Klage over utilstrækkelig pleje og behandling i hjemmet

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere hjemmeplejeleder for hendes administration af pleje og omsorg af i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001.

Sagsnummer:

0232510

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere hjemmeplejeleder <****> for hendes administration af pleje og omsorg af <****> i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001.

Hændelsesforløb

på 93 år pådrog sig i februar 1999 et hoftebrud, hvorefter hun fik behov for tiltagende hjælp fra hjemmeplejen.

I september 2000 blev indlagt på geriatrisk afdeling på med henblik på udredning for vægttab og almen svækkelse. Ved de gennemførte undersøgelser blev der ikke konstateret nogen årsag til vægttabet udover formodet utilstrækkelig ernæring.

Efter s udskrivning fra blev der planlagt maksimal hjemmehjælp, herunder hjælp til medicinadministration, og etablering af madudbringning og nødkald.

Den 19. april 2001 aflagde læge besøg hos , da hun klagede over periodevis let opkastning. Læge ordinerede efter undersøgelsen diverse blodprøver, der viste normale forhold.

Læge tilså den 2. juli 2001, hvor han fjernede en gipsskinne fra s højre arm, efter at hun 4 uger tidligere var faldet og brækket højre underarm.

Den 16. september 2001 blev indlagt på af vagtlægen på grund af væskemangel. Ved indlæggelsen klagede over mavesmerter og det blev konstateret, at hun havde lav blodprocent. fik foretaget en kikkertundersøgelse af maven (gastroskopi), hvor man konstaterede et stort mavesår. Udtagne vævsprøver viste kræftceller (b-celle lymfom). blev herefter undersøgt på , der anbefalede strålebehandling, og hun blev udskrevet til aflastningsplads på et plejehjem.

Klagen

Der er klaget over følgende:

2) At praktiserende læge ikke undersøgte eller behandlede tilstrækkeligt i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001, trods telefoniske oplysninger fra s døtre, og trods oplysninger om, at ikke kunne holde fast føde i sig og var sløjet meget af, herunder tabt sig.

3) At hjemmeplejen ikke iværksatte den forøgede hjælp til , som hjemmeplejen i august 2001 har vurderet der var behov for.

4) At hjemmeplejen ikke sikrede, at indtog den ordinerede medicin dagligt.

I klagen har pårørende anført, at blev indlagt den 16. september 2001 på af en vagtlæge på grund af væskemangel.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001.

Det fremgår af journalen, at praktiserende læge havde været praktiserende læge for siden 1988.

Det fremgår endvidere af journalen, at havde henvendt sig til praktiserende læge med klager over vægttab i 1995 og igen i 1997, og at læge på grundlag af undersøgelse foranledigede diverse undersøgelser, der viste normale forhold. Videre fremgår det, at læge i november 2000 ordinerede proteindrik af hensyn til vægttabet, folinsyretabletter og smertestillende tabletter i form af Pamol.

Videre fremgår af journalen den 19. april 2001, at læge aflagde hjemmebesøg hos på grund af klager over periodevis opkastning. Læge fik oplyst, at ikke var generet af smerter eller vægttab, og han fandt blandt andet ved undersøgelsen, at hun havde normalt blodtryk, og ordinerede diverse blodprøver. Disse prøver viste efterfølgende normale værdier.

Herudover fremgår det af journalen den 2. juli 2001, at 4 uger tidligere havde pådraget sig et brud på underarmen, og at hun havde fået anlagt en gipsskinne på højre underarm. Læge fjernede gibsskinnen og instruerede i bevægeøvelser.

Ifølge læge s udtalelse til sagen, havde ikke klaget over smerter, vægttab eller andre gener ved hans tilsyn. Videre fremgår det, at læge havde telefonisk kontakt med s datter, bosat i Norge i slutningen af august måned 2001, og fik oplyst, at datteren var bekymret for moderens dårlige appetit. Læge har anført, at han foreslog ny undersøgelse på hospitalet, såfremt var indstillet herpå, og forventede efterfølgende besked herom, hvilket ikke skete. Læge har endvidere anført, at der ikke har været anmodet om sygebesøg. Imidlertid forsøgte læge få dage senere at aflægge sygebesøg hos , men blev ikke lukket ind.

Nævnet finder, at læge i perioden fra oktober 2000 til oktober 2001 undersøgte og behandlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. og 3. klagepunkt

Hjemmeplejeleder har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af . Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om hun havde sikret sig, at modtog den planlagte pleje ved at have søgt information af det personale, der kom i hjemmet.

Begrundelse:

Ifølge udskrivningsbrev af 7. november 2000 fra geriatrisk dagafdeling, , var tiltagende afkræftet med aftagende gangfunktion og flere faldepisoder samt vægttab. Der blev under indlæggelsen foretaget blodprøver, og laboratoriesvarene viste normale værdier, bortset fra B-vitaminmangel, hvorfor blev sat i behandling med folinsyre. I forbindelse med s udskrivning fra blev der planlagt maksimal hjemmehjælp samt hjælp til medicinadministration.

Ifølge sagen var hjemmeplejens visitator på besøg den 16. august 2001 sammen med og dennes 2 døtre med henblik på vurdering af behovet for hjemmepleje. Ved besøget blev det besluttet at den personlige pleje skulle fortsætte næsten uændret, ligesom medicindoseringen. Det blev endvidere vurderet, at havde alle relevante hjælpemidler i hjemmet.

Nævnet skal bemærke, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til omfanget af den visiterede pleje, men har kompetence til at vurdere sundhedspersonernes faglige virksomhed. Nævnet skal endvidere bemærke, at nævnet ikke kan tage stilling til hjemmehjælpernes virksomhed.

Ifølge hjemmeplejeleder s udtalelse til sagen var der planlagt besøg af hjemmehjælpere 2 gange om dagen og 2 gange om aftenen hos . Ved besøgene fik tabletterne i hånden og indtog dem sammen med sin mad.

Videre fremgår det af hjemmeplejen tids- og opgaveplanmoduler hvorvidt besøgene hos blev udført (?ej løst? betyder, at opgaven ikke er løst). Af disse skemaer fremgår således, at der ikke har været aflagt besøg og udført hjemmeplejeopgaver hos om aftenen efter den 8. juli 2001.

Nævnet kan oplyse, at en leder af hjemmeplejen er afhængig af de informationer hun får fra hjemmehjælpergruppen, der tilser patienten i hjemmet. Hjemmeplejelederen har ikke mulighed for at kontrollere om opgaven bliver udført, herunder om medicinen bliver udleveret. Hjemmehjælpergruppen skal videregive deres informationer til lederen som så bør handle på de modtagne informationer. Får lederen derimod ingen informationer om den pågældende patient har hun ikke mulighed for at følge op på plejen.

På baggrund af ovenstående finder nævnet ikke grundlag for at kritisere hjemmeplejeleder s administration af pleje og omsorg af , men finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om hun havde sikret sig, at modtog den planlagte pleje ved at have søgt information af det personale der kom i hendes hjem.