Klage over afslag på aktindsigt i afdød faders journal

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin afdøde faders journal den 12. november 2001.

Sagsnummer:

02F01

Offentliggørelsesdato:

1. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin afdøde faders journal den 12. november 2001.

 

HændelsesforløbDen 25. oktober 2001 anmodede ved brev intern medicinsk afdeling, , om at få oplyst sin fader, , dødsforløb og dødsårsag.

Anmodningen blev besvaret ved brev af 12. november 2001, hvori overlægen afslog at oplyse faderens dødsforløb og dødsårsag.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge , , den 12. november 2001 ikke imødekom s anmodning om at få videregivet oplysninger om forholdene omkring hendes faders død den 2. september 2001 på .

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sit afslag den 12. november 2001 på s anmodning om videregivelse af oplysninger om dødsforløb og dødsårsag.

BegrundelseDet fremgår af s brev af 25. oktober 2001, at hun anmodede om at få faderens dødsårsag samt dødsforløb oplyst. Hun oplyste, at hun ikke havde haft kontakt til sin fader i mange år, idet han i midten af 70’erne havde valgt at slå hånden af såvel sin familie som hende og hendes mor. Hun begrundede sin anmodning med, at dødsfaldet havde berørt hende, hvorfor hun gerne ville have information herom.

I overlæge s breve af henholdsvis 1. og 12. november 2001 til er det anført, at han afslog at videregive oplysninger om faderens død, fordi han var bekendt med, at ikke havde haft kontakt med sin familie i mange år.


Patientklagenævnet har til brug for vurderingen af sagen haft lejlighed til at gennemse s journal vedrørende indlæggelsesforløbet på forud for hans død den 2. september 2001.

Af journalen fremgår det, at under rubrikken ”sociale forhold” havde oplyst, at han var bosiddende i udlandet, og at han hverken havde ægtefælle eller børn.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1 fremgår, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Det fremgår af vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger, at der ved nærmeste pårørende normalt først og fremmest forstås patientens samlevende ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linie og, alt efter de konkrete forhold, søskende.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at det beror på et konkret skøn i den konkrete situation, hvilke personer, der i hvert enkelt tilfælde må anses for nærmeste pårørende. Ved den konkrete vurdering af, hvem der kan anses for nærmeste pårørende, skal der dog lægges mindre vægt på det formelle slægtskab og mere vægt på hvilken faktisk tilknytning, der har været mellem den afdøde og den pårørende.

På denne baggrund finder nævnet det ikke godtgjort, at var nærmeste pårørende, idet i midten af 70’erne havde afbrudt kontakten til hende og ikke siden ønsket at genoptage forbindelsen.

Patientklagenævnet kan således tiltræde den af overlæge trufne afgørelse om afslag på videregivelse af oplysninger til vedrørende hendes afdøde fader, dødsforløb og dødsårsag.