Klage over ukorrekt indgift af allergivaccination

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 11. december 2002 i konsultationen jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0341320

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 11. december 2002 i konsultationen jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****>, at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb


modtog allergivaccination (1 ml allergi ekstrakt som indsprøjtning) på grund af birkepollenallergi, hvilket blev givet af praktiserende læge.

Den 11. december 2002 medbragte til praktiserende læge en ny beholder med 5 ml allergiekstrakt. Praktiserende læge gav indsprøjtning med alle 5 ml ekstrakt, og fik påvirket vejrtrækning, hvorefter hun blev kørt med ambulance til .

fandt man, at var generet af trykkende brystsmerter, varmefornemmelse, men ingen tegn på astma eller påvirkning af bevidstheden. Der blev ved indlæggelsen indgivet indsprøjtning med antihistamin (Tavegyl 2 mg i.v) og binyrebarkhormon (Solu-cortef 250 mg i.v) og blev indlagt til observation.

blev udskrevet den 13. december 2002, og ifølge udskrivningsbrevet blev tilstanden vurderet som anafylaktisk chok uden specifikation.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At praktiserende læge ikke behandlede korrekt, idet hun gav ukorrekt dosis af vaccinen mod allergi.

Det er herved anført, at efter hændelsen var indlagt 2 døgn.

2. At praktiserende læge ikke reagerede korrekt efter konstateringen af fejlmedicineringen, idet hun undlod at behandle med adrenalin.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i konsultationen. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at siden 1995 havde modtaget indsprøjtninger for birkepollenallergi, indtil 1996 på lungeklinikken, , hvorefter hun fik disse hver 6. uge hos praktiserende læge. Videre fremgår det, at siden 1996 modtog 1 ml ekstrakt, 100.000 SQ-U/ml i underhuden efter skema, og at hun ikke havde haft reaktioner ved indgift af vaccinen.

Det fremgår endvidere af journalen, at praktiserende læge første gang gav indsprøjtning den 23. oktober 2002 med 1 ml ekstrakt. s blodtryk blev efterfølgende målt til 172/96 og pulsen til 84.

Videre fremgår det af journalen den 11. december 2002, at praktiserende læge gav indsprøjtning i underhuden på 5 ml, hvilket var fem gange større dosis ekstrakt end planlagt. Ifølge journalen kontaktede læge lungemedicinsk afdeling og fik anbefalet at give en antihistaminbrusetablet (clarityn), og derudover observere hendes tilstand. Læge målte s blodtryk til 140/95, hvorefter hun blev dårlig med vejrtrækningsbesvær, og læge bestilte Falck med udrykning til skadestuen, og konstaterede under transporten, at havde stabilt blodtryk og at vejrtrækningen blev bedre, hvorefter hun var vågen og klar ved ankomsten til skadestuen.

Det er nævnets opfattelse, at læge efter fejlmedicineringen relevant forespurgte vagthavende læge på lungeklinikken, og da der ikke på noget tidspunkt var klare tegn til svær allergi (anafylaksi) med kredsløbspåvirkning, var det i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at undlade behandling med binyrebarkhormon og ikke mindst adrenalin, eftersom sidstnævnte præparat kan have meget ubehagelige bivirkninger, og først skal gives ved klare tegn til anafylaksi. Videre er det nævnets opfattelse, at læge sikrede, at s blodtryk og puls blev kontrolleret, og da hun blev tiltagende dårlig var det relevant, at rekvirere ambulance med udrykning, ligesom det var fagligt påkrævet, at læge fulgte med i ambulancen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning bør en sundhedsperson sikre sig, at vedkommende giver det rigtige præparat, herunder identificere præparatet ved aflæsning af etiket på ampulhætteglas forinden indgift.

På denne baggrund finder nævnet, at praktiserende læge udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin medicinering af <*****> i konsultationen den 11. december 2002. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.