Klage over behandling med Prednisolon og manglende information om birvirkninger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes information af i forbindelse med behandlingen den 26. marts 2001 på jf. lov om patienters retsstilling § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 26. marts 2001 på .

Sagsnummer:

0231201

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes information af <****> i forbindelse med behandlingen den 26. marts 2001 på <****> jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 26. marts 2001 på <****>.

Hændelsesforløb

Den 10. april 2000 blev set i på grund af tiltagende åndedrætsbesvær gennem ½ år. Efter en indledende undersøgelse af lungefunktionen m.v. startede overlæge den 26. marts 2001 behandling med Prednisolon (37,5 mg dagl. i en uge).

Ved ambulant kontrol den 3. april 2001 viste en undersøgelse, at lungefunktionen var bedret, hvorfor overlæge fortsatte med 37,5 mg Prednisolon i yderligere 1 uge og derefter 25 mg dagligt i den følgende uge.

Den 9. april 2001 telefonerede til afdelingen og oplyste, at han havde fået svære psykiske problemer efter påbegyndt behandling med Prednisolon, hvorfor lægen i ambulatoriet anbefalede at tage 15 eller 20 mg daglig i stedet for de ordinerede 37,5 mg.

Ved ambulant kontrol den 19. april 2001 blev dosis af Prednisolon reduceret, og den 31. maj 2001 ophørte behandlingen med Prednisolon på grund af bivirkninger.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at overlæge behandlede med Prednisolon.

har anført, at han gik med til at prøve det i den tro, at præparatet var egnet til behandling af hans lungeskade, men at det ikke har været muligt for ham at konstatere mærkbare ændringer, fx hvad angår vejrtrækning.

2. at overlæge ikke informerede om virkningen og bivirkningerne ved Prednisolon.

har anført, at han mener, at helbredseffekten har været tvivlsom, og at han fik ledsmerter, energitab og generel svækkelse, dels i form af humørsvingninger og dels i form af ustabil hukommelse.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved at iværksætte behandling af s åndedrætsbesvær med Prednisolon den 26. marts 2001 på .

Begrundelse


Af journalen fremgår, at fik foretaget relevante undersøgelser, dvs. udvidet lungefunktionsundersøgelse og røntgenundersøgelse inklusiv HRCT (CT-scanning med meget tynde snit), og at disse undersøgelser viste emfysem (tilstedeværelse af luft i lungevævet) og idiopatisk lungefibrose (omdannelse til fast bindevæv som tilsyneladende er opstået af sig selv). Nævnet kan oplyse, at disse to lungesygdomme kun i beskedent omfang er følsomme for Prednisolon, men finder, at da HRCT-scanningen viste områder med matglastegning var et behandlingsforsøg med Prednisolon rimeligt.

Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 26. marts 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, idet hun ikke har informeret om virkning og bivirkninger af Prednisolon inden starten på behandlingen den 26. marts 2001 på .

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at en patient har ret til at få en fyldestgørende information om sin helbredstilstand, og at der skal gives en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling.

Nævnet kan endvidere oplyse, at en patient har ret til at få information om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Af s klageskrivelse af 20. december 2001 fremgår, at han ikke blev informeret om virkning og bivirkninger ved Prednisolon.

Af overlæge s udtalelse til sagen af 24. januar 2002 fremgår, at da Prednison er kendt for at kunne give en vis hyperaktivitet, sult og søvnproblemer, orienteres patienterne altid om at tage tabletterne om morgenen, idet de i modsat fald kan have svært ved at sove. Det anføres på recepten, at dosis tages om morgenen. Af udtalelsen fremgår endvidere, at overlæge altid fortæller, at nogle personer får meget energi, mens andre får mindre, at nogle kan blive kede af det, og at appetitten kan blive øget.

Nævnet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser § 6 fremgår, at journalen blandt andet skal indeholde oplysninger om iværksat behandling, herunder operative indgreb, og hvilken information, der er givet til patienten, herunder udleveret skriftligt informationsmateriale, og patientens tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det fremgår ikke af journalen, at der er blevet informeret om virkning og bivirkninger af Prednisolon.

Efter nævnets opfattelse er der endvidere ikke noget i det øvrige sagsmateriale, der tyder på, at modtog en sådan information.

Nævnet finder det herefter ikke godtgjort, at er blevet informeret om virkning og bivirkninger af Prednisolon.

DISSENS:
Det havde været hensigtsmæssigt om overlæge havde journalført informationen i forbindelse med behandlingen den 26. marts 2001, men da det ikke var sædvane på hændelsestidspunktet, rutinemæssigt at journalføre information om bivirkningerne ved hver eneste ny-ordination af et medicinsk præperat, er der ikke grundlag for at udtale kritik.