Klage over manglende opfølgning på undersøgelsesfund

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, , der var involverede i behandling af i perioden fra den 8. til den 16. marts 2000.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, , der var involverede i informationen af i perioden fra den 8. til den 16. marts 2000.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 8. og den 9. marts 2000 på radiologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0444623

Offentliggørelsesdato:

20. april 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Kirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involverede i behandling af <****> i perioden fra den 8. til den 16. marts 2000.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involverede i informationen af <****> i perioden fra den 8. til den 16. marts 2000.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 8. og den 9. marts 2000 på radiologisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløbblev den 8. marts 2000 indlagt på kirurgisk afdeling, , på grund af smerter i maven. Der blev under indlæggelsen blandt andet foretaget røntgenundersøgelser af lungen, der viste et infiltrat på højre lunge. Beskrivelsen af undersøgelsen blev godkendt af afdelingslæge . blev herefter tilset af overlæge , der var enig i vurderingen. Overlæge besluttede den 16. marts 2000 at udskrive med besked om, at hun havde haft tarmslyng, men at hun nu var rask og ikke skulle til efterfølgende kontrol. Fundet ved røntgenundersøgelsen blev ikke omtalt. Efterfølgende udfærdigede 1. reservelæge epikrise, der blev signeret af overlæge .

I oktober måned 2001 fik smerter i brystet, og hun blev den 15. oktober 2001 henvist til røntgenafdelingen, . Hun fik konstateret lungebetændelse og lungehindebetændelse og blev af egen læge sat i behandling herfor. Hun var til kontrolrøntgen på lungeklinik den 25. oktober 2001, og da man kunne konstatere en plet på højre lunge, blev røntgenundersøgelsen gentaget den 7. november 2001. Sammenlignet med røntgenundersøgelserne fra 15. oktober 2001 kunne man konstatere, at der uforandret var et infiltrat på højre lunge. blev henvist til , hvor man i slutningen af november måned 2001 konstaterede kræft i højre lunge.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at lægerne ikke foranledigede et infiltrat i s højre lunge undersøgt

2. at ikke blev informeret om fundet af et infiltrat i højre lunge.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. marts 2000. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde taget stilling til betydningen af fundet ved røntgenundersøgelsen.

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 16. marts 2000.

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retstilling ved sin information til den 16. marts 2000. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han i forbindelse med sin kontakt med havde taget stilling til betydningen af fundet ved røntgenundersøgelsen.

1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. marts 2000. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde taget stilling til betydningen af fundet ved røntgenundersøgelsen.

De øvrige læger på kirurgisk afdeling, der var involverede i behandling af i perioden fra den 8. til den 16. marts 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Afdelingslæge , radiologisk afdeling, har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 8. og den 9. marts 2000.

Begrundelse


blev indlagt på på grund af tarmslyng (ileus), og i forbindelse hermed blev der foretaget røntgenundersøgelser af maven (oversigt over abdomen) og brysthulen (thorax).

Nævnet kan oplyse, at man på røntgenundersøgelsen af brysthulen blandt andet kan se hjerte og lunger, og specielt sygdom i lunger ses ofte på et sådant billede. En plet på lungen (infiltrat) kan i visse tilfælde skyldes lungebetændelse (pneumoni), hvilket ikke havde klinisk tegn på (f.eks. feber og hoste), og i andre tilfælde kan det afspejle tidligere lidelser som for eksempel tuberkulose. En plet på lungen kan også være forårsaget af ondartede forandringer (kræft), hvorfor enten kontrol eller nærmere udredning (eksempelvis med CT-scanning) som oftest er påkrævet, hvis en plet påvises. Dette gælder også uanset, at det, som i dette tilfælde, var et tilfældigt fund.

Det er på baggrund af gennemgang af røntgenbilleder nævnets vurdering, at der blev lavet en dækkende beskrivelse af fundene ved røntgenoptagelserne, der blev foretaget den 8. og den 9. marts 2000.

Nævnet finder på den baggrund ikke anledning til kritik af afdelingslæge for den foretagne godkendelse af beskrivelserne.

På røntgenkonferencen den 10. marts 2000 blev røntgenoptagelser af forevist, og det fremgår af journalen, at der var konstateret en plet på lungen (infiltrat).

Det er nævnets vurdering, at fundet således er blevet demonstreret for de tilstedeværende kirurgiske læger, hvorefter det er anført som konferencenotat.

Det er nævnets vurdering, at overlæge har været bekendt med indholdet i konferencenotatet, idet han i sit journalnotat ved stuegangen den 10. marts 2000 henviser hertil.

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge ikke tog stilling til, hvilken konsekvens fundet af et infiltrat i lungen skulle have. Det er imidlertid nævnets vurdering, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde taget stilling hertil, og at han havde informeret om det fundne.

Det er herved nævnets vurdering, at et sådant røntgenfund burde have ført til nærmere overvejelser om, hvorvidt der var behov for at iværksætte yderligere undersøgelser heraf eller foretage efterfølgende røntgenkontrol, selvom ikke havde lungesymptomer.

Da nævnet ikke finder anledning til kritik af overlæge for ikke at have iværksat yderligere undersøgelser på baggrund af notatet i journalen om, at der var konstateret et infiltrat i lungen, finder nævnet ej heller anledning til kritik af de læger, der indtil den 16. marts 2000 tilså .

Overlæge besluttede ifølge journalen den 16. marts 2000, at kunne udskrives uden yderligere kontrol.

Nævnet finder videre ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge ikke sikrede, at der blev taget konsekvens af de ordinerede undersøgelser og fund. Det er imidlertid nævnets vurdering, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde taget stilling hertil, og samtidig havde orienteret om fundet.

1. reservelæge udfærdigede epikrise, der blev udarbejdet til s egen læge. Epikrisen blev signeret af overlæge som overlæge

Det er nævnets vurdering, at udfærdigelse af udskrivningskort (epikrise) kræver kendskab til patienten ved gennemgang af journal, herunder undersøgelsesresultater. Epikrisen, der er en meddelelse til egen læge/henvisende læge, bør indeholde relevante oplysninger om resultatet af de undersøgelser, der er foretaget og den behandling, der er institueret og eventuelt opfølgende kontrol.

Det er videre nævnets vurdering, at ansvaret for det i epikrisen anførte i denne konkrete situation må påhvile 1. reservelæge .

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at 1. reservelæge ikke i epikrisen anførte, at der under indlæggelsen var fundet et lille infiltrat i højre lunge.

Nævnet finder dog videre, at det ville have været hensigtsmæssigt, at 1 reservelæge i epikrisen havde anført, at der under indlæggelsen var fundet et om end lille infiltrat i højre lunge, og havde bedt s egen læge foretage en nærmere opfølgning, selvom ikke havde lungesymptomer og aktuelt var indlagt på grund af mavesmerter, og selvom lægerne på kirurgisk afdeling ikke ønskede nærmere opfølgning af røntgenfund af infiltrat.

Nævnet finder ikke anledning til at udtale, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin signatur på epikrisen.