Klage over utilstrækkelig undersøgelse forinden operativt indgreb

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 26. oktober 2001 på . jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 3. maj til 31. maj 2001 på <***>.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 6. november 2001 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra 7. januar til den 18. februar 2002 på .

Sagsnummer:

0339824

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. oktober 2001 på <****>. jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 3. maj til 31. maj 2001 på <***>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 6. november 2001 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra 7. januar til den 18. februar 2002 på <****>.

HændelsesforløbDen 3. maj 2001 blev indlagt på urologisk afdeling på med henblik på operativ fjernelse af højre nyre efter konstatering af kræftsvulst. Indgrebet blev udført den 31. maj 2001, og foregik ukompliceret. blev udskrevet den 8. juni 2001 til ambulant kontrol.

Ved ambulant kontrol den 13. august 2001 gav en CT-scanning af blæren mistanke om forandringer i blæren, og fik foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, hvoraf de udtagne vævsprøver viste ondartede forhold (kræft).

Den 26. oktober 2001 blev indlagt på urologisk afdeling og fik foretaget operativ fjernelse af blæren. Den 6. november 2001 blev han informeret om, at der ikke kunne tilbydes yderligere behandling, idet der var konstateret metastaser i lungerne.


I efterforløbet blev s tilstand forværret og han modtog herefter ambulant behandling og smertebehandling via smertecenter. Han afgik ved døden den 22. april 2002.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling, idet der ikke blev ordineret røntgenundersøgelse af lungerne forinden de operative indgreb henholdsvis i maj og i oktober 2001, samt at lægerne foruden denne undersøgelse fandt indikation for operation.

Pårørende har herved anført, at fik konstateret metastaser i lungerne ved røntgenundersøgelse den 1. november 2001.

2. At lægen ikke vurderede, om det anlagte centrale venekateter (CVK) var korrekt placeret forinden operationen den 30. oktober 2001.

3. At ikke modtog en korrekt information den 6. november 2001.

4. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med ambulant kontrol, idet han ikke modtog tilstrækkelig kostvejledning.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. oktober 2001 på .

De læger på , der var involveret i behandling af i perioden fra den 3. maj til den 31. maj 2001, har ikke overtrådt lægeloven.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 11. og 12. december 2000, at blev henvist til fra til behandling for højresidig nyrekræft. Der blev konstateret en kræftsvulst i højre nyrebækken med spredning til regionale lymfeknuder samt en svulst i urinblæren. Umiddelbart vurderede lægerne, at svulsterne var inoperable, hvorfor der blev iværksat kemoterapi med henblik på eventuelt at gøre dem operable.

Det fremgår endvidere af journalen den 3. og 7. maj 2001, at havde modtaget systematisk kemoterapi, og at en læge fandt, at svulsten i blæren ikke kunne genfindes, og at svulsten i nyrebækkenet var væsentlig mindsket, samt at den tidligere påviste spredning til de regionale lymfekirtler ikke kunne erkendes. På dette grundlag blev det vurderet ved en fælles konference, at der var indikation for at operere højre nyre. Der blev foranlediget kontrol CT-scanning af maveregionen.

Videre fremgår det af journalen den 23. maj 2001, at overlæge informerede om regressionen af svulsten og om, at CT-scanningen af maven bekræftede dette og tilbød ovennævnte operation, hvilket accepterede. Ifølge journalen blev indgrebet udført den 31. maj 2001 af overlæge , der fjernede højre nyre, og foretog mikroskopisk undersøgelse af vævet. Efterforløbet foregik uden komplikationer og blev udskrevet den 8. juni 2001.

Nævnet har lagt til grund, at der blev foretaget røntgenundersøgelse af lungerne den 25. april 2001, som viste normale forhold ved hjerte og lunger, og ingen udsæd af kræftsvulster (metastaser) til lungerne. Det er nævnets opfattelse, at der var indikation for det indgreb der blev udført den 31. maj 2001, og at indgrebet blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog på urologisk afdeling, , af de involverede læger i perioden fra den 3. til den 31. maj 2001, var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.


Herudover fremgår det af journalen den 13. august 2001, at i efterforløbet mødte til kontrol i onkologisk ambulatorium, hvor en læge fandt, at han var velbefindende, i god almen tilstand, samt at der ikke umiddelbart var tegn på tilbagefald af sygdommen (recidiv). Resultatet af en CT-scanning gav dog mistanke om forandringer i blæren eller halskirtlen. blev derfor henvist til .

Det fremgår endvidere af journalen, at overlæge ved kontrol i urologisk ambulatorium den 24. august 2001 ordinerede en kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi), der blev udført den 17. september 2001. I forbindelse med undersøgelsen blev der udtaget en vævsprøve fra urinblæren, der påviste kræftforandringer.

Ifølge journalen blev informeret om de påviste kræftforandringer af overlæge den 26. september 2001, og fik tilbud om operativ behandling i form af radikal fjernelse af blæren, hvilket accepterede. Overlæge ordinerede diverse blodprøver og undersøgelser af nyrene (i.v urografi og renografi ) for at udelukke eventuelt svulstdannelse i nyre eller urinvejene. blev indstillet til operation.

Herudover fremgår det af journalen den 26. oktober 2001, at blev indlagt på urologisk afdeling med henblik på operativ fjernelse af urinblæren og blærehalskirtlerne. Ved undersøgelsen i forbindelse med indlæggelsen fandt en læge hævede lymfekirtler i s lyskenregioner, og ifølge journalen konfererede vedkommende læge disse fund med overlæge . Der blev ordineret akut ultralydsscanning af lyskeregionen med foretagelse af biopsier. Undersøgelsen viste godartede forhold.

Det er det nævnets opfattelse, at risikoen for, at der forelå lungemetastaser fra en nyrebækkensvulst, som tidligere havde vist spredningspotentiale til lymfeknuder, var så stor, at overlæge burde have ordineret et røntgenbillede af thorax (brystkassen) den 26. oktober 2001, og burde have set resultatet inden udførelsen af indgrebet den 30. oktober 2001.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at med viden om, at der forelå lungemetastaser, var der således ikke indikation for operativ fjernelse af urinblæren (cysto-prostato-vesiculectomia), specielt i betragtning af, at de foreliggende svulster i blæren var begrænset til slimhinden (lavpapillomatøs urotheltumor grad III uden invasion), som det fremgår af patologirapporten fra den 20. september 2001. Det er endvidere nævnets opfattelse, at svulsterne kunne behandles lokalt i blæren.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog den 26. oktober 2001 af overlæge på urologisk afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Herudover fremgår det, at indgrebet blev udført den 30. oktober 2001 af overlæge , og at der forud for operationen blev anlagt et centralt venekateter (CVK).

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen af det billede, der blev taget den 29. oktober 2001, at det centrale venekateter lå med beliggenhed gennem vena subclavia dx og med spidsen ned til vena cava superior.

Ifølge udtalelse fra afdelingsledelsen på røntgenafdelingen er det normal procedure, at vagthavende bagvagt på røntgenafdelingen udfærdigede en håndskreven beskrivelse af røntgenbilledet. Denne håndskrevne beskrivelse blev siden destrueret, billedet var endelig beskrevet ved konferencen mellem røntgenafdelingen og urologisk afdeling den 11. november 2001. Videre fremgår det af udtalelsen, at røntgenundersøgelsen blev vurderet forinden operationen, men at metastaserne i lungerne ikke blev konstateret.

Det er nævnets opfattelse, at formålet med røntgenundersøgelsen var kontrol af placeringen af kateteret, og at den beskrivende læge ikke var vidende om operationsindikationsproblematikken, det vil sige om operationen skulle aflyses, i fald der forelå lungemetastaser.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det centralt venekateter var anlagt korrekt, samt at placeringen blev kontrolleret inden indgrebet den 30. oktober 2001.

Nævnet finder, at den behandling som modtog af de involverede læger på urologisk afdeling, , i forbindelse med anlæggelsen af det centrale venekateter var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 6. november 2001 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 6. november 2001, at overlæge informerede om den foretagne operation og om, at røntgenundersøgelsen havde vist lungemetastaser. Overlæge informerede endvidere om, at der ikke var mulighed for at tilbyde yderligere kemoterapi, men at den udførte operation var såkaldt radikal, det vil sige at alt sygt væv var fjernet, og at der ikke var fundet tegn til spredning i bughulen. Videre fremgår det, at overlæge informerede om, at kunne søge Patientforsikringen om økonomisk kompensation på grund af operationen. forespurgte til den forventede levetid, og overlæge informerede om, at livsudsigterne var begrænsede fra måneder til år.

Det er nævnets opfattelse, at modtog information om det foretagne indgreb og om de videre behandlingsmuligheder.

På denne baggrund finder nævnet, at der ikke er grundlag for at antage, at modtog en utilstrækkelig information af overlæge den 6. november 2001 på urologisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 4. klagepunktDe læger på urologisk ambulatorium, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 7. januar til den 18. februar 2002, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 12. november 2001, at s behandling blev afsluttet i onkologisk regi, og at han var kommet sig rimeligt over operationen, samt at maven var begyndt at fungere.

Det fremgår endvidere af journalen den 22. og 23. november 2001, at blev indlagt på til planlagt kikkertundersøgelse af blæren. Denne undersøgelse viste normale forhold, og han blev udskrevet til ambulant kontrol.

Videre fremgår det af journalen den 7. januar 2002, at overlæge ved ambulant undersøgelse af fik oplyst, at han var generet af træthed, og appetitløshed. Overlæge ordinerede røntgen af thorax, og væsketal, samt planlagde fornyet kontrol.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen oplyste han i overensstemmelse med afdelingens praksis, at skulle spise og drikke det han kunne og havde lyst til, uden at han skulle tvinge sig selv til at spise og dermed yderligere forværre sin livskvalitet.

Herudover fremgår det af journalen den 18. januar 2002, at en læge ved telefonisk henvendelse fik oplyst, at var generet af opkastninger, og der blev ordineret kvalmestillende medicin. Videre fremgår det af journalen den 18. februar 2002, at sløjede af, og at overlæge tog kontakt til anæstesiologisk afdeling, der ikke havde noget behandlingstilbud.

Herudover fremgår det af journalen den 3. april 2002, at s tilstand forværredes, og han blev henvist til smertebehandling ved tværfagligt smertecenter.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at en patient med udbredt kræftsygdom gennemgår en terminalfase med mange problemer og symptomer. Det drejer sig om vægttab, afkræftelse, kvalme, opkastninger, forstoppelse og smerter, og i tilfælde af lungemetastaser tillige vejrtrækningsproblemer. Der foreligger ikke i terminalfasen helbredende tiltag, kun lindrende behandling.

Det er nævnets opfattelse, at der ifølge journalen blev iværksat symptomatisk og lindrende behandling i form af kvalmestillende midler, binyrebarkhormoner, sovemedicin, afføringsmidler og morfinpræparater. Det er nævnets opfattelse, at den behandling herunder kostvejledning som modtog i forbindelse med den stadig forværrede tilstand i slutningen af forløbet var i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at kritisere den behandling, som modtog i perioden fra den 7. januar til den 18. februar 2002 af de involverede læger på .