Anmodninger om tiltalerejsning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overtandlæge for hans behandling af den 12. september 2001 på kæbekirurgisk afdeling, , jf. lov om tandlæger § 12.Det skal desuden indskærpes overfor overtandlæge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overtandlæge for hans journalføring af behandlingen af den 12. september 2001 på kæbekirurgisk afdeling, , jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overtandlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 12. september 2001, har nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overtandlæge for overtrædelse af tandlægelovens § 19, stk. 1, jf. § 19, stk. 2.

Sagsnummer:

0233401

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Læger, Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overtandlæge <****> for hans behandling af <****> den 12. september 2001 på kæbekirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om tandlæger § 12.

Det skal desuden indskærpes overfor overtandlæge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overtandlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 12. september 2001 på kæbekirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overtandlæge <****> har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af <****> den 12. september 2001, har nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overtandlæge <****> for overtrædelse af tandlægelovens § 19, stk. 1, jf. § 19, stk. 2.

Hændelsesforløb

Den 12. september 2001 fik i lokalbedøvelse indsat 2 implantater. Operationen blev foretaget af overtandlæge , der blev assisteret af 2 sygeplejersker og en tandlæge som observatør ved den afsluttende del af operationen med indsætning af implantat nr. 2 og dertil afsluttende suturering.

I forbindelse med operationen stak den ene sygeplejeske sig på en nål, der sad i nåleholderen, som overtandlæge havde i hånden. Sygeplejersken gjorde opmærksom på, at hun havde stukket sig på nålen. Da overtandlæge lagde an til at sy , gentog sygeplejersken, at han ikke skulle sy med den nål, da hun havde stukket sig på den, og blødte fra indstiksstedet. Trods dette blev overtandlæge i forbindelse med den afsluttende suturering ved med at sy , med den forurenede nål.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af 7. marts 2002 indberettet overtandlæge s behandling af til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen

Overtandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 ved sin behandling af den 12. september 2001 på kæbekirurgisk afdeling, . Det skal desuden indskærpes overfor overtandlæge at udvise større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke.

Overtandlæge har overtrådt tandlægelovens §§ 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af den 12. september 2001.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overtandlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 12. september 2001, har nævnet samtidig besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overtandlæge for overtrædelse af tandlægelovens § 19, stk. 1, jf. § 19, stk. 2.

Begrundelse

Det fremgår samstemmende af udtalelserne fra de involverede sygeplejersker samt fra den tandlæge, der observerede operationen, at sygeplejersken stak sig på en nål, og med det samme gjorde overtandlæge opmærksom herpå, samt at han skulle anvende en ny nål. Da overtandlæge ikke tog en ny nål, men blev ved med at anvende den forurenede nål, oplyste sygeplejersken endnu engang, at hun havde stukket sig på nålen og blødte.

På baggrund af de enslydende udtalelser fra de to sygeplejersker og tandlægen har nævnet lagt til grund, at hændelsesforløbet er, som beskrevet ovenfor.

Det er nævnets vurdering, at det var hændeligt, at sygeplejersken stak sig i fingeren på en nå under operationen.

Det er endvidere nævnets vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at anvende en forurenet nål til at sy en patient.

Nævnet kan oplyse, at der ved stikuheld foreligger en reel, om end numerisk beskeden, risiko for overførsel af blodoverførte virus, som hepatitis B, hepatitis C og HIV fra sundhedsperson til patient.

Nævnet finder derfor, at overtandlæge burde have henvist sygeplejersken til blodprøvetagning, samt informeret om uheldet efter Sundhedstyrelsens retningslinier for blodoverført smitte ved stiklæsioner.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overtandlæge , idet behandlingen ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) skal journalen blandt andet indeholde oplysninger om såvel tidligere som nuværende sygdomme, som kan have betydning for tandlægebehandlingen (anamnese), diagnoser i fornødent omfang (f.eks. ved røntgenbilleder, tandudtrækninger, rodbehandlinger), og hvem der har foretaget undersøgelse og behandling.

Videre kan nævnet oplyse, at formålet med, at tandlæger fører journal over deres patienter, er at sikre, at der over et eventuelt langt tidsrum er sammenhæng mellem diagnoser, behandlinger og kontrol. Journalen er desuden et vigtigt informationsgrundlag for patienten og et nødvendigt kommunikationsmiddel i de situationer, hvor andre behandlere involveres, eller hvor patienten skifter tandlæge. Yderligere kan journalen have betydning i forbindelse med identifikation, tilsyn og kontrol, og den er dokumentation for såvel tandlæge som patient i tilfælde af, at der rejses en klagesag.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overtandlæge , idet han ikke har journalført oplysninger om uheldet den 12. september 2001.