Klage over ændring af én type operation til en anden uden forudgående informeret samtykke og uden efterfølgende information herom

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge og overlæge for deres behandling af den 14. og den 15. marts 2000 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information til i forbindelse med behandlingen den 14. marts 2000 på .

Sagsnummer:

0232909

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kursusreservelæge <****> og overlæge <****> for deres behandling af <****> den 14. og den 15. marts 2000 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information til <****> i forbindelse med behandlingen den 14. marts 2000 på <****>.

Hændelsesforløb

havde efter en kikkertoperation i marts 1999 med fjernelse af galdeblæren fået et brok i operationsarret.

Den 6. marts 2000 var hun til forundersøgelse på , med henblik på operation af dette brok. Ved forundersøgelsen blev der fundet et 3 x 3 cm stort, stærkt ømt brok, der var vanskeligt at skubbe tilbage i bughulen. blev derfor indstillet til brokoperation med indsættelse af net i bugvæggen.

Den 14. marts 2000 blev opereret af kursusreservelæge , som blev superviseret af overlæge . Operationen foregik i fuld bedøvelse og omfattede frigørelse af brokket fra brokporten, tilbageskubning af brokket til bughulen og sammensyning af brokporten uden indsættelse af net i bughulen.

Operationen forløb uden komplikationer, og blev udskrevet den 15. marts 2000.

Imidlertid gendannede brokket sig mindre end ½ år efter operationen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lægerne ved operationen den 14. marts 2000 fandt grundlag for at foretage en anden operation end den planlagte.

2. At lægerne ved operationen den 14. marts 2000 foretog en anden operation end den planlagte, uden forinden at indhente s informerede samtykke hertil.

Det er herved anført, at den 6. marts 2000 var blevet informeret om, at hun skulle have foretaget en brokoperation med indsættelse af et net som forstærkning af operationsstedet. Ved operationen den 14. marts 2000 blev der imidlertid ikke indsat et net, hvorfor hendes brok vendte tilbage ca. ½ år senere.

3. At lægerne, som opererede den 14. marts 2000, efterfølgende hverken informerede hende om, at der var foretaget en anden type operation, eller hvilke konsekvenser den foretagne operation kunne få for hende.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Kursusreservelæge og overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved deres operation af den 14. marts 2000 på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at udviklede et arbrok efter en kikkertoperation på grund af galdesten i marts 1999. Det fremgår videre, at en overlæge ved forundersøgelsen den 6. marts 2000 konstaterede, at defekten i bugvæggens bindevævsplade var omkring 1,5 cm i diameter, og at brokket var ca. 3 x 3 cm stort, stærkt ømt og vanskeligt at skubbe tilbage i bughulen. Overlægen fandt derfor, at der var indikation for operation på grund af risikoen for, at brokket skulle blive indeklemt.

Endvidere fremgår det af journalen, at overlægen den 6. marts 2000 i forbindelse med indstillingen af til brokoperation informerede hende om, at der i forbindelse med operationen kunne indsættes et net til forstærkning af bugvæggens bindevævsplade, samt at dette net kunne medføre en øget risiko for infektion. Endvidere blev der informeret om risikoen for tilbagefald (recidiv) i form af gendannelse af brok samt om risikoen for arsmerter. Det fremgår videre, at samtykkede til indgrebet og den dertil knyttede risiko for komplikationer og bivirkninger.

Ifølge informerede overlægen hende ved undersøgelsen den 6. marts 2000 om, at hun skulle gennemgå en operation med indsættelse af et forstærkende net.

Ifølge overlægens udtalelse til sagen tilkendegav han over for , at han mente, at hun, selv om hendes brok var relativt lille, i forbindelse med operationen den 14. marts 2000 skulle have indsat et forstærkende net i bugvæggen på grund af brokkets lokalisering.

Det fremgår af journalen den 6. marts 2000, at derpå blev indstillet til en operation under diagnosekoden JAD30, som betyder "

tomia incisionalis med net".

Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at brokoperationen den 14. marts 2000 blev foretaget af kursusreservelæge under supervision af overlæge , som ved operationen fandt, at defekten i bugvæggens bindevævsplade var mindre end anslået ved forundersøgelsen, idet brokket kun var 2 x 2 cm. Der blev derfor foretaget en oprensning af bugvæggens bindevævsplade, som herefter blev lukket uden, at der blev indsat forstærkning i form af net (meche).

Nævnet kan oplyse, at det i tilfælde af arbrok er relevant at indsætte meche til forstærkning af bugvæggens bindevævsplade, når direkte sammensyning ikke kan foregå uden, at der kommer betydelig stramning af vævet. Indsættelse af net vil i sådanne tilfælde medføre, at risikoen for tilbagefald af brokket kan reduceres fra ca. 10% til mellem 2 og 5%. Imidlertid er det velkendt, at hvis der efter indsættelse af net optræder sårbetændelse, kan det være vanskeligt og en langvarig proces at få såret til at hele. Risikoen for sårbetændelse ved operationer uden indsættelse af forstærkende net er derimod meget lille.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det er operatøren, der på baggrund af sine fund før og under operationen afgør hvilken operation, der under de givne omstændigheder vil være den bedste.

Det er herefter nævnets vurdering, at det på baggrund af, at brokket var noget mindre end først antaget, og at lukningen kunne foregå uden stramning af vævet, var relevant, at kursusreservelæge og overlæge valgte den mindst risikofyldte operationstype og derfor undlod at indsætte en netforstærkning.

På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til kritik af, at kursusreservelæge og overlæge den 14. marts 2000 opererede uden at indsætte et forstærkende net, idet det var deres opfattelse, at den mindre indgribende operation lå inden for det givne samtykke.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 14. marts 2000 på . Nævnet finder dog, at det havde være hensigtsmæssigt, om han havde informeret hende om, at han under operationen ikke havde fundet det nødvendigt at indsætte et net.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 14. marts 2000 blev opereret for brok under diagnosekoden JAD10 "herniotomia cicatricialis" i stedet for den planlagte JAD30 "herniotomia incisionalis med net", og at hun den 15. marts 2000 blev udskrevet i velbefindende. Det er imidlertid i journalnotaterne fra den 14. og 15. marts 2000 intet anført om information af om den foretagne operation.

Ifølge s klageskrivelse blev hun ikke efter operationen informeret om, at hun havde fået foretaget en anden type operation, end den med indsættelse af net, som hun havde samtykket til ved forundersøgelsen den 6. marts 2000.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen læste han ikke journalnotatet fra forundersøgelsen den 6. marts 2000 således, at det direkte var aftalt med , at hun skulle have indsat et forstærkende net, men blot at hun var informeret om denne mulighed og risikoen for de eventuelle komplikationer i forbindelse hermed. Da han heller ikke af sin præoperative samtale med fik indtryk af, at hun udtrykkeligt ønskede at få indsat net, udøvede han derfor sit kirurgiske skøn over nødvendigheden af indsættelse af net på baggrund af de kliniske fund, som han under operationen gjorde.

Det fremgår af journalen den 6. marts 2000, at blev indstillet til en operation under diagnosekoden JAD30 "herniotomia incisionalis med net".

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge , som var supervisor og dermed ansvarlig for udførelsen af operationen den 14. marts 2000, har informeret tilstrækkeligt. Nævnet finder dog, at det havde være hensigtsmæssigt, om han havde informeret hende om, at han under operationen ikke havde fundet det nødvendigt at indsætte et net.