Indberetning af manglende information om prognosen for plastbehandlede tænder

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans information af i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 25. august 1992 til den 24. marts 1999 i tandklinikken, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7 og Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. september 1992 og af 17. maj 1991 om information og samtykke mv.Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge , at han udviser større omhu ved sin fremtidige information.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af i tandklinikken i perioden fra den 25. august 1992 til den 27. august 1998, jf. lov om tandlæger § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 25. august 1992 til den 24. marts 1999 i tandklinikken, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Sagsnummer:

0235316

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 25. august 1992 til den 24. marts 1999 i tandklinikken, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7 og Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. september 1992 og af 17. maj 1991 om information og samtykke mv.

Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge <****>, at han udviser større omhu ved sin fremtidige information.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> i tandklinikken i perioden fra den 25. august 1992 til den 27. august 1998, jf. lov om tandlæger § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 25. august 1992 til den 24. marts 1999 i tandklinikken, jf. lov om tandlæger § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977.

Hændelsesforløb
gik i perioden fra den 25. august 1992 til den 24. marts 1999 til regelmæssige undersøgelser og behandling hos tandlæge . Da hun startede behandlingen hos tandlæge var hendes tandsæt præget af mange og store fyldninger, hovedsagelig af sølvamalgam. 2 tænder var forsynet med fuldkroner.

Der blev i perioden foretaget udskiftninger af sølvamalgamfyldninger til plastfyldninger. I forbindelse hermed blev der i flere tilfælde konstateret gennembrud ind til tandens nerve. Gennem hele perioden blev der foretaget rodbehandling af adskillige tænder. I –6 (første store kindtand i venstre side af underkæben) blev der i juni 1993 ved den anden udskiftning til plast konstateret, at der var hul ind til tandens nerve, men tanden blev aldrig rodbehandlet.

blev endvidere i perioden behandlet for tandkødsbetændelse (gingivitis). Der blev tillige foretaget behandling for kariesangreb.

Sidste undersøgelse fandt sted den 27. august 1998, og sidste behandling fandt sted i den 24. marts 1999.

Ved senere konsultation hos anden tandlæge blev der konstateret et stort behandlingsbehov.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af 5. september 2002 indberettet sagen.

Nævnets afgørelse af indberetningen
Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 ved hans undersøgelse og behandling af i perioden fra den 25. august 1992 til den 27. august 1998.

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 15 ved hans journalføring af behandlingen af .

Tandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 og § 7 samt Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. september 1992 og af 17. maj 1991 om information og samtykke mv. ved hans information til .

Nævnet skal endvidere indskærpe overfor tandlæge , at han udviser større omhu ved sin fremtidige information.

Begrundelse
Der foreligger røntgenbilleder i journalen fra tandlæge . Disse er udelukkende optaget i forbindelse med rodfyldninger.

Det er nævnets vurdering, at billederne imidlertid er af meget dårlig kvalitet.

Nævnet finder anledning til kritik af, at de foreliggende røntgenbilleder er af så dårlig kvalitet.

Nævnet finder videre anledning til at bemærke, at det havde været hensigtsmæssigt, at der med benblik på diagnostik af karies og parodontitis var taget flere røntgenbilleder (bite-wing optagelser).

Ifølge journalen blev det i juni 1993 konstateret, at der på –6 var hul ind til tandens nerve. Tanden blev imidlertid aldrig rodbehandlet.

Nævnet finder anledning til kritik heraf, idet rodbehandling i denne situation må anses for uomgængelig.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af tandlæge , idet den foretagne behandling ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

anmodede selv om at få sine fyldninger udskiftet.

Nævnet finder dog, at dette ikke fritager tandlæge fra at indhente informeret samtykke til behandlingen.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til lov om patienters retsstilling har patienten ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Tilsvarende bestemmelser fandtes i cirkulære fra Sundhedsstyrelsen om information og samtykke mv.

Tandlæge burde således forud for iværksættelse af behandling have informeret om fordele og ulemper ved behandlingen, i denne forbindelse især om holdbarheden af plastfyldninger.

Nævnet kan oplyse, at tænderne vil blive udsat for betydelige belastninger, når så mange funktionsbærende fyldninger bliver skiftet ud. Plastfyldninger er endvidere ikke modstandsdygtige mod slid og andre fysiske belastninger.

Det er således nævnets vurdering, at tandlæge burde have informeret om prognosen for plastbehandlede tænder.

Der fremgår ikke af journalen oplysninger om, at en sådan information har fundet sted.

Nævnet finder derfor anledning til kritik af tandlæge for den givne information. Nævnet finder videre anledning til at indskærpe overfor tandlæge , at han i fremtiden giver sine patienter en mere fyldestgørende information.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) skal journalen blandt andet indeholde aktuelle oplysninger om generelle sygdomme og medicinforbrug, der kan have betydning for tandbehandlingen (generel anamnese), diagnoser i fornødent omfang (f.eks. ved røntgenbilleder, tandudtrækninger, rodbehandlinger), og angivelse af mængder af lokalbedøvelsesmidler og af lægemidler.

Videre kan nævnet oplyse, at formålet med, at tandlæger fører journal over deres patienter, er at sikre, at der over et eventuelt langt tidsrum er sammenhæng mellem diagnoser, behandlinger og kontrol. Journalen er desuden et vigtigt informationsgrundlag for patienten og et nødvendigt kommunikationsmiddel i de situationer, hvor andre behandlere involveres, eller hvor patienten skifter tandlæge. Yderligere kan journalen have betydning i forbindelse med identifikation, tilsyn og kontrol, og den er dokumentation for såvel tandlæge som patient i tilfælde af, at der rejses en klagesag.

Tandlæge s journal indeholder ingen registrering af generelle sygdomme og medicinforbrug, der kan have betydning for tandbehandlingen, der er videre ingen overordnet behandlingsplan, og der fremgår ingen diagnoser.

Det er derfor nævnets vurdering, at den af tandlæge førte journal ikke lever op til disse krav.

Sammenfattende finder nævnet, at tandlæge s journalføring var mangelfuld.