Klage over manglende behandling af svulst i æggestok

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. oktober og i forbindelse med undersøgelsen den 8. december 2000 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 16. oktober 2000 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0343509

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. oktober og i forbindelse med undersøgelsen den 8. december 2000 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 16. oktober 2000 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløbvar 28 år, da hun den 27. september 2000 blev opereret for en svulst på højre æggestok på gynækologisk afdeling, . Under operationen blev der foretaget frysemikroskopi, som viste, at der var tale om en endodermal sinustumor, men det var på det tidspunkt ikke muligt at udtale sig om, hvorvidt svulsten var ondartet. Den endelige mikroskopiske vurdering af svulsten, som viste, at der var tale om et immaturt teratom, forelå den 11. oktober 2000 og blev diskuteret på en patologkonference den 16. oktober 2000.

blev den 26. oktober 2000 orienteret om, at der ikke var indikation for re-operation, og ambulant kontrol blev aftalt til den 30. januar 2001.

Den 8. december 2000 mødte akut i gynækologisk ambulatorium, , på grund af blødninger og smerter. En gynækologisk undersøgelse viste normale forhold, og der blev taget en blodprøve til bestemmelse af alfaføtoprotein (tumormarkør, som kan fortælle om tilbagefald af kræften), som forelå en uges tid senere. Blodprøven viste en moderat forhøjet værdi. Det blev besluttet, at tumormarkøren skulle undersøges igen efter nytår, så svaret ville foreligge til den ambulante kontrol den 30. januar 2001.

Den 29. december 2000 henvendte sig akut på gynækologisk ambulatorium, , idet hun igen havde fået smerter. Man fandt da en solid tumor, der var 111 x 135 mm, og blev henvist til onkologisk afdeling, hvor hun blev undersøgt den følgende dag.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke blev tilstrækkeligt behandlet for en ondartet svulst på æggestokken i forbindelse med operationen den 27. september 2000.

2. At kontrolundersøgelsen på gynækologisk ambulatorium den 8. december 2000 var utilstrækkelig.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunktOverlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. oktober 2000 på gynækologisk afdeling, .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 16. oktober 2000 på gynækologisk afdeling, .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i forbindelse med undersøgelsen den 8. december 2000 på gynækologisk afdeling, .

BegrundelseIndledningsvist kan nævnet oplyse, at en såkaldt endodermal sinustumor undertiden er en aggressiv kræftform, som ofte producerer alfaføtoprotein og skal behandles med kemoterapi. I tilfælde af, at det alene drejer sig om et såkaldt teratom, er kirurgisk fjernelse den mest effektive behandling – kemoterapi og strålebehandling har ingen effekt. Det er nævnets opfattelse, at det er vigtigt, at disse patienter følges nøje, idet genfremkomst (recidiv) eller efterladt rest af teratom kan udvikle sig til en anden og vanskelig behandlelig tumor, såkaldt sarkom. Sidstnævnte repræsenterer kræftceller fra de celletyper, som måtte være repræsenteret i teratomet.

Nævnet kan videre oplyse, at teratom også kan producere den såkaldte tumormarkør alfaføtoprotein, som ikke i sig selv er specifik for teratom, men hvis den er positiv hos patienten, kan dette bruges som markør for eventuel sygdomsrest.

Det fremgår af journalen af den 27. september 2000, at i fuld bedøvelse fik fjernet en tumor på æggestokken. Af samme journalnotat fremgår det, at der under operationen blev foretaget en frysemikroskopi, som viste, at der var tale om en endodermal sinustumor, men at man først efter flere undersøgelser kunne udtale sig om, hvorvidt tumoren var ondartet. På grund af s alder blev der derfor ikke foretaget yderligere.

Videre fremgår det, at journalen af den 27. september 2000, at efter operationen blev informeret om operationen og om svaret på frysemikroskopien, og at man afventede endeligt patologisvar.

Det fremgår af journalen af den 29. september 2000, at overlæge fandt, at det umiddelbare postoperative forløb var ukompliceret, og at han informerede om, at man ikke med sikkerhed kunne udtale sig om ondartethed, men at risikoen nok var lille. Videre fremgår det, at man måtte vente på histologisvar for stillingtagen til eventuelt re-operation.

Det fremgår af histologisvaret af den 11. oktober 2000, at der i mindre cysteområder var mistanke om endodermal sinustumor, men at farvning for alfaføtoprotein var overvejende negativ.

Det fremgår af journalen af den 16. oktober 2000, at s journal havde været på patologkonference samme dag.

Det fremgår af journalen fra konferencen den 16. oktober 2000, at s tilfælde blev diskuteret, og at der var tale om et immaturt teratom. Det fremgår endvidere, at ingen læger fra onkologisk afdeling deltog i konferencen.

Det fremgår af journalen af den 26. oktober 2000, at per telefon blev orienteret om histologisvaret, og at hun skulle komme til kontrol den 30. januar 2001.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen forelå det histologiske svar den 11. oktober 2000 og blev diskuteret på patologi-onkologi konferencen på gynækologisk afdeling den 16. oktober 2000.

På baggrund af overlæge s udtalelse til sagen, har nævnet lagt til grund, at overlæge deltog i konferencen den 16. oktober 2000.

Det er nævnets opfattelse, at en speciallæge i gynækologi ikke nødvendigvis skal kunne kende undersøgelses- og behandlingsprogram vedrørende sjældne svulsttyper i underlivet. Det er dog videre nævnets opfattelse, at en speciallæge i gynækologi, såfremt en sådan svulst foreligger, og lægen ikke har den nødvendige viden, bør konferere med onkologisk afdeling, blandt andet med henblik på kontrol af værdi for alfaføtoprotein.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. oktober 2000 på gynækologisk afdeling, .

Nævnet finder endvidere, at overlæge i journalen burde have foranlediget, at det blev noteret, hvilke beslutninger, der blev truffet på konferencen den 16. oktober 2000.

Det fremgår af journalen den 8. december 2000, at henvendte sig akut på gynækologisk ambulatorium, idet hun samme dag havde haft blødning med smerter lokaliseret ned til det lille bækken. Smerterne var forsvundet spontant, og der havde ikke været feber eller diarré. Af samme journalnotat fremgår det, at hendes vaginalblødninger var rimeligt regelmæssige, og at der ikke var intervalblødning, og at hun lige havde overstået sidste menstruation. Videre fremgår det, at overlæge ved gynækologisk undersøgelse fandt normale forhold og ingen ømhed. Ved ultralydsscanning fandt overlæge en fuldstændig normal livmoder med en slimhinde på 1 mm, og at venstre æggestok målte 17x41 mm, samt at der var frit på højre side. Overlæge ordinerede undersøgelse af alfaføtoprotein, og at det blev aftalt, at skulle komme igen den 30. januar 2001.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen så han svaret på undersøgelsen for alfaføtoprotein omkring den 15.-16. december 2000, og han besluttede, at skulle have taget en ny alfaføtoprotein efter årsskiftet, og svaret ville så foreligge til den ambulante kontrol den 30. januar 2001.

Det er nævnets opfattelse, at en alfaføtoprotein-værdi på 236 bør give anledning til overvejelse, om der i svulsten foruden teratomkomponenten, er endodermal sinustumor/embryonalt carcinom. Nævnet kan oplyse, at sidstnævnte er en typisk germinativ, undertiden aggressiv tumor, som hos ca. halvdelen af patienterne producerer AFP. Denne maligne tumorkomponent skal som nævnt ovenfor behandles med kemoterapi, som den ofte er meget følsom overfor, og hvor helbredelse i langt de fleste tilfælde opnås.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge , som den ordinerende læge, burde have fulgt op på resultatet af undersøgelsen for alfaføtoprotein, og at han efter modtagelsen af svaret straks burde have henvist til onkologisk behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med undersøgelsen den 8. december 2000 på gynækologisk ambulatorium, .