Klage over manglende undersøgelser og behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 14. juli til den 19. september 2002.

Sagsnummer:

0338105

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 14. juli til den 19. september 2002.

Hændelsesforløbblev den 14. juli 2002 indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , fra skadestuen efter at være faldet i hjemmet, hvor hun havde pådraget sig et brud på højre overarm. blev ved indlæggelsen undersøgt af reservelæge .

Den 15. juli 2002 blev det besluttet på morgenkonferencen, at bruddet skulle sættes på plads operativt, idet bruddet var skredet.

Operationen blev udført den 15. juli 2002 af 1.reservelæge , som gennemførte påpladssætning af bruddet. Den 16. juli 2002 blev skinnen omlagt, da den generede .

Ved røntgenkontrol den 17. juli 2002 blev det konstateret, at den ene K-tråd var gledet ca. 1 cm, 1. reservelæge vurderede, at bruddets stilling var acceptabel.

blev udskrevet den 18. juli 2002 og set ambulant den 26. juli 2002, hvor 1. reservelæge undersøgte . Henvisning var sket på foranledning af hjemmesygeplejerske. Kontrolrøntgen viste ingen forværring af brudstillingen.

Den 6. august 2002 kom på ny i ambulatoriet efter aftale med henblik på afbandagering og eventuel fjernelse af de to K-tråde. Da det ved kontrolrøntgen viste sig, at der ikke var begyndende heling af bruddet, blev det besluttet at lade bandagerne forblive yderligere 3 uger i håb om, at der kunne ske en vis sammenvoksning.

Ved et kontrolbesøg den 27. august 2002 blev det konstateret ved røntgenundersøgelse, at der var sket yderligere forværring af brudstillingen. Der var fortsat ingen tegn på heling. blev tilbudt indsættelse af et kunstigt albueled, men var ikke interesseret heri. Den ene K-tråd blev fjernet og der blev aftalt fjernelse af den anden, hvilket fandt sted den 19. september 2002. Da brudstillingen var uacceptabelt dårlig og da der fortsat ikke var sammenvoksning, fik på ny tilbudt indsættelse af kunstigt albueled, hvilket hun efterfølgende accepterede.

KlagenDer er klaget over følgende:


1. At der ikke den 14. juli 2002 blev iværksat relevante undersøgelse og behandling af s højre arm.

Det er anført, at fik en vinkel skinne (Collar´n cuff slynge) på højre arm, som senere var meget løs. Det er endvidere oplyst, at under indlæggelsen klikkede armen højlydt.

2. At der ikke den 26. juli 2002 blev iværksat relevant og tilstrækkelig behandling af s højre arm, da hun var faldet.

Det er anført, at følte, at der var noget, der stak ud af armen, og den 6. august 2002 blev det konstateret, at ståltråden havde gennemboret huden. Samt at det efterfølgende blev konstateret, at bruddet var skredet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. juli 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 15. juli 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 14. juli 2002, at blev ved indlæggelsen undersøgt af reservelæge , da hun var faldet og havde brækket højre albue.


Det fremgår videre af røntgenbillederne fra den 14. juli 2002 af s højre albue, at der var et albuenært tværbrud på overarmen (supracondylært brud) med betydelig forskydning.

(Det fremgår ikke af journalen, at var faldet, og at det var på denne baggrund, at hun henvendte sig på ortopædkirurgisk afdeling).

Det er nævnets vurdering, at s knoglemasse var meget sparsom med tynde knogleskaller (cortices), hvilket var foreneligt med en betydelig knoglesvind (osteoporose).

Ifølge journalen den 14. juli 2002 foretog reservelæge en vurdering af armen. Der var ikke tegn til påvirkning af pulsåren eller de albuenære større nerver. Der blev anlagt en gipsskinne til stabilisering af bruddet i perioden op til operationen.


Nævnet kan oplyse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at stabilisere et brud midlertidigt førend et operativt indgreb, såfremt dette er muligt. Hertil anvendes oftest en gipsskinne.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af reservelæge , idet undersøgelse og behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 15. juli 2002, at det var blevet besluttet på morgenkonference, at det var nødvendigt med operativ påpladssætning af bruddet.

Nævnet kan oplyse, at et brud som dette behandles almindeligvis hos en 89-årig patient med påpladssætning og fæstning med krydsende K-tråde. Ikke operativ behandling (konservativ behandling) med gipsbandagering er ligeledes i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, men sikrer ikke i samme grad stabil påpladssætning, som K-tråde.

Nævnet kan videre oplyse, at det ikke er fagligt tilrådeligt at foretage åben kirurgi med skinne og skrue-fiksation hos en 89-årig patient med betydelig knoglesvind (osteoporose), idet stabiliteten af primært skruerne er yderst tvivlsomt i en så svag knogle.

Det fremgår af journalen den 15. juli 2002, at 1. reservelæge satte bruddet påplads under anvendelse af røntgengennemlysning, og at der ligeledes under vejledning af gennemlysning blev placeret 2 krydsende K-tråde. Der ved indgrebets afslutning anlægges en høj vinklet gipsskinne.

Det er nævnets vurdering, at det fremgår af de røntgenbilleder, der blev taget under operationen, viser at bruddet blev sat på plads til god stilling, med god placering af de to K-tråde.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af 1. reservelæge , idet undersøgelser og behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 26. juli 2002 i ortopædkirurgisk ambulatorium, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 17. juli 2002, at den ene K tråd var gledet 1 cm ud langs bruddet. Stillingen var en smule forværret, men 1. reservelæge vurderede, at stillingen var acceptabel. blev herefter udskrevet den 18. juli 2002 til ambulant kontrol.

Det fremgår af journalen den 26. juli 2002, at var blevet henvist af hjemmesygeplejersken til undersøgelse i ortopædkirurgisk ambulatorium.

Ifølge journalen følte , at der var noget der stak ud af armen. 1. reservelæge ordinerede en røntgenundersøgelse, der ikke viste en forværret stilling i bruddet. Gips og bandage blev herefter ikke rørt.

Det er nævnets vurdering, at det fremgår af røntgenbilleder fra den 26. juli 2002, at bruddet ikke havde ændret stilling siden optagelsen den 17. juli 2002, men at bruddet var placeret i en let forskudt stilling samt at den ene K-tråd var gledet ca. 2 cm bagud.

Det er videre nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at undlade gipsfjernelse og fjernelse af den ene K-tråd 11 dage efter disses indsættelse, på trods af at K tråden var gået igennem huden. Det var videre i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at fastholde behandling med K-tråde, selv om disse gennemtrænger huden.

Nævnet kan oplyse, at behandling af et brud hos en ældre kvinde med udtalt knoglesvind, er forbundet med høj risiko for manglende heling og efterfølgende brudforskydning, uanset valg af behandlingsmetode. Hos den ældre patient er helingsevnen af brud betydelig reduceret sammenlignet med den yngre patient.

Nævnet kan videre oplyse, at ved et brud på albuen er knoglen tynd og brudfladerne begrænset, hvilket almindeligvis anses for en forøget risiko for den manglende heling.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af 1. reservelæge , idet undersøgelser og behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.