Klage over operativ fjernelse af en sjælden svulstform på et lokalt sygehus

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 21. maj 2001 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0444309

Offentliggørelsesdato:

20. april 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 21. maj 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 27. april 2001 søgte sin praktiserende læge på grund af en knude i mavemuskulaturen.

En MR-scanning den 7. maj 2001 bekræftede, at der fandtes en tumor i den venstre side af mavemuskulaturen. Den undersøgende røntgenlæge kunne ikke vurdere, om det drejede sig om en ondartet eller godartet svulst, hvorfor røntgenlægen anbefalede, at svulsten blev fjernet med henblik på mikroskopi. Røntgenlægen tilrådede, at billederne blev fremsendt til et specialcenter på via en kirurgisk afdeling.

Den praktiserende læge henviste den 9. maj 2001 til kirurgisk afdeling, , med henblik på behandling eller viderehenvisning.

Den 16. maj 2001 blev knuden i mavemusklen operativt fjernet på kirurgisk afdeling, . En mikroskopisk undersøgelse viste, at det drejede sig om såkaldt aggressiv fibromatose, desmoid, men svulsten var ikke fjernet i sundt væv og kunne antages let at recidivere. Den undersøgende patolog anbefalede tæt observation eller konsultation i . Patologen ringede til den opererende kirurg, der i journalen anførte, at der nok var indikation for ny operation, men forinden burde specialcentret i kontaktes med henblik på eventuel videre behandling. Det drejede sig således om en sjælden svulstform, der nok betegnedes om godartet, men med stor tilbøjelighed til at vende tilbage.

Den 21. maj 2001 mødte til ambulant kontrol hos 1. reservelæge , der på ovennævnte baggrund fandt indikation for fornyet operation for at sikre, at svulsten blev radikalt fjernet.

1. reservelæge var klar over, at der endnu ikke var kommet endeligt svar fra den histologiske undersøgelse, herunder såkaldt østrogenreceptor-undersøgelse.

1.reservelæge fandt ikke, at det skulle være nødvendigt at konferere med landsdelssygehus, ligesom han ikke fandt, at det fornyede operative indgreb burde foretages på landsdelssygehus. På denne baggrund blev den 30. maj 2001 reopereret af en reservelæge på kirurgisk afdeling, .

En mikroskopisk undersøgelse viste fortsat fibromatose, desmoid tumor, der ikke kunne anses for fjernet i sundt væv. Den administrerende overlæge ved kirurgisk afdeling har noteret, at herefter skulle henvises til sarkomcentret i .

Den 21. juni 2001 mødte til ambulant samtale hos en 1. reservelæge, der efter nærmere undersøgelse af svulstens karakter straks henviste hende til sarkomcentret ved .

Fra den 12. juli 2001 blev behandlet på ortopædkirurgisk afdeling , hvor hun blev reopereret den 3. august 2001.

Klagen• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med, at hun havde en knude i maven.

Det er herved anført, at operation nr. 2 kunne have været undgået, hvis lægerne på havde konfereret med specialisterne på , og hvis de havde haft kendskab til de sidste mikroskopisvar.

Nævnets afgørelse af klagen1. reservelæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 21. maj 2001 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at en mikroskopisk undersøgelse efter operationen den 16. maj 2001 viste, at havde en såkaldt aggressiv fibromatose, desmoid, men at svulsten ikke var fjernet i sundt væv og let kunne antages at recidivere. Den undersøgende patolog anbefalede tæt observation eller konsultation i . Patologen ringede til den opererende kirurg, der i journalen anførte, at der nok var indikation for ny operation, men forinden burde specialcentret i kontaktes med henblik på eventuel videre behandling. Det drejede sig således om en sjælden svulstform, der nok betegnedes om godartet, men med stor tilbøjelighed til at vende tilbage (recidiv).

Det fremgår af journalen den 21. maj 2001, at mødte til ambulant kontrol hos 1. reservelæge , der på ovennævnte baggrund fandt indikation for fornyet operation for at sikre, at svulsten blev radikalt fjernet.

1. reservelæge anfører i sin udtalelse til sagen, at der ud fra det foreliggende materiale ikke kan herske tvivl om, at et supplerende kirurgisk indgreb ville blive nødvendigt for at sikre radikaliteten. 1. reservelæge anfører videre, at han, da der var tale om en godartet (benign) tilstand, ikke mener, at det var nødvendigt, at indgrebet blev foretaget på et landsdelssygehus, frem for på et centralsygehus i det lokale amt, og at det afventende mikroskopisvar ikke ville ændre på dette forhold, da det alene drejede sig om receptor status. 1. reservelæge anfører endeligt, at han mener, at det på dette tidspunkt ikke var nødvendigt at konferere patienten med landsdelssygehus, selvom dette senere måtte komme på tale.

Patientklagnævnet kan oplyse, at desmoid i bugvæggen er en særdeles sjælden lidelse, som kun forekommer hos 2-4 patienter per million personer. Sygdommen er ikke klarlagt i sin naturhistorie. Der er kun sporadiske små serier publiceret i litteraturen, og man kan derfor ikke udenfor universitetssygehusene formodes at have tilstrækkeligt kendskab til sygdommen til at behandle denne, hverken kirurgisk eller medicinsk.

Patientklagenævnet skal bemærke, at 1. reservelæge , på trods af kendskabet til mikroskopisvaret af denne aggressivt voksende særdeles sjældne tumortype og den forud for besøget lagte plan, valgte at foretage indlæggelse til yderligere resektion (fjernelse) på lokalsygehus.

Patientklagenævnet finder, at 1.reservelæge den 21. maj 2001 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at imødegå den valgte behandlingsplan på specialhospitalsniveau uden yderligere konference.