Klage over mangelfuld information

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans journalføring af behandlingen af den 16. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans information af forud for behandlingen den 19. maj 2003 i sin klinik.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 19. maj 2003 på kirurgisk klinik, .

Sagsnummer:

0445218

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 16. april 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information af <****> forud for behandlingen den 19. maj 2003 i sin klinik.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 19. maj 2003 på kirurgisk klinik, <****>.

Hændelsesforløb


blev på grund af nedgroet negl henvist til speciallæge , hvor han blev undersøgt den 16. april 2003.

Den 19. maj 2003 foretog speciallæge operation for nedgroet tånegl i begge sider af neglen.

Ved kontrol den 28. maj 2003 blev der fundet tilfredsstillende forhold.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved behandlingen for nedgroet negl. Klageren har oplyst, at de forud for indgrebet ikke blev informeret om, at operationsresultatet ville blive som det aktuelle.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk.2, ved sin journalføring af behandlingen af den 16. april 2003.

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forud for behandlingen den 19. maj 2003.

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 19. maj 2003.

BegrundelseSpeciallæge fandt ifølge journalen ved sin undersøgelse den 16. april 2003, at havde gener fra nedgroet storetånegl på højre fod (unguis incarnatus hallucis dextrum), samt at der havde været betændelse ved tåneglen (panarithium).

Ifølge journalen havde der været forsøgt med behandling med antibiotika samt bøjle, begge dele dog uden blivende effekt.

Nævnet finder, at det på det foreliggende grundlag var relevant, at tilbyde operation med fjernelse af neglevold, neglebed samt dele af neglen på begge sider på tåen, uanset at der var tale om en 12-årig patient.

Ifølge klagen blev der ikke forud for indgrebet informeret om, hvordan neglen ville se ud efter indgrebet.

Ifølge udtalelse til sagen fra speciallæge blev forældrene oplyst om, at indgrebet kunne gøre neglen noget smallere.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra forældrene til og speciallæge om, hvorvidt der forud for indgrebet blev givet information herom. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at forud for indgrebet ikke blev givet information herom.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forældrene forud for operationen.

Der fremgår imidlertid ikke af journalen oplysninger om, at forældrene blev informeret som oplyst af speciallæge .

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen.

Ifølge operationsbeskrivelsen blev der ved operationen fjernet dele af neglen, dele af neglevoldene, samt dele af neglematrix på begge sider af tåen (neglebed), ligesom sidstnævnte blev gået efter med skarpske. Endeligt blev sårrandene lukket med nylontråde.

Nævnet kan oplyse, at formålet med en operation, som den aktuelle, er umiddelbart at fjerne de hævede og tidligere betændte neglevolde samt fjerne dele af neglen, så denne ikke længere klemmes mod neglevolden, samt fjerne dele af neglebeddet på begge sider af tåen for på den vis i fremtiden at søge at hindre, at neglen vokser ud på ny i samme bredde.

Det er nævnets vurdering, at det af de fremsendte billeder fremgår, at der på den ene storetå kan ses følger efter matrixresektion i begge sider (bilateral) med afsmalning af neglen til cirka 1/3 af normal bredde, og der kan ses begyndende nydannelse af neglevæv i bunden af neglelejet.

Nævnet finder, at det foreliggende billedmateriale viser et forventeligt og anerkendt resultat efter det udførte indgreb.

Det er nævnets vurdering, at der i fremtiden med overvejende sandsynlighed ikke vil opstå klemning mod neglevoldene med deraf følgende gendannelse af den smertende og betændte tå, idet neglen er gjort smallere.

Sammenfattende finder nævnet, at speciallæge har udført behandlingen af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.