Klage over manglende konstatering af brækket højre kindben og ikke rettidig radiologisk vurdering af røntgenundersøgelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B og afdelingslæge A for deres behandling af den 9. og 10. maj 2001 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge for den procedure, som blev anvendt i forhold til den 14. maj 2001 på røntgenafdelingen, .

Sagsnummer:

0336806

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B og afdelingslæge A for deres behandling af <****> den 9. og 10. maj 2001 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for den procedure, som blev anvendt i forhold til <****> den 14. maj 2001 på røntgenafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

Onsdag den 9. maj 2001 kl. 16 henvendte sig på s skadestue efter at være væltet på cykel.

blev undersøgt af afdelingslæge B. Afdelingslægen fandt ingen mistanke om brud i ansigtet, ligesom han ikke skønnede, at et sår på overlæben skulle syes.

Torsdag den 10. maj 2001 henvendte sig igen på s skadestue. blev denne gang undersøgt af afdelingslæge A der ordinerede en røntgenundersøgelse af ansigtsskelettet. Røntgenundersøgelsen viste efter hans vurdering ingen tegn på brud i ansigtet.

Mandag den 14. maj 2001 henvendte sig til sin egen praktiserende læge, da hun fortsat havde gener fra ansigtet. Lægen ringede til røntgenafdelingen, , hvor han talte med overlæge . Overlægen så herefter på røntgenbilledet fra den 10. maj 2001, som endnu ikke var vurderet på grund af weekend og den 11. maj 2001 var helligdag (St. Bededag). Overlægen vurderede, at der var tegn på brud i højre kindben, hvorefter den praktiserende læge foranstaltede kontakt til øre-, næse- og halsafdelingen, .

Tirsdag den 15. maj 2001 blev opereret for det brækkede højre kindben på øre-, næse- og halsklinikken, .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ved sin henvendelse på skadestuen den 9. maj 2001 ikke blev undersøgt eller behandlet tilstrækkeligt.

Det er herved anført, at der til trods for mange smerter og følelsesløshed i kindben, næse og tænder ikke blev foretaget røntgenundersøgelse af s ansigt. Det er siden blevet konstateret, at hun havde brækket højre kindben. Endvidere ønskede man ikke at sy s læbe, hvilket har givet varige gener, og hun skal derfor på ny have foretaget et plastikkirurgisk indgreb.

2. At man ikke vurderede de røntgenbilleder, som var blevet taget den 10. maj 2001, korrekt eller på det tidspunkt, de burde have været vurderet.

Det har herved anført, at var blevet informeret om, at billederne ville blive vurderet dagen efter, og at hun ville få besked, hvis der var tegn på brud. Billederne var ikke blevet vurderet den 14. maj 2001, hvor s læge kontaktede røntgenafdelingen for at få hende henvist til otolog. Billederne blev vurderet til ikke at vise et brud.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktAfdelingslæge B har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 9. maj 2001, på skadestuen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 9. maj 2001, at blev undersøgt af afdelingslæge B, skadestuen, . Han fandt hudafskrabninger svarende til højre side af ansigtet samt et sår på overlæben. Desuden var der hudafskrabninger svarende til skulderen og på forsiden af højre knæ. Afdelingslæge B undersøgte desuden ansigtsskelettet og fandt ikke mistanke om brud.

Nævnet kan oplyse, at der almindeligvis ikke skal foretages radiologisk undersøgelse, når der ikke er mistanke om brud i ansigtsskelettet.

Nævnet kan desuden oplyse, at trods en omhyggelig vurdering af ansigtsskelettet kan der ikke nødvendigvis konstateres brud i regionen.

Det er anført i udtalelse fra afdelingslæge B til sagen, at han ikke skønnede, at såret på overlæben skulle syes.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at hudafskrabninger i ansigtet i almindelighed ikke bør behandles med sammensyning eller limning. Kosmetisk skæmmede ardannelse er ofte en følge af selve vævskvæstelsen. Det er samtidig velkendt, at man cirka et år efter tilskadekomsten ofte med held kan mindske de kosmetiske gener ved en mindre indgreb i lokalbedøvelse (lokalanæstesi).

Det er herefter nævnets opfattelse, at et ar, som kræver plastikkirurgisk behandling, ikke nødvendigvis kan tages til indtægt for, at den primære behandling var forkert.

Nævnet finder ud fra disse samlede omstændigheder, at afdelingslæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 9. maj 2001 på skadestuen, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Afdelingslæge A har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. maj 2001 på skadestuen, .

Ledende overlæge har ikke overtrådt lægeloven med hensyn til den procedure for beskrivelse af røntgenundersøgelser, som blev anvendt i forhold til i perioden fra den 10. maj til den 14. maj 2001 på røntgenafdelingen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 10. maj 2001, at henvendte sig igen dagen efter cykeluheldet. Hun havde fået tiltagende smerter i højre kind samt sovende fornemmelse. blev undersøgt af afdelingslæge A, der fandt ømhed over højre kæbehule og ordinerede en røntgenundersøgelse af ansigtsskelettet. Røntgenundersøgelsen blev foretaget kl. 19.52. Den viste ingen tegn på brud efter afdelingslæge As vurdering. Han anbefalede at henvende sig til egen læge ved fortsatte gener.

Nævnet kan oplyse, at sovende fornemmelse i kombination med direkte ømhed over højre kindbensregion giver grundlag for mistanke om kindbensbrud.

Nævnet finder herefter, at det var relevant, at afdelingslæge A bestilte en røntgenundersøgelse af s højre kindben.

Røntgenundersøgelsen den 10. maj 2001 viser efter nævnets opfattelse sløring af højre kæbehule og brud svarende til højre kindben.

Nævnet kan oplyse, at en almindelig røntgenundersøgelse ikke kan bruges til at afkræfte en klinisk mistanke om brud i ansigtet. Det sker jævnligt, at løse brud i ansigtet for eksempel næsebrud ikke kan erkendes på almindelige røntgenoptagelser. Tolkningen er desuden ofte vanskelig, hvorfor det almindeligvis er en radiologisk specialopgave at vurdere, om der på røntgenbilleder af ansigtsskelettet kan ses abnormiteter.

Det er på det grundlag nævnets opfattelse, at det ikke kan anses for manglende omhu, at afdelingslæge A, som læge på en skadestue, ved selvstændig gennemgang af røntgenbillederne ikke vurderede, at der var tegn på brud i højre kindben.

Nævnet finder herefter ud fra behandlingsforløbet, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 10. maj 2001 på skadestuen, .

Overlæge fra røntgenafdelingen, , har anført i sin udtalelse til sagen, at det var i overensstemmelse med afdelingens almindelige praksis, at røntgenbillederne, taget 10. maj 2001 (St. Bededagsaften), blev beskrevet den førstkommende arbejdsdag, det vil sige den 14. maj 2001. Det er derudover røntgenafdelingens almindelig praksis, at afdelingens egen røntgenbeskrivelse af 14. maj 2001, som ikke var i overensstemmelse med afdelingslæge As vurdering af 10. maj 2001, senest skulle være forelagt ved konference med ortopædkirurgisk afdeling næste dag den 15. maj 2001, medmindre der var tale om et akut behandlingskrævende problem.

Overlæge har desuden anført i sin udtalelse til sagen, at det er muligt, at man ikke har haft tid til at gennemgå alle skadebillederne fra St. Bededagsferien om morgenen den 14. maj 2001.

Det fremgår af journalen den 14. maj 2001, at røntgenbillederne blev beskrevet i røntgenafdelingen, , hvor overlæge fandt, at de viste tegn på brud i højre kindben.

Det fremgår yderligere af brev af 28. maj 2001 fra s egen læge og skrivelser den 18. december 2002 og 8. januar 2003 fra overlæge , radiologisk afdeling, , at konsulterede læge den 14. maj 2001 med symptomer på brud af højre kindben. Lægen ringede derpå til radiologisk afdeling, , hvor han fik at vide af overlæge , at røntgenbillederne fra den 10. maj 2001 endnu ikke var blevet beskrevet. Røntgenkonferencen med ortopædkirurgisk afdeling havde på det tidspunkt fundet sted. Overlægen beskrev på læge s foranledning de pågældende røntgenbilleder og vurderede, at der var brud på højre kindben. Læge kontaktede herefter øre-, næse- og halsafdelingen, , hvor fik opereret kindbensbruddet den 15. maj 2001.

Nævnet har herefter lagt til grund, at den videre opfølgning på behandling af konkret blev sikret ved, at læge den 14. maj 2001 først tog kontakt til radiologisk afdeling, , hvorpå han henvendte sig til øre-, næse- og halsafdelingen, . Radiologisk afdeling, , havde derefter ikke anledning til at foretage sig yderligere i forhold til behandlingen af .

Det er samtidig nævnets vurdering ud fra det fastlagte behandlingsforløb, at det er overvejende sandsynligt, at røntgenbillederne fra den 10. maj 2001 ikke blev gennemgået den 14. maj 2001 på røntgenkonferencen med ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det ikke kan udelukkes, at det ville være blevet gennemgået den 14. eller 15. maj 2001, såfremt læge ikke havde kontaktet radiologisk afdeling, .

Nævnet kan endvidere oplyse, at patienten, efter korrekt diagnose om kæbebrud er blevet stillet, skal undersøges inden for få dage af en fagspecialist, som skal vurdere, om bruddet kræver operativ behandling. Sædvanligvis opererer man bruddene inden for få dage, men operation inden for 7 dage af den omtalte brudtype giver ikke dårligere resultater end operation en af de første dage.

Nævnet bemærker samtidig, at en procedure, hvorved en akut undersøgelse bliver gennemgået på en røntgenkonference senest dagen efter, kan være umulig at gennemføre af kapacitetsmæssige grunde.

Nævnet finder ud fra disse samlede omstændigheder, at ledende overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med fastlæggelsen af den procedure for beskrivelse af røntgenundersøgelser, som blev anvendt i forhold til i perioden fra den 10. maj til den 14. maj 2001 på røntgenafdelingen, .