Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journaloplysninger til dennes pårørende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i almen medicin i forbindelse med datterens anmodning om aktindsigt i afdøde s journal den 30. oktober 2002.

Sagsnummer:

0339613

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i almen medicin <****> i forbindelse med datterens anmodning om aktindsigt i afdøde <****>s journal den 30. oktober 2002.

Hændelsesforløb


var tilmeldt læge s praksis i perioden fra 1997 til sin død i juni 2002.

Den 30. oktober 2002 anmodede nu afdøde s datter læge om at videregive alle journaloplysninger vedrørende til datteren.

Den 8. november 2002 afviste læge at videregive journaloplysninger til datteren.

KlagenDer er klaget over følgende:

At speciallæge i almen medicin den 8. november 2002 afslog datterens anmodning af 30. oktober 2002 om aktindsigt i s journal.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sit afslag på datterens anmodning af 30. oktober 2002 om aktindsigt i s journal. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at speciallæge havde overvejet og i givet fald vurderet, hvilke oplysninger han kunne videregive i henhold til lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1.

BegrundelseDen 30. oktober 2002 anmodede nu afdøde s datter læge om at videregive alle journaloplysninger vedrørende til datteren.

Den 8. november 2002 afviste speciallæge at videregive alle journaloplysninger vedrørende til datteren med den begrundelse, at praktiserende lægers journaloplysninger ene og alene er beregnet for lægen selv.

Nævnet kan oplyse, at helbredsoplysninger vedrørende afdøde patienter som udgangspunkt er omfattet af sundhedspersonens tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af oplysningerne til afdødes pårørende i henhold til lov om patienters retsstilling.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, fremgår, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Det er nævnets opfattelse, at § 28, stk. 1 ikke er en egentlig aktindsigtsbestemmelse, men alene en bestemmelse, der giver sundhedspersoner ret til at videregive visse helbredsoplysninger, som ellers ville være omfattet af sundhedspersonens tavshedspligt om en patients død.

Patientklagenævnet kan således tiltræde den af speciallæge den 8. november 2002 trufne afgørelse om afslag på datterens anmodning om aktindsigt af 30. oktober 2002 i afdøde s journaloplysninger.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at speciallæge havde overvejet og i givet fald vurderet, hvilke oplysninger han kunne videregive i henhold til lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det tydeligt af datterens klageskrivelse fremgår, at hun ønskede indsigt i enhver oplysning vedrørende .