Klage over manglende behandling af brud på nøgleben

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 23. februar 2001 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 23. februar 2001 på røntgenafdelingen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 30. august 2001 på røntgenafdelingen, .

Sagsnummer:

0235630

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 23. februar 2001 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 23. februar 2001 på røntgenafdelingen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 30. august 2001 på røntgenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

var den 23. februar 2001 faldet ned fra en trappe og havde slået venstre skulder. På skadestuen, , blev hun undersøgt af reservelæge . Røntgenundersøgelse af skulderen viste ikke tegn på brud eller ledskred i skulderen. Reservelæge startede behandling med smertestillende medicin, immobiliserede skulderen og satte til kontrol en uge senere i ambulatoriet.

Den 26. februar 2001 blev henvist til røntgenafdelingen, på grund af mistanke om brud på venstre nøgleben. Røntgenundersøgelsen viste, at havde et brud på venstre nøgleben med let forskydning af knoglestykkerne, og hun blev derfor henvist til ortopædkirurgisk afdeling, , hvor hun blev tilbudt behandling med en såkaldt ottetalsbandage, hvilket hun dog ikke ønskede. Hun ville i stedet fortsætte med den bandage, hun havde fået lagt i skadestuen den 23. februar 2001 (Collar’cuff), og den smertestillende behandling blev fortsat.

henvendte sig den 17. august 2001 til sin praktiserende læge, idet hun fortsat havde smerter i nøglebenet. Den 30. august 2001 fik hun taget et røntgenbillede på røntgenafdelingen på , som viste, at bruddet var ophelet med uregelmæssigheder svarende til brudstedet, men der var ikke tegn på falsk leddannelse (pseudoartrose).

s egen læge henviste den 18. september 2001 klageren til fornyet undersøgelse af venstre nøgleben (funktionsoptagelse), da hun fortsat havde smerter. Røntgenundersøgelsen blev foretaget den 27. september 2001 og gav mistanke om falsk leddannelse mellem brudfladerne i nøglebenet. Klageren er derefter af egen læge henvist til ortopædkirurgisk afdeling, den 27. september 2001 med henblik på vurdering af mulighed for kirurgisk behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev tilstrækkeligt undersøgt den 23. februar 2001.

har oplyst, at hun en uge senere fik konstateret kravebensbrud.

2. At ikke blev tilstrækkeligt undersøgt i forbindelse med røntgenundersøgelsen i medio august 2001.

har anført, at røntgenundersøgelsen blev foretaget i liggende position og viste, at kravebensbruddet var helet. har endvidere anført, at en røntgenundersøgelse, som blev foretaget i stående position i september 2001, viste et falsk led.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 23. februar 2001 på skadestuen, .

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 23. februar 2001 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen af den 23. februar 2001, at kom på skadestuen, , efter at hun var faldet ned fra en trappe fra øverste trin, ca. 2-3 meters højde, og at hun havde slået venstre skulder. Af samme journalnotat fremgår det, at hun blev tilset af reservelæge , som knapt nok kunne komme til at undersøge s skulder på grund af smerter, og han fandt, at hun var lettere utilnærmelig.

Det fremgår videre af journalen af den 23. februar 2001, at reservelæge fandt, at der var direkte og indirekte ømhed foran på skulderen, at der var normal puls og normal følelse ud for skulderen. Videre fremgår det, at s skulder blev røntgenundersøgt, og at billederne ikke viste tegn på brud eller ledskred (luxation).

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen af den 23. februar 2001, at fik røntgenundersøgt venstre skulder, og at overlæge ikke fandt tegn på brud.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenundersøgelsen var af god kvalitet, og at den viste normale forhold.

Ifølge s udtalelse til sagen kunne han ikke foretage en grundig undersøgelse af s skulder, da hun ikke ville tage sin trøje af. Ifølge udtalelsen ville reservelæge undersøge skulderen nærmere, efter at der forelå et normalt røntgenbillede, men han kunne ikke komme til at foretage en tilstrækkelig undersøgelse af s skulder med bevægeudslag og palpation af nøgleben (klaviklen). Idet hun var så afvisende overfor yderligere undersøgelse, valgte reservelæge at smertebehandle, immobilisere samt sætte til kontrol en uge senere, når der var faldet ro over tilstanden.

Af journalen af den 23. februar 2001 fremgår det endvidere, at reservelæge gav en bandage (collar’n cuff) til aflastning, at han ordinerede smertebehandling i form af tabletter Pinex comp. 1 gram fire gange dagligt samt tabletter Ibumethin 600 mg tre gange dagligt. fik nogle smertestillende piller med hjem til resten af dagen samt recept på resten. Reservelæge instruerede i svingøvelser med skulderen og gav hende en tid i ambulatoriet en uge senere til en sekundær vurdering.

Nævnet kan oplyse, at på røntgenbillederne, som blev taget den 23. februar 2001, er der foretaget afblænding, således at nøglebenet (klaviklen) ikke er synlig.

Det er nævnets opfattelse, at en grundig klinisk undersøgelse af en arm ikke kan foretages uden, at både den aktuelle, men i de fleste tilfælde også den anden arm, er afklædt.

Nævnet har lagt til grund, at den manglende undersøgelse skyldes s modstand mod yderligere undersøgelse.

Det er nævnets opfattelse, at en undersøgelse på trods heraf ville have været i strid med den almindelige regel om indhentelse af patientens informerede samtykke forinden iværksættelse af behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. februar 2001 på skadestuen, .

Nævnet kan oplyse, at det ikke er kutyme at foretage en klinisk vurdering af en patient på en røntgenafdeling.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved røntgenundersøgelsen af den 23. februar 2001 på røntgenafdelingen, , idet røntgenundersøgelsen blev foretaget på baggrund af henvisningen fra skadestuen.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 30. august 2001 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af epikrisen vedrørende røntgenundersøgelsen af den 30. august 2001 på røntgenafdelingen, , at blev henvist til røntgenundersøgelse på grund af mistanke om falsk leddannelse efter tidligere nøglebensbrud. Videre fremgår det, at røntgenundersøgelsen af venstre skulder viste, at bruddet var ophelet med uregelmæssigheder svarende til brudstedet. Der blev ikke fundet tegn på falsk leddannelse.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenoptagelserne den 30. august 2001 er af en rimelig kvalitet og ikke viser umiddelbare tegn på falsk leddannelse. Det er endvidere nævnets opfattelse, at falsk leddannelse kan være vanskeligt at vurdere, når bruddet, som i s tilfælde, er forskudt i længdeaksen, således at de to knogleender kommer til at ligge hen over hinanden. Det kan derfor være vanskeligt eller umuligt at se en eventuel afglatning af ledenderne, som er udtryk for falsk leddannelse.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er kutyme at foretage en klinisk vurdering af en patient på en røntgenafdeling.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. august 2001 på røntgenafdelingen, .