Klage over en øjenlæges indikation for og udførelse af operation for grå stær i et tilfælde, hvor der forelå en konkurrerende øjenlidelse (aldersbetinget degeneration af nethindens centrale, gule plet)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 21. oktober 2002 på , .

Sagsnummer:

0341122

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 21. oktober 2002 på <****>, <****>.

Hændelsesforløb


led af grå stær og var til forundersøgelse på den 10. oktober 2002 med henblik på stær-operation på venstre øje.

Operationen blev foretaget den 21. oktober 2002 af speciallæge i øjensygdomme . Forløbet var ukompliceret.

blev efterfølgende set til kontrol hos speciallæge i øjensygdomme den 22. oktober, den 13. november 2002 og den 8. januar 2003, samt hos en anden øjenlæge den 6. november 2002 og den 5. februar 2003. Det blev i dette forløb konstateret, at der var indtrådt en forværring af de aldersbetingede forandringer i den centrale del af nethinden (senil macula degeneration), som led af i forvejen. Dette har medført en betydelig forringelse af synsevnen, mest udtalt på venstre øje, således at s syn er blevet dårligere end før operationen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At speciallæge i øjensygdomme ikke gennemførte operationen for grå stær korrekt den 21. oktober 2002.

Det er herved anført, at efter operationen så meget dårligere end før operationen, men at hun fik oplyst, at der nok skulle komme fremgang. Det er videre anført, at i februar 2003 var til to kontroller, hvor hun fik laserbehandling den ene gang, hvilket ikke hjalp på synet, og hun blev herefter opfordret til at få nyt glas i sin brille, hvilket heller ikke hjalp på synet. Det er desuden anført, at s syn nu er så dårligt, at hun er forhindret i mange ting.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med sin operation for grå stær på den 21. oktober 2002 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 10. oktober 2002, at s synsstyrke på venstre øje ved forundersøgelsen til grå stær operation blev fundet nedsat til 0.16 på grund af grå stær, idet der kun blev konstateret "pigment" i nethindens centrale gule plet (macula). Synsstyrken på højre øje blev ved samme undersøgelse målt til 0.5 (svarende til 6/12, dvs. netop mindstekravet til at føre personbil).

Nævnet kan oplyse, at ved grå stær (katarakt) forstås en uklarhed af øjets linse. Benævnelsen har rod i ældre tid, da pupillen endte med at syne ganske grå, og patienten følgelig blev totalt blind, fordi man ikke kunne fjerne den grå stær. I dag vil man som øjenlæge allerede betegne selv en ganske beskeden sløring af linsen som grå stær, selvom man på dette tidspunkt knapt eller i meget ringe grad kan måle en nedsættelse af synsstyrken. Det er meget individuelt på hvilket tidspunkt i udviklingen af en grå stær, patienten føler sig så generet af sin grå stær, at ønsket om operation melder sig. Og der er, bortset fra meget få tilfælde, hvor en grå stær har udviklet sig så langt, at den truer med at give komplikationer (såkaldt "overmoden" grå stær), ikke noget tidspunkt, da en grå stær fra et lægefagligt synspunkt skal opereres. Derfor følger man vidtgående patientens ønske om operation.

Nævnet kan videre oplyse, at der er faglige forhold som kan begrunde, at man på et tidspunkt tilråder operation, for eksempel hvis ikke blot læsesynet, men tillige orienteringssynet, som bestemmer patientens evne til sikkert at færdes i trafikken, er forringet. Ofte konstaterer øjenlægen en anden lidelse i øjet, der også giver nedsættelse af synsstyrken, hyppigst den såkaldte aldersrelaterede forkalkning af nethinden (maculadegeneration). Da vil læsesynet ikke bedres ved fjernelse af den grå stær, men der kan være udsigt til en så klar forbedring af orienteringssynet, at det findes tilrådeligt at operere.

Det er nævnets vurdering, at det således var tydeligt, at væsentligst klarede sig med sit højre øje, når hun færdedes. Det var således, uagtet den synlige aldersrelaterede forkalkning af nethinden, relevant at speciallæge i øjensygdomme den 10. oktober 2002 rådede til at lade sig operere for grå stær på venstre øje.

Det fremgår af journalen, at grå stær operationen på s venstre øje den 21. oktober 2002 blev udført som fragmentering og udsugning af øjelinsen ved hjælp af ultralyd (fakoemulsifikation) med efterfølgende indsættelse (implantation) af en kunstlinse (pseudofakos) gennem et indsnit i siden af hornhinden (temporal incision). Der er ikke beskrevet komplikationer.

Endvidere har s sædvanlige øjenlæge heller ikke i sit journalnotat af den 12. februar 2003 noteret noget om tegn på operationskomplikationer.

Nævnet kan oplyse, at selvom en operation for grå stær er forløbet vellykket teknisk set, kan en forkalkning af nethinden forværres så meget i månederne efter operationen, at patienten fornemmer, at synsnedsætteisen har direkte forbindelse med operationen, at han/hun har været udsat for en fejloperation. Det sker hos 10-15 % af patienterne og giver anledning til megen skuffelse og bitterhed. For at imødegå dette, er der almindelig faglig enighed om, at patienter med synlig aldersrelateret forkalkning af nethinden ikke bør opereres, før synsstyrken (læsesynet) er forringet til omkring grænsen for såkaldt social blindhed, dvs. en synsstyrke på kun 0.1 - 0.16 (svarende til mellem 6/60 og 6/36), selvsagt med den grå stær som væsentligste årsag til synsnedsættelsen. Da vil nemlig også orienteringssynet være så dårligt uden døre, at patientens førlighed er væsentligt forringet.

Det fremgår af journalmateriale fra speciallæge i øjensygdomme og 2 andre øjenlæger, herunder s praktiserende øjenlæge, at hun i månederne efter grå stær operationen udviklede en betydelig fremadskriden (progression) af sin aldersrelaterede forkalkning af nethinden.

Det er nævnets vurdering, at den aldersrelaterede forkalkning af nethinden ikke direkte kan henføres til operationen, som ovenfor anført, og derfor heller ikke kan henregnes som en utilsigtet hændelse.

Nævnet finder herefter, at speciallæge i øjensygdomme har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin operation for grå stær på den 21. oktober 2002 på .