Juridisk bistand ved en vurdering af om oplysninger kan gives videre

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge fra psykiatrisk afdeling, , for videregivelsen af oplysninger om den 17. december 2001 til .

Sagsnummer:

0231315

Offentliggørelsesdato:

1. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> fra psykiatrisk afdeling, <****>, for videregivelsen af oplysninger om <****> den 17. december 2001 til <****>.

 

Hændelsesforløbhavde siden 1992 været indlagt ti gange på psykiatrisk afdeling, , og var senest udskrevet den 26. november 2001. Det fremgår af journalnotat af 26. november 2001, at udskrivelsen skete på baggrund af, at ikke havde vist sig på afdelingen siden 22. november 2001, og at man fra psykiatrisk afdeling ville kontakte distriktspsykiatrisk center i , hvortil tidligere havde haft kontakt, for at få dem til at opsøge ham med henblik på fornyet indlæggelse.

Med brev af 17. december 2001 til statsamtet meddelte overlæge fra psykiatrisk afdeling, , at afdelingen var sat i en vanskelig situation, idet patientforeningen ’s repræsentant i det lokale Patientklagenævn var udskiftet, og posten var nu besat med . Det fremgår af brevet til statsamtet, at overlæge anførte, at gennem en længere årrække havde været og fortsat var i behandling på afdelingen. Han ville dermed få en særdeles uheldig dobbeltrolle i forhold til de involverede patienter og læger.

Den 14. januar 2002 var til en ambulant samtale på psykiatrisk afdeling, hvor det blev arrangeret, at han skulle komme igen den 15. februar 2002, såfremt han ikke inden da var begyndt i distrikspsykiatrien i .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at overlæge ikke overholdt sin tavshedspligt, idet hun uden samtykke fra har informeret statsamtet om, at han har været og fortsat bliver behandlet på psykiatrisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af klagenLov om patienters retsstilling § 26, jf. § 23, er blevet overtrådt ved videregivelsen af oplysninger om til statsamtet den 17. december 2001, men nævnet finder ikke, at overlæge kan kritiseres herfor.

Begrundelse


Overlæge har til sagen har oplyst, at det var uhensigtsmæssigt, at en patient ved afdelingen samtidig var medlem af det lokale Patientklagenævn, hvor afdelingens sager blev behandlet.

Det fremgår endvidere af sagen, at overlæge den 20. december 2001 til fremsendte kopi af brevet sendt statsamtet, hvori hun beklagede, at kopien ved en fejl ikke var fremsendt samtidig med originalen til statsamtet.

Nævnet kan oplyse, at det i lov om patienters retsstiling § 23 fremgår, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Nævnet kan videre oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 26, stk. 1, fremgår, en sundhedsperson med en patients samtykke til andre formål end behandling kan videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. Det fremgår endvidere af § 26, stk.2, at såfremt videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre, kan oplysningerne gives uden patientens samtykke. Den, oplysningen angår, skal dog snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.

Nævnet kan videre oplyse, at det af Vejledning 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger samt af forarbejderne til lov om patienters retsstilling fremgår, at videregivelse efter § 26 uden en patients samtykke forudsætter, at en sundhedsperson i almindelighed, forinden videregivelsen finder sted, forsøger at indhente patientens samtykke, med mindre der foreligger særlige grunde.

Det fremgår ikke af sagen, at overlæge forinden videregivelsen forsøgte at indhente s samtykke til videregivelsen.

Nævnet finder på baggrund heraf, at der er handlet retsstridigt ved at overlæge ikke forsøgte at indhente et samtykke fra forinden videregivelsen af oplysninger om ham til statsamtet. Nævnet finder endvidere, at der ikke forelå særlige grunde som kunne begrunde, at et sådant samtykke ikke skulle forsøges indhentet først.

Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at kritisere overlæge herfor, idet hun, inden hun videregav oplysningerne til , rådførte sig med Sundhedsjuridisk konsulent på .