Klage over manglende besvarelse af henvendelse om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 22. januar 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2.

Sagsnummer:

0233406

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 22. januar 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2.

Hændelsesforløb

Den 16. november 2001 henvendte sig til tandlæge og bad om en tid til undersøgelse samt et overslag over prisen på en eventuel behandling. oplyste endvidere, at dette prisoverslag på ingen måde måtte overskrides.


Efter en kort undersøgelse samme dag af s tænder opstillede tandlæge derfor det ønskede overslag på prisen på en behandling. Sammen med overslaget fremsendte han en regning på 104 kr. for undersøgelsen og beregningen af overslaget til .


Med brev af 22. januar 2002 til tandlæge udtrykte herefter modvilje mod at betale den fremsendte regning. Samtidig anmodede han tandlægen om en kopi af såvel sin journal baseret på den ”regelmæssige diagnostiske undersøgelse” foretaget den 16. november 2001 som af beregningen af overslaget over omkostningerne forbundet med eventuel fremtidig tandbehandling.


Tandlæge besvarede ved brev af 6. februar 2002 s anmodning.


Klagen

Der er klaget over følgende:


• At tandlæge ikke har reageret på en skriftlige anmodning af 22. januar 2002 om aktindsigt i journal.


Nævnets afgørelse af klagen

Tandlæge har overtrådt § 21, stk. 2, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt den 22. januar 2002 i sin journal.


Begrundelse

Det fremgår af s brev af 22. januar 2002 til tandlæge , at anmodede tandlægen om at tilsende ham en kopi af såvel sin journal baseret på den ”regelmæssige diagnostiske undersøgelse” foretaget den 16. november 2001 som af beregningen af overslaget over omkostningerne forbundet med eventuel fremtidig tandbehandling.


Det fremgår af tandlæge s brev af 6. februar 2002, at anmodningen om aktindsigt først blev besvaret denne dato.


Nævnet kan oplyse, at det af § 21, stk. 2, i lov om patienters retsstilling følger, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.


På denne baggrund finder nævnet, at tandlæge ikke inden 10 dage besvarede s anmodning om aktindsigt.