Klage over manglende aktindsigt i henhold til reglerne om egenacces i offentlighedsloven

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin søns journal den 16. april 2002.

Sagsnummer:

02F003

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Børne- og ungdomspsykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin søns journal den 16. april 2002.

Hændelsesforløb


Den 16. april 2002 anmodede børneafdelingen, , om oplysninger vedrørende han søns sygdom, da sønnen havde været indlagt på afdelingen.

Administrerende overlæge sendte samme dag et brev til , hvori han orienterede om sønnens sygehistorie.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At administrerende overlæge ikke gav fuld aktindsigt i henhold til reglerne i lov om forældremyndighed og samvær og offentlighedsloven.

Nævnets afgørelse af klagepunkt


Administrerende overlæge har ikke overtrådt lov om forældremyndighed og samvær ved s anmodning af 16. april 2002 om oplysninger vedrørende hans søn.

Administrerende overlæge har ikke overtrådt offentlighedslovens § 4, stk. 2, idet han på baggrund af anmodningens indhold ikke havde grundlag for at antage, at anmodningen ligeledes vedrørte denne bestemmelse.

Begrundelse


Det fremgår af fax af 16. april 2002 til børneafdelingen, , at havde fået oplyst, at hans søn havde været indlagt på børneafdelingen cirka den 19. marts 2002, og at han ikke siden den 17. marts 2002 havde haft samvær med sin søn, idet moderen havde udtalt, at sønnen var i behandling. På baggrund heraf anmodede om oplysninger vedrørende sin søns sygdom og behandling under henvisning til § 19 i lov om forældremyndighed og samvær.

Det fremgår af journalen og administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at han samme dag telefonisk kontaktede med henblik på at få afklaret, om var indehaver af forældremyndigheden. Administrerende overlæge fik oplyst, at det ikke var tilfældet.

Endvidere fremgår det af brev af 16. april 2002 til , at administrerende overlæge oplyste, at hans søn havde været indlagt på børneafdelingen i perioden fra den 19. til den 21. marts 2002 på grund af forstoppelse. Ligeledes fremgik det, at sønnen var sat i behandling med afføringsmidler, og at han efter planen skulle følges ambulant.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår at § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær, at en forælder, som ikke har forældremydigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra blandt andet sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 11092 af 8. december 1995 vedrørende § 19 i lov om forældremyndighed og samvær, at hospitaler vil kunne give oplysninger om barnets helbredstilstand og om, hvad der måtte være årsagen til en indlæggelse.

Nævnet finder herefter, at administrerende overlæge orienterede i overensstemmelse med reglerne herom i lov om forældremyndighed og samvær.

Nævnet kan oplyse, at det følger af offentlighedslovens § 4, stk. 2, at den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, med visse undtagelser, kan forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Dette betegnes egenaccess.

Vedrørende egenacces, er det nævnet opfattelse, at hvis det klart fremgår, at en borger, der anmoder om aktindsigt, alene ønsker aktindsigt i oplysningerne om patienten, og det således ikke med rimelig tydelighed fremgår, at personen også ønsker aktindsigt i oplysninger om sig selv, skal sundhedspersonen ikke nødvendigvis overveje, om der kan gives egenacces.

I fax af 16. april 2002 fremgår det, at anmodede om følgende: ” I den anledning vil jeg anmode om oplysninger om s sygdom og behandling under henvisning til lov om forældremyndighed og samvær.”

På baggrund af ordlyden af faxen finder nævnet, at det ikke fremgik af anmodningen, at der ligeledes blev anmodet om egenacces.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere, at administrerende overlæge ikke gav aktindsigt i henhold til reglerne om egenaccess. Nævnet har herved ikke taget stilling til, om havde ret til egenacces.