Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med afslag på ´s anmodning om aktindsigt den 17. april 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0229623

Offentliggørelsesdato:

21. november 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med afslag på <****>´s anmodning om aktindsigt den 17. april 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

 

Hændelsesforløb


Den 17. april 2001 anmodede en overlæge om aktindsigt i analyseresultater.

Den 17. april 2001 afslog overlægen anmodningen om aktindsigt.

Den 10. maj 2001 klagede over afslaget på anmodningen om aktindsigt til Patientklagenævnet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At overlægen ikke gav aktindsigt i analyseresultaterne fra .

Det er herved anført, at overlægens argumenter for at afslå hendes anmodning om aktindsigt ikke havde hjemmel i gældende ret.

Nævnets afgørelse

Overlægen har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20 i forbindelse med afslag på ´s anmodning om aktindsigt i analyseresultater fra den 17. april 2001

Begrundelse


Når en patient anmoder om aktindsigt i undersøgelsesresultater, herunder laboratorieundersøgelser, har patienten krav på at få disse oplysninger udleveret. En anmodning kan dog begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser. Et afslag på anmodning om aktindsigt skal i hvert enkelt tilfælde foretages ud fra en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende hensyn, der taler imod at imødekomme ønsket om aktindsigt.

Overlægen har til sagen anført, at det er afdelingens generelle politik, at analyseresultater ikke gives direkte til patienten, men at patienten sædvanligvis henvises til at rette anmodningen til den behandlende læge, som har bestilt analysen og modtaget resultaterne fra afdelingen. Dette er begrundet i, at den behandlende læge har alle øvrige oplysninger vedrørende patienten, og at han derfor har de bedste muligheder for at skabe sig et samlet overblik over patientens helbredstilstand og informere patienten herom.

Nævnet har lagt til grund, at de analyseresultater, der er videregivet til behandlende læge, må antages at være af betydning for s diagnose, behandling og prognose.

Patientklagenævnet finder, at overlægen burde have imødekommet s anmodning om aktindsigt i analyseresultaterne, idet hans afslag ikke var begrundet ud fra konkrete, tungtvejende hensyn til selv eller andre private interesser, men alene ud fra nogle generelle betragtninger over hvilken læge der af hensyn til patienten er bedst egnet til at give aktindsigt med tilhørende information om patientens helbredstilstand.

På denne baggrund finder nævnet, at det ikke var velbegrundet, at overlægen den 17. april 2001 afslog s anmodning om aktindsigt i sin journal. Nævnet finder herefter, at overlægen har overtrådt lov om patienters retsstilling.