Klage over manglende information og behandling i forbindelse med kemoterapi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes information til i forbindelse med behandlingen den 16. december 2000 på onkologisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 16. december 2000 på onkologisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på onkologisk afdeling, der i perioden fra den 31. oktober til den 16. december 2000 var involveret i informationen til .

Sagsnummer:

0343408

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes information til <****> i forbindelse med behandlingen den 16. december 2000 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 16. december 2000 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på onkologisk afdeling, der i perioden fra den 31. oktober til den 16. december 2000 var involveret i informationen til <****>.

HændelsesforløbDen 31. oktober 2000 startede behandling med kemoterapi på onkologisk afdeling på , efter at højre bryst var blevet fjernet den 21. september 2000 på grund af en kræftknude med spredning til lymfekirtlerne.

Den 16. december 2000 påbegyndte tredje behandling med kemoterapi-midlet Adriamycin, men dette løb ud i underhuden i stedet for ind i venen, og i den forbindelse blev der iagttaget en 4 x 7 cm hævelse ca. 10 cm ovenfor venstre håndled. Samme eftermiddag fik kirurgisk fjernet et 5 x 9 cm stort område på venstre underarm.

Den 21. december 2000 fik foretaget en hudtransplantation på venstre underarm på plastikkirurgisk afdeling, og den 14. maj 2002 fik hun foretaget en fornyet transplantation samt fjernelse af en knude i nervevæv, da hun var voldsomt generet af arvæv på venstre underarm. Den 3. juni 2002 blev stilken til denne hudlap skåret over, og det nye hudtransplantat var herefter i orden.

KlagenDer er klaget over følgende:


1. At forud for behandlingerne med kemoterapi den 16. december 2000 på onkologisk afdeling på ikke blev informeret om risikoen for, at Adriamycin kunne løbe ud i vævet.


2. At den 16. december 2000 ikke modtog en korrekt behandling af sygeplejerske .


har anført, at sygeplejerske stak i samme åre mere distalt end der, hvor hun havde stukket første gang. har videre anført, at hun ikke blev observeret tilstrækkeligt, og at hun efterfølgende blev akut opereret og fik transplanteret hud.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSygeplejerske har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information til den 16. december 2000.


De læger på onkologisk afdeling, der i perioden fra den 31. oktober til den 16. december 2000 var involveret i informationen til , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge havde foranlediget, at , som supplement til den generelle skriftlige patientinformation, havde fået udleveret skriftlig information om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet.

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at ikke blev informeret om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet forud for behandlingen med kemoterapi den 16. december 2000.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun ikke erindrer, hvilken information fik forud for behandlingen den 16. december 2000, men at hun almindeligvis ikke informerer specifikt om, at Adriamycin kan løbe ud i vævet, da dette kun sker, hvis der går noget galt i forbindelse med infusionen.

Det fremgår ikke af journalen eller af sygeplejekardex, at informationen skulle være givet, ligesom der ikke var nogen beskrivelse af noget sådant i den udleverede skriftlige patientinformation

Nævnet finder det herefter tilstrækkeligt godtgjort, at ikke blev informeret om risikoen for, at Adriamycin kunne løbe ud i vævet.

Nævnet kan oplyse, at udsivning af Adriamycin eller lignende kemoterapi til væv uden for en blodåre er en sjælden, men meget alvorlig komplikation, fordi det meget ofte vil medføre betydelig vævsskade med deraf alvorlige følger for patienten.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at der gennem mange år har været etableret faste retningslinier for, at information om bivirkninger i form af udsivning af Adriamycin til væv uden for en blodåre gives af plejepersonalet, der administrerer kemoterapien.

Nævnet finder således, at sygeplejerske burde have informeret om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet, da hun mødte første gang til tredje behandling med kemoterapi-midlet Adriamycin den 16. december 2000.

Nævnet finder således ikke at kunne kritisere, at lægerne på onkologisk afdeling ikke informerede om ovennævnte risiko. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge havde foranlediget, at , som supplement til den generelle skriftlige patientinformation, havde fået udleveret skriftlig information om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 16. december 2000 på onkologisk afdeling, .


BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 16. december 2000 mødte til tredje behandling med kemoterapimidlet Adriamycin, men at der blev tilkaldt læge, da der blev iagttaget en 4 x 7 cm hævelse ca. 10 cm ovenfor håndleddet. Det fremgår videre af journalen, at der før indgift var iagttaget frit tilbageløb (som udtryk for, at venflonen lå i venen).

Det fremgår videre af sygeplejekardex, at venflonen blev lagt i andet forsøg, og at der var frit tilbageløb.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at venflonen blev lagt på venstre underarms overside, ca. 10 cm fra håndleddet. Det fremgår, at sygeplejerske først havde forsøgt at anlægge venflonen ca. midt på underarmens overside, og at hun herefter prøvede længere nede på den samme arm og fik anlagt venflonen uden problemer, hvorefter hun iagttog fint tilbageløb. Det fremgår videre af udtalelsen, at sygeplejerske stod ved siden af under hele infusionen, også da der blev skyllet efter med saltvand. Da hun herefter fjernede venflonen, ømmede sig meget.

Det fremgår af kardex, at begyndte at få ondt i armen, da der blev skyllet efter med saltvand. Ved inspektion var der begyndende rødme ved det første indstikssted, og den vagthavende læge blev tilkaldt.

Ifølge klagen stod sygeplejerske ikke hos under hele infusionen, men gjorde flere gange under forløbet sygeplejerske opmærksom på, at hun havde smerter på det første indstikssted.

Det er nævnets opfattelse, at Adriamycin er kendt som meget vævstoksisk, og der bør derfor udvises største omhyggelighed ved indgift heraf. Det er vigtigt, at man er fuldstændig sikker på, at kanylen ligger korrekt, og at man reagerer på patientens klage over svie ved indgiften.

Det fremgår af afdelingens procedurebeskrivelse ved anlæggelse af venflon punkt 5, at man skal undgå at lægge drop distalt (længere nede) på en vene, der lige har været perforeret, da dette kan give risiko for udsivning af dropvæske.

Nævnet finder, uanset hvor mange smerteklager angav, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at sygeplejerske efter at have perforeret venen på armen, lagde en ny venflon længere nede på armen i samme åre med henblik på infusion af et så vævstoktisk stof som Adriamycin.

Afgørelsen er truffet af et flertal. To nævnsmedlemmer har afgivet følgende mindretalsudtalelse:

Nævnsmedlemmerne anfører, at sygeplejerske formodede, at var informeret, da det var 3. kemoterapibehandling inden for kort tid (1½ måned), og hun var således overbevist om, at var velinformeret om bivirkningerne ved infusion af Adriamycin. Nævnsmedlemmerne finder således, at der ikke er tale om en overtrædelse af lov om patienters retsstilling.