Klage over afslag på oplysninger om en afdød forælders sygdomsforløb

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere lægerne og i forbindelse med s anmodning af 28. februar 2003 om oplysninger om afdøde s sygdomsforløb, jfr. lov om patien-ters retsstilling § 28, stk. 1.

Sagsnummer:

0342611

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2004

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere lægerne <****> og <****> i forbindelse med <****>s anmodning af 28. februar 2003 om oplysninger om afdøde <****>s sygdomsforløb, jfr. lov om patien-ters retsstilling § 28, stk. 1.

Hændelsesforløbanmodede i brev af 22. januar 2003 lægerne og om aktindsigt i sine afdøde forældres journal.

Læge besvarede anmodningen i brev af 28. februar 2003, hvori han oplyste, at de ikke kunne udleve-re kopier af afdøde patienters journaler.

anmodede i brev af 28. februar 2003 på ny om oplysninger om sin afdøde faders sygdomsforløb, og henviste i denne forbindelse til lov om patienters retsstilling § 28.

Læge besvarede anmodningen i brev af 11. marts 2003, hvori han oplyste, at de fortsat ikke mente, at man kunne udlevere kopier af afdøde patienters journaler.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At lægerne og ved breve af 28. februar og 11. marts 2003 afviste s anmodninger af 22. januar og 28. februar 2003 om aktindsigt i sin afdøde fader s journal.

har herved anført, at læge ved begge afvisninger begrundede dette med, at man ikke kan ud-levere kopier af journaler på afdøde patienter.

Nævnets afgørelse af klagenLægerne og har overtrådt lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, ved deres afslag på s anmodning af 28. februar 2003 om oplysninger om afdøde s sygdomsforløb.


BegrundelseDet fremgår af sagen, at ved brev af 22. januar 2003 anmodede om aktindsigt i sin afdøde faders journal. Det fremgår videre, at ved brev af 28. februar 2003 præciserede, at hun ønskede oplysninger om sin afdøde faders sygdomsforløb.

Nævnet kan oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1 fremgår, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Nævnet kan videre oplyse, at bestemmelsen i § 28, stk. 1, er placeret i lovens kapitel 5 vedrørende tavs-hedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, hvorfor bestemmelsen giver pårørende en mulighed for at få meddelt de i bestemmelsen angivne helbredsoplysninger. Bestemmelsen giver derimod ikke de pårøren-de en ret til egentlig aktindsigt, og sundhedspersonen har således efter bestemmelsen ikke pligt til at udleve-re de pågældende helbredsoplysninger i form af uddrag af journalen.

Nævnet finder således ikke grundlag for kritik af den af lægerne og trufne afgørelse om afslag på s anmodning om aktindsigt i sin afdøde fader s journal den 22. januar 2003.

Det fremgår af s brev af 28. februar 2003, at hun er eneste barn af afdøde , og derfor den ene-ste med berettiget tilknytning, samt at hendes forældre altid inddrog hende mest muligt i deres sygdomsfor-løb, hvorfor der ikke hersker tvivl om, at de aldrig har/eller ville have tilkendegivet, at hun ikke skulle have indsigt i deres journaler.

Det fremgår af vejledningen til lov om patienters retsstilling, at afdødes nærmeste pårørende med denne lov nu får ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod den afdøde patients ønske og hensynet til afdøde, jfr. lovens § 28. Det fremgår videre af vejledningen, at der vil bero på et skøn ud fra den konkrete situation, hvilke personer der i hvert enkelt tilfælde må anses for at nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås først og fremmest patien-tens samlevende ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linie, og alt efter de konkrete forhold, søskende.

Nævnet finder, at der ikke er tvivl om, at er s nærmeste pårørende. Nævnet finder videre, at der ikke er noget som tyder på, at ville have ønsket, at ikke fik adgang til helbredsoplysninger om ham.

Nævnet finder på denne baggrund, at lægerne og burde have tilbudt oplysninger om s sygdomsforløb, da hun anmodede herom.

Nævnet finder således, at lægerne og har overtrådt lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, ved ikke at have tilbudt at udlevere oplysninger om s sygdomsforløb til .