Klage over fejl ved kikkertoperation af knæ og over efterforløbet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge og overlæge for deres behandling af på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1 og Sygehus 2, i perioden fra den 5. marts til den 1. august 2003.

Sagsnummer:

04F003

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2004

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> og overlæge <****> for deres behandling af <****> på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1 og Sygehus 2, i perioden fra den 5. marts til den 1. august 2003.

Hændelsesforløb


havde igennem mange år haft smerter i højre knæ og havde i 2000 fået foretaget kikkertundersøgelse af knæet.

Den 5. marts 2003 fik han på grund af smerter i højre knæ og aflåsningstilfælde foretaget en kikkertundersøgelse, der blev udført af afdelingslæge , ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1. Undersøgelsen blev foretaget på Sygehus 2. Der blev foretaget afglatning af brusk helt fortil på underbensknoglen. Han tilrådede , at skåne knæet og tilbød ham smertestillende medicin.

Den 31. marts 2003 henvendte sig i ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus 2, på grund af periodevis hævelse og smerter samt brændende fornemmelse i knæet. Der var væskeansamling i knæet, men ingen tegn på infektion, og blev henvist til fysioterapien.

Den 2. maj 2003 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus 2, af afdelingslæge , idet der fortsat var knæsmerter, og tilstanden var dårligere end før operationen. Afdelingslæge henviste til yderligere genoptræning på sygehuset.

Den 25. juni 2003 blev undersøgt af overlæge , ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 2, som tilrådede fortsat fysioterapi med henblik på optræning af musklerne.

Ved kontrol den 1. august 2003 i ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus 2, blev der taget røntgenbilleder af knæet, som viste normale forhold, og afdelingslæge korrigerede øvelsesprogrammet og tilrådede, at knæet blev skånet.

Den 1. september 2003 henvendte sig til Sygehus 3, hvor man fandt, at der var ledskred af knæskallen og mulig beskadigelse af den indre menisk i højre knæ. Den 2. oktober 2003 blev der foretaget kikkertoperation, hvor man fandt beskadigelse af et ledbånd til knæskallen (patello-femoralt ligament), beskadigelse af den yderste menisk og af brusken i leddet mellem knæskallen og lårbensknoglen. Den afrevne sene blev syet fast, og forandringerne på menisk og på en slimhinde (plica) blev fjernet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At der er begået en fejl ved operationen den 5. marts 2003 på Sygehus 1.

2. At lægerne på Sygehus 2 ikke har været tilstrækkeligt omhyggelige i efterforløbet.

Det er herved anført, at den 1. september 2003 blev undersøgt på Sygehus 3, hvor man fandt, at man på Sygehus 2 havde overset, at et ledbånd til knæskal var revet af, at der var en revne i korsbånd, at der var små revner og bruskdannelser på knæskallen, og at menisken var læderet.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Afdelingslæge og overlæge , har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1 og Sygehus 2, i perioden fra den 5. marts til den 1. august 2003.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 5. marts 2003, at afdelingslæge foretog en kikkertundersøgelse af s højre knæ. Der blev efter bedøvelsen foretaget stabilitetstest af knæet uden tegn til løshed. Der var fliget brusk bag på knæskallens to ledflader, knæskallen lå stramt til, men sporede pænt med normale forhold på lårbenets føringsfure. Det er videre journalført, at der i det indre ledkammer blev set påvirket brusk helt fortil med stedvis blottet knogle. Der var en mindre betydningsløs revne i den indre menisk. Forreste korsbånd blev undersøgt og fundet normalt – og i det ydre ledkammer påvistes overalt normale forhold inklusive normal menisk.

Der blev tilrådet knæskånende regime og smertebehandling med gigtmedicin samt suturfjernelse hos egen læge.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at relevante strukturer blev vurderet, og at undersøgelsen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 2. maj 2003, at knæet blev fundet uden betydende ansamling, med fuld stabilitet samt med bevægelse fra 0° til 80°. Der blev tilrådet fysioterapi, smertebehandling samt fornyet kontrol.

Det er nævnets vurdering, at forholdene kunne skyldes de ved kikkertundersøgelsen iagttagede forandringer på knæskallen – med senfølger efter kikkertundersøgelsen.

Det er videre nævnets vurdering, at smertebehandling og fysioterapi var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår desuden af journalen ved undersøgelsen den 25. juni 2003, at der var knæsmerter, låsningsfornemmelse samt problemer med trappegang. Ved undersøgelsen fandtes knæet uden ansamling, udtalte smerter ved knæskallen, ingen ledlinieømhed eller løshed – men muskelsvind på låret. Der blev tilrådet fortsat træning ved fysioterapeut.

Det er nævnets vurdering, at der ikke var nye og betydende observationer, – hvorfor videre træning i fysioterapien er, hvad der almindeligvis tilrådes.

Ved undersøgelsen den 1. august 2003 fremgår det af journalen, at klagede over uforandrede gener fra knæet. Ved undersøgelsen blev der påvist uforandret bevægelighed, smerter omkring knæskallen samt let svind af lårmusklen. Der blev taget røntgenbilleder af knæet, som viste normale forhold inklusive normal sporing af knæskallen. Der blev tilrådet uforandret træning, tilbageholdenhed med træning under sammenbøjning af knæet – samt undladelse af trappegang.

Det er nævnets vurdering, at de anførte iagttagelser, er i overensstemmelse med forreste knæsmerter med baggrund i bruskforholdene bag på knæskallen. Der er ikke nogen effektiv behandling heraf – udover intensiv træning af lårmuskulaturen.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at afdelingslæge og overlæge , ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1 og Sygehus 2 ved deres undersøgelse, vurdering og behandling af i perioden 5. marts til 1. august 2003 har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.