Klage over utilstrækkelig bedøvelse ved udførelse af knæoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 15. september 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans behandling af den 15. september 2003 i sin klinik.

Sagsnummer:

0444028

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2004

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 15. september 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 15. september 2003 i sin klinik.

HændelsesforløbDen 8. september 2003 blev undersøgt af speciallæge i ortopædkirurgi , da han havde nogle smerter svarende til højre knæs indvendige ledlinie (mediale ledlinie på højre side). Speciallægen foreslog en kikkertundersøgelse af knæet for at se, om der var en menisklæsion. Hvis menisken viste sig at være i stykker, ville han i så fald fjerne den. Speciallæge informerede om selve proceduren, og accepterede indgrebet.

Den 15. september 2003 foretog speciallæge den planlagte kikkertundersøgelse af højre knæ i lokalbedøvelse. Ved undersøgelsen af knæleddet fandt speciallægen en læsion af menisken ud for midten samt kraftig betændelse af ledhinden på knæleddets indvendige side (synovit medialt).

Speciallæge anlagde derefter bedøvelse med henblik på en kikkertoperation. Der blev givet en indsprøjtning af cirka 15 ml Xylocain 1% uden adrenalin i knæleddet og herefter anvendelse af 8-10 ml Xylocain med 1% adrenalin svarende til det sted, hvor instrumenterne skulle sættes ind for at fjerne menisken. Der blev derefter sprøjtet yderligere lokalbedøvende stof ind i knæleddet som supplement til det allerede givne. Under bedøvelsen spændte imidlertid, og han var hele tiden meget urolig, hvorfor speciallægen anvendte yderligere 20 ml Xylocain 1% uden adrenalin, dels i knæleddet, dels i området for indstikstedet.

På trods heraf reagerede stadig meget voldsomt, og speciallægen valgte at sprøjte yderligere 20 ml. Xylocain 1% uden adrenalin ind langs meniskkanten. Selve operationen med fjernelse af meniskstumpen kunne derpå gennemføres med standsetang og saks.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt opereret i knæet.

Det er herved anført, at speciallægen begyndte at operere, inden bedøvelsen virkede. fik at vide, at han blot skulle slappe af, men først efter en yderligere bedøvelse havde han ikke længere smerter.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge i ortopædkirurgi har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 15. september 2003 i sin klinik.

Speciallæge i ortopædkirurgi har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 15. september 2003 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 8. september 2003, at speciallæge i ortopædkirurgi undersøgte i sin konsultation. oplyste, at han havde nogle smerter svarende til højre knæs indvendige ledlinie (mediale ledlinie på højre side). Ved en objektiv undersøgelse var han distinkt øm i det pågældende område, og speciallægen konkluderede, at han troede, at havde en menisklæsion.

Det fremgår videre af journalen, at speciallæge i den forbindelse foreslog en kikkertundersøgelse af knæet den 8. september 2003 for at se, om der var en menisklæsion. Såfremt dette viste sig at være tilfældet, ville han fjerne menisken. blev informeret om proceduren og accepterede indgrebet.

Det er noteret i journalen den 15. september 2003, at speciallæge foretog en kikkertundersøgelse af s højre knæ i lokalbedøvelse.

Speciallæge har anført i sin udtalelse til sagen, at han generelt i klinikken til anlæggelse af lokal bedøvelse anvender cirka ½ snes ml Xylocain 1 % uden adrenalin svarende til det sted, hvor han går ind med en afstand på ca. 5 mm fra hudoverfladen, men da var noget overvægtig, kan afstanden have været lidt større.

I journalen er det videre noteret, at speciallæge ved undersøgelsen af knæleddet fandt, at der var en læsion af menisken ud for midten samt kraftig betændelse af ledhinden på knæleddets indvendige side (synovit medialt).

Speciallæge har anført i sin udtalelse til sagen, hvilken normal procedure han anvender i forbindelse med lokal bedøvelse til selve operationen. Det drejer sig om indsprøjtning af cirka 15 ml Xylocain 1 % uden adrenalin i knæleddet og herefter anvendelse af 8-10 ml Xylocain med 1 % adrenalin svarende til det sted, hvor instrumenterne skal sættes ind for at fjerne menisken. Der sprøjtes herefter yderligere lokalbedøvende stof ind i knæleddet som supplement til det allerede givne.

Speciallæge har videre anført, at dette i almindelighed er en ganske effektiv bedøvelse hos mere end 98 % af patienterne. Under denne procedure spændte imidlertid, og han var hele tiden meget urolig, hvorfor speciallæge anvendte yderligere 20 ml Xylocain 1 % uden adrenalin, dels i knæleddet, dels i området for indstikstedet. På trods heraf reagerede stadig meget voldsomt, og på et tidspunkt var speciallæge ved at standse yderligere behandling med lokalbedøvelse. Speciallægen valgte dog endnu en gang at sprøjte yderligere 20 ml. Xylocain 1 % uden adrenalin ind langs meniskkanten. Selve operationen med fjernelse af meniskstumpen kunne derefter gennemføres med standsetang og saks.

Det er nævnets opfattelse, at selve kikkertoperationen den 15. september 2003 ud fra operationsbeskrivelsen blev udført af speciallæge i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, da de naturlige strukturer i knæet blev vurderet og beskrevet, ligesom en læsion af den indre menisk blev konstateret og behandlet.

Det er desuden nævnets opfattelse ud fra ovennævnte redegørelse for de gentagne anlæggelser af lokalbedøvelse i forbindelse med kikkertoperationen den 15. september 2003, at speciallæge i ortopædkirurgi foretog disse i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, da det løbende blev vurderet, om lokalbedøvelsen var effektiv, ligesom afslutning af kikkertoperationen blev besluttet, såfremt ikke kunne holdes forsvarligt smertefri efter den tredje indgivne lokalbedøvelse.

De anførte problemer med at anlægge en effektiv lokalbedøvelse fremgår imidlertid ikke af journalnotatet fra 15. september 2003.

Det fremgår dog af journalnotat fra den 19. september 2003, at speciallæge talte med om kikkertoperationen, da denne kom til fjernelse af suturerne. Speciallægen noterede i den forbindelse, at han tydelig huskede, at havde ligget og spændt hele tiden, idet han ikke havde kunnet slappe af på noget tidspunkt. Selv om der var givet yderligere bedøvelse, havde han stadig flyttet rundt på knæet, hvilket havde bevirket, at speciallægen ikke helt havde kunnet bedømme det område, hvor han skulle skære igennem.

Nævnet har ud fra journalen lagt til grund, at operationen foregik i lokal bedøvelse, men at typen af anvendt lokalbedøvelse og dennes dosering ikke blev journalført. Ud fra speciallæge s udtalelse har nævnet endvidere lagt til grund, at kikkertoperationen af var besværlig grundet dennes betydelige overvægt, og at 3 gange inden kikkertoperationen måtte lokalbedøves med i alt ca. 60 ml Xylocain 1% på grund af voldsom smertereaktion.

Det fremgår af § 6 i Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring), at det i journalen skal noteres, hvilken behandling der iværksættes, herunder operative indgreb. Ligeledes skal ordination af lægemidler journalføres i form af navn, styrke, mængde, dosering og administrationsmåde.

Det fremgår endvidere af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring, at journalen er et arbejdsredskab som grundlag for undersøgelse, behandling, pleje mv.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at det var kritisabelt, at speciallæge ikke journalførte hvilken type lokalbedøvelse, som blev anvendt ved kikkertoperationen den 15. september 2003 samt hvilke præparater og doseringer, der i øvrigt blev anvendt.

Nævnet er ud fra samme grundlag ligeledes af den opfattelse, at det var kritisabelt, at speciallæge ikke journalførte, at indgrebet var besværliggjort, og at der måtte suppleres med to yderligere lokalbedøvelser, inden indgrebet kunne gennemføres og afsluttes.

Nævnet finder på dette grundlag, at speciallæge handlede under normen ved sin journalføring af behandlingen af den 15. september 2003 i sin klinik.