Klage over afslag på aktindsigt i journalmateriale (anmodning om aktindsigt i samme materiale flere gange)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <*** *>medicinsk afdeling, , i forbindelse med s anmodning den 23. januar 2002 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0233512

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <*** *>medicinsk afdeling, <****>, i forbindelse med <****>s anmodning den 23. januar 2002 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Hændelsesforløb

var i perioden april til august 2001 to gange indlagt på medicinsk afdeling, , og blev siden fulgt ambulant for en gastrointestinal udredning.

Den 21. november 2001 anmodede sekretærerne i medicinsk ambulatorium om aktindsigt i sin journal. Læge havde ikke mulighed for at komme i ambulatoriet, men han imødekom aktindsigten ved at tilbyde, at kunne gennemlæse journalen i ambulatoriet, og at han senere kunne komme til ambulatoriet og tale med ham om journalen med eventuelle uddybende bemærkninger og/eller udtømmende forklaringer. var imidlertid gået, da lægen kom til ambulatoriet.

Den 22. november 2001 skrev lægen til og foreslog et nyt tidspunkt, nemlig den 28. november 2001, med henblik på gennemførsel af aktindsigten, som ovenfor beskrevet.

Den 28. november 2001 udleverede læge efter s anmodning om kopi af journalen, kopi af journalkontinuationer, laboratoriesvar og røntgenbeskrivelse, idet ikke ønskede at gennemlæse journalmaterialet sammen med lægen under konsultationen.

Læge tilbød , at han kunne komme igen efter gennemlæsning af journalmaterialet med henblik på uddybende forklaring.

Den 17. januar 2002 henvendte sig til læge og påpegede, at den kopi, han har fået udleveret af sin journal den 28. november 2001, var mangelfuld, idet der manglede kopi af blodprøvesvar blandt andet fra april 2001. Da lægen ikke havde journalført hvilket materiale, han havde udleveret til , blev det aftalt, at skulle henvende sig skriftligt til medicinsk ambulatorium med henblik på udlevering af blodprøvesvar et år tilbage samt gennemsyn af journalen med henblik på kopi af det, han måtte ønske.

Den 23. januar 2002 anmodede medicinsk laboratorium ved læge om udlevering af kopi af samtlige blodprøver et år tilbage samt om at gennemse journalen med henblik på at få kopi af det han måtte ønske.

Den 1. februar 2002 klagede til Patientklagenævnet over afslag på aktindsigt.

Den 7. februar 2002 imødekom læge anmodningen om aktindsigt ved at meddele , at han allerede havde modtaget fotokopi af journal og de oplysninger, som lægen havde fundet relevante, det vil sige praktisk talt dem alle. Lægen tilbød dernæst, at kunne komme til gennemgang den 14. marts 2002 af den allerede udleverede fotokopi af journalen, som blev bedt om at medbringe med henblik på at se, om der var blodprøvesvar, han endnu ikke havde modtaget.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At læge , medicinsk afdeling, , afslog s anmodning om aktindsigt af 23. januar 2002 i journalmateriale, herunder oplysninger om blodprøver, i perioden fra den 23. januar 2001 til den 23. januar 2002.

Nævnets afgørelse af klagen

Læge har overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning den 23. januar 2002 om aktindsigt i sin journal.

Begrundelse

Det fremgår af s klageskrivelse, at han den 23. januar 2002 anmodede medicinsk laboratorium ved læge om udlevering af kopi af samtlige blodprøver et år tilbage.

Det fremgår af læge s brev den 7. februar 2002, at han tilbød, at kunne komme til gennemgang den 14. marts 2002 af den allerede udleverede fotokopi af journalen, som blev bedt om at medbringe med henblik på at se, om der var blodprøvesvar, han endnu ikke havde modtaget.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at en patient har krav på aktindsigt i sin journal. Afgørelsen af, hvorvidt en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, træffes af den sundhedsperson, der har journalen i sin besiddelse.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten.

Det fremgår af vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at gennemførelsen af aktindsigt ved gennemsyn, rent praktisk kan ske ved, at patienten får lejlighed til at læse skærmbilledet, såfremt journalen føres på edb. I de situationer, hvor sundhedspersonen må gå ud fra, at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud.

Imidlertid har patienten krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge burde have udleveret kopi af blodprøvesvar fra perioden februar 2001 til februar 2002 til på baggrund af hans anmodning herom den 23. januar 2002.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en læge, når en patient anmoder om aktindsigt i det samme materiale flere gange, som udgangspunkt ikke kan give afslag på aktindsigt med den begrundelse, at patienten tidligere har fået indsigt i det ønskede materiale.