Klage over at praktiserende læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt inden 10 dage

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes håndtering den 25. august 2004 af s anmodning om aktindsigt af 18. august 2004 i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0551508

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes håndtering den 25. august 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt af 18. august 2004 i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

 

HændelsesforløbDen 18. august 2004 anmodede skriftligt praktiserende læge om aktindsigt i sin journal.

Den 25. august 2004 meddelte læge skriftligt , at hun i sit brev af 18. august 2004 ikke havde angivet, hvorledes hun ønskede at få aktindsigt. Lægen gjorde endvidere opmærksom på gebyret for at modtage aktindsigt i form af udskrifter fra EDB-systemet.

Den 30. august 2004 klagede til Patientklagenævnet over læge .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ikke inden for 10 dage imødekom s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Det er herved anført, at ved brev af 18. august 2004 havde bedt om aktindsigt vedrørende sine konsultationer i perioden fra den 1. januar 1999 til den 18. august 2004. Det er videre anført, at læge i brev af 25. august 2004 havde meddelt , at hun ikke i sin anmodning om aktindsigt har angivet, hvorledes hun ønskede at få aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering den 25. august 2004 af s anmodning om aktindsigt af 18. august 2004. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om praktiserende læge i sit brev af 25. august 2004 havde tilkendegivet, at aktindsigten ville blive imødekommet i form af udlevering af kopi af journalen, såfremt ikke inden en nærmere fastsat kortere frist havde angivet, hvorledes hun ønskede at modtage aktindsigt.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at ved brev af 18. august 2004 anmodede praktiserende læge om aktindsigt i sin journal.

Ved brev af 25. august 2004 til meddelte læge , at i sit brev af 18. august 2004 ikke havde angivet, hvorledes hun ønskedes at få aktindsigt. Lægen gjorde i brevet endvidere opmærksom på, at hun i henhold til en bekendtgørelse fra sundhedsministeriet var berettiget til at kræve betaling for journaludskrifter fra Edb-systemet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet kan endvidere oplyse, at aktindsigten kan gennemføres ved, at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Patienten har krav på at få kopi af journalindholdet, hvis dette ønskes. Der kan således ikke stilles krav om patientens personlige gennemsyn af journalen på stedet, selv om det findes betænkeligt at udlevere fotokopi til patienten af journalen uden lægelig vejledning.

Aktindsigten kan således gennemføres på flere måder, og da det fremgår af s brev af 18. august 2004, at hun ikke specifikt anmodede om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi eller udskrift heraf, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at læge anmodede om at oplyse, hvorledes hun ønskede at få aktindsigt.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at der ikke var tvivl om, at ønskede at modtage aktindsigt. På den baggrund finder nævnet, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge i brevet af 25. august 2004 havde tilkendegivet, at aktindsigten ville blive imødekommet i form af udlevering af kopi af journalen, såfremt ikke inden en nærmere fastsat kortere frist havde angivet, hvorledes hun ønskede at modtage aktindsigt.

Nævnet finder således, at læge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, idet hun besvarede s anmodning om aktindsigt inden 10 dage. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om lægen i sit brev af 25. august 2004 havde tilkendegivet, at aktindsigten ville blive imødekommet i form af udlevering af kopi af journalen, såfremt ikke inden en nærmere fastsat kortere frist havde angivet, hvorledes hun ønskede at modtage aktindsigt.