Indberetning af ordination af metadon tablet samt angstdæmpende medicin

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000 i sin konsultation, jf. læge-lovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0229512

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000 i sin konsultation, jf. læge-lovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløb

havde været stofmisbruger, og var smittet med Hepatitis A, B og C. Han blev sat i behandling med tablet Metadon af læge s forgænger. I 1996 var til visitationssamtale i , hvor centret viderevisiterede behandlingen med Metadon til egen læge.

Herefter fik i perioden fra den 11. juli 1996 til den 12. januar 1999 af læge udleveret 70 tabletter Metadon á 5 mg hver tirsdag og i perioden fra den 19. januar 1999 til den 10. marts 2000, 85 tabletter hver tirsdag. I hele perioden ordinerede læge desuden angstdæmpende medicin i form af tablet Valaxona á 5 mg, 25 tabletter ca. hver uge.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

1. at læge i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000 ordinerede Metadon i form af tabletter og ikke mikstur, samt at han ordinerede angstdæmpende medicin (anxiolytika) til i en længere periode uden at henvise ham til specialistvurdering.

2. at læge ikke journalførte de personlige kontakter med og kontroller af .

Nævnets afgørelse af 1. punkt

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000. Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse

Det fremgår af medicinskemaet, at i perioden fra den 11. juli 1996 til den 12. januar 1999 fik ordineret 70 tabletter Metadon á 5 mg pr uge. Videre fremgår det af skemaet, at i perioden fra den 19. januar 1999 til den 10. marts 2000 fik ordineret 85 tabletter Metadon á 5 mg pr uge.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at ved behandling med Metadon bør medicinen altid ordineres som mikstur. Det fremgår ligeledes, at angstdæmpende medicin (anxiolytika) generelt ikke bør ordineres til stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling. Hvis dette ikke kan undgås bør behandlingen indskrænkes til maksimalt 4 uger. Endelig fremgår det, at misbrugeren som et minimum skal kontrolleres ved personlig kontakt med den behandlingsansvarlige mindst én gang månedligt, medicin udleveres til højst 7 dage af gangen, og urin samt stikmærkekontrol skal foretages mindst en gang månedligt.

Det er nævnets opfattelse, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved i den længerevarende metadonbehandling af at ordinere tablet og ikke mikstur Metadon, samt ordinere angstdæmpende medicin (anxiolytika) til i en længere periode uden at henvise ham til specialist-vurdering.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet på samme møde har haft fem sager til behandling med samme problematik, hvor der er udtalt kritik af læge .

Nævnets afgørelse af 2. punkt

Læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 11. juli 1996 til den 10. marts 2000.

Begrundelse

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han så ugentligt og månedligt gennemførte kontrol for stikmærker. Desuden fremgår det, at der kun er udført enkelte urinscreeninger.

Det fremgår af journalen, at der én gang i 1992, 2 gange i 1994 og 3 i gange 1996 er gennemfart urinscreening.

Nævnet finder, at de ugentlige kontakter og den månedlige kontrol af stikmærker burde have været journalført. Desuden finder nævnet, at læge burde have journalført, af hvilken årsag metadondosis blev øget.

Det fremgår af læge brev af 26. december 2001, at han fastholder, at notater på journalens medicinliste er et journalnotat på lige fod med de øvrige ordnede optegnelser.

Det er nævnets opfattelse, at denne journalføring ikke er tilstrækkelig for så vidt angår kontrolforanstaltningerne eller begrundelse for øgning af dosis.

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og har afgivet følgende mindretalsudtalelse: Vi mener ikke umiddelbart, at det forhold, at der ordineres tablet Metadon i stedet for mikstur kan være begrundelse for påtale efter lægelovens § 6. Vi mener derfor, at det til votering i denne sag burde foreligge en sagkyndig vurdering fra en speciallæge i almen medicin. Endvidere ønskes en vurdering af om det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at undlade ordination af beroligende medicin i længere perioder til patienter i metadonbehandling.