Klage over, at 10-dages fristen ikke blev overholdt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri B i forbindelse med s anmodning af 30. juni 2002 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri A i forbindelse med s anmodning af 30. juni 2002 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

0338403

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri B i forbindelse med <****>s anmodning af 30. juni 2002 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri A i forbindelse med <****>s anmodning af 30. juni 2002 om aktindsigt i sin journal.

Hændelsesforløb


I slutningen af juli 2002 blev speciallæge i psykiatri B bekendt med en anmodning om aktindsigt af 30. juni 2002 fra . Hun ønskede aktindsigt vedrørende nogle konsultationer i 1996.

Ved brev dateret den 30. juni 2002 anmodede ligeledes speciallæge i psykiatri A om aktindsigt vedrørende nogle konsultationer i foråret 2000.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge i psykiatri B ikke inden for 10 dage har besvaret s anmodning om aktindsigt.

Det er herved anført, at ved anmodning af 30. juni 2002 har bedt om aktindsigt vedrørende sine konsultationer i foråret 2000.

2. At speciallæge i psykiatri A ikke inden for 10 dage har besvaret s anmodning om aktindsigt.

Det er herved anført, at ved anmodning af 30. juni 2002 har bedt om aktindsigt vedrørende sine konsultationer i 1996.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Speciallæge i psykiatri B har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal i ultimo juli 2002.

Begrundelse


Det fremgår af speciallæge Bs udtalelse til sagen, at han først blev bekendt med s anmodning af 30. juni 2002 om aktindsigt i slutningen af juli 2002, da klinikken havde været lukket på grund af sommerferie. Speciallæge B havde til hensigt at imødekomme anmodningen om aktindsigt, men foretog sig intet, idet han afventede yderligere fra med henblik på selve foranstaltningen af aktindsigten.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder herefter, at speciallæge B i henhold til § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling straks efter sin ferie burde have meddelt , at hun kunne få aktindsigt i sin journal, og hvordan dette kunne gennemføres.

Nævnet finder på dette grundlag, at speciallæge B ikke har overholdt 10 dages fristen i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af 30. juni 2002.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Speciallæge i psykiatri A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal i ultimo juli 2002.

Begrundelse


Det fremgår af brev af 30. juni 2002, at anmodede speciallæge A om aktindsigt i sin journal vedrørende nogle konsultationer i foråret 2000.

Det fremgår endvidere af speciallæge As udtalelse af 14. januar 2003 til sagen, at hun først ved Patientklagenævnets brev af 9. januar 2003 erfarede, at havde anmodet om aktindsigt. Speciallæge A har endvidere oplyst, at hun afhændede sin praksis i sommeren 2001, og at hun i forbindelse hermed destruerede journalerne vedrørende de patienter, der ikke overgik til hendes efterfølger. s journal blev således destrueret.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre optegnelser, at ophører en læge med at praktisere, bortfalder dennes forpligtelse til at opbevare sine optegnelser. Det fremgår endvidere af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring, at såfremt journalerne ikke overgår til anden læge ved en privat praktiserende læges ophør, skal journalerne destrueres.

Idet speciallæge A lukkede sin klinik cirka et år før, at anmodningen om aktindsigt blev afsendt, vurderer nævnet, at det er overvejende sandsynligt, at speciallægen først blev bekendt med s anmodning den 9. januar 2003.

Nævnet bemærker, at speciallæge A på dette tidspunkt var ophørt med praktisere, og at s journal som følge heraf var blevet destrueret.

Nævnet finder herefter, at speciallæge A ikke har handlet i uoverensstemmelse med 10 dages fristen i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af 30. juni 2002.