Klage over manglende samtykke til kirurgisk indgreb

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A, fordi han ikke har indhentet samtykke forud for behandlingen af den 15. juli 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans information af forud for operationen den 15. juli 2004 på gynækologisk afdeling, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

0553510

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2006

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling, Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A, fordi han ikke har indhentet samtykke forud for behandlingen af <****> den 15. juli 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6.


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans information af <****> forud for operationen den 15. juli 2004 på gynækologisk afdeling, jf. lov om patienters retsstilling § 6.


Hændelsesforløb

fik i november 2003 konstateret nogle vævsforandringer på leveren ved en CT-skanning. Ved undersøgelsen blev der endvidere konstateret en knude på livmoderens bagvæg. Der blev foretaget biopsier af begge fund, der viste at der ikke var tegn på kræft.


havde endvidere hos sin egen læge fået konstateret en hormonforstyrrelse (hypoprolaktinæmi).


Den 18. maj 2004 blev undersøgt på gynækologisk afdeling, , til videre behandling af den konstaterede knude i livmoderen.


Det blev aftalt, at der skulle foretages en kikkertundersøgelse (laparoskopi) til nærmere undersøgelse.


Den 13. juli 2004 var indlagt på gynækologisk afdeling, og det blev aftalt med afdelingslæge B, at der skulle foretages kikkertundersøgelse af knuden i livmoderen og at knuden i den forbindelse skulle fjernes. var indforstået med, at der blev foretaget åben operation, såfremt der opstod problemer med at fjerne knuden ved kikkertoperation. Det blev endvidere aftalt, at der skulle tilkaldes læge fra gastrokirurgisk afdeling til vurdering af knuderne i leveren, idet fortsat var nervøs for, at der kunne være tale om noget ondartet.


Den 15. juli 2004 fjernet knuden i livmoderen ved en åben operation. I forbindelse med operationen konstaterede lægen en knude under venstre leverlap, og hun tilkaldte afdelingslæge A, gastrokirurgisk afdeling.


Det blev vurderet, at der kunne være tale om en ondartet knude, og afdelingslæge A fandt, at knuden kunne fjernes, hvis man anlagde et nyt snit. Han konstaterede imidlertid herefter, at knuden ikke var tilstrækkelig fri af leveren og fandt, at risikoen ved at fjerne knuden var for stor. Han kontaktede herefter et andet hospital, som anbefalede, at der blev foretaget en knivbiopsi fra leveren.


Denne biopsi viste ikke tegn på ondartet sygdom, men bekræftede den tidligere diagnose.


Klagen

Der er klaget over følgende:


• at blev udsat for en operation, hun ikke havde givet samtykke til.


Det er herved anført, at hun havde aftalt med gynækolog B, at der i forbindelse med en kikkertundersøgelse (laparoskopi) også skulle ske en vurdering af hendes lever. Der blev imidlertid foretaget knivbiopsi på leveren, hvilket hun ikke havde givet samtykke til. Hun havde heller ikke på noget tidspunkt inden undersøgelsen talt med den gastro-kirurg som udførte biopsien. Hun har endvidere anført, at hun i dag har et 12 cm langt ar på maven, og stadig har smerter efter indgrebet.


Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, idet han ikke forud for indgrebet den 15. juli 2004 havde indhentet s samtykke.


Afdelingslæge B har ikke overtrådt lov om patienters retstilling § 6 ved sin information af forud for behandlingen den 15. juli 2004


Begrundelse

Det fremgår af journalen den 18. maj 2004, at oplyste, at hun på grund af galdestensanfald havde fået foretaget en ultralydsskanning i november 2003. I den forbindelse blev der konstateret knuder (processer) i leveren. Ved efterfølgende CT-skanning samt vævsprøve blev det vurderet, at der ikke var mistanke om kræft, men at der var tale om småknudrede vævsmasseforøgelser.


Det fremgår af journalen den 18. maj 2004, at var til undersøgelse på gynækologisk afdeling, idet der ved CT-skanningen var påvist en knude på ca. 6 cm i diameter i livmoderens bagvæg. Vævsprøve fra knuden havde vist, at der var tale om en godartet knude (benignt leiomyom).


Ved undersøgelsen den 18. maj 2004 blev det aftalt, at der skulle foretages en kikkertoperation (laparoskopi) for at få endeligt afklaret om knuden i livmoderen var godartet. Operationen blev efterfølgende fastsat til den 15. juli 2004.


Det fremgår videre af journalen, at var usikker på, om fundene i leveren i virkeligheden var kræft.


Det fremgår af journalen den 13. juli 2004, at havde en samtale med afdelingslæge B med henblik på operationen den 15. juli 2004. Det blev aftalt, at der skulle foretages en kikkertundersøgelse med fjernelse af knuden i livmoderen. Hun var indforstået med at operationen kunne blive åben (tomi), såfremt der opstod problemer undervejs.


Det fremgår endvidere af journalen denne dag, at der skulle tilkaldes en gastrokirurg til vurdering af leveren.


Det fremgår af afdelingslæge Bs udtalelse til sagen, at han fandt det naturligt, at man ved den aftalte kikkertundersøgelse også undersøgte leveren yderligere, herunder tilkaldte en gastrokirurg, idet gav udtryk for angst for at fejle noget alvorligt.


Det er anført i klagen, at ønskede en gastrokirurgisk vurdering af leveren under kikkertoperationen. Det blev ved samtalen med afdelingslæge B aftalt at tilkalde en gastro-kirurg til vurdering af leveren i forbindelse med kikkertoperationen.


Det er endvidere anført i klagen, at ikke selv talte med en gastro-kirurg, og at der således ikke på noget tidspunkt var tale om et kirurgisk indgreb i leveren.


Nævnet finder, at afdelingslæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information og indhentelse af samtykke fra .


Det fremgår af journalen den 15. juli 2004, at operationen blev påbegyndt af afdelingslæge på gynækologisk afdeling, som en kikkertoperation, men at lægen overgik til en åben operation i forbindelse med fjernelse af knuden i livmoderen.


Det fremgår endvidere, at der ved efterfølgende undersøgelse af bughulen blev fundet en ujævn knude under venstre leverlap samt ujævnheder på oversiden af højre leverlap. Lægen tilkaldte nu ifølge journalen den gastro-kirurgiske bagvagt, afdelingslæge A.


Det fremgår videre af journalen den 15. juli 2004, at afdelingslæge A igennem åbningen kunne mærke en stor, fast og ujævn knude (7 x 13 cm) under venstre leverlap, som han vurderede, var næsten helt fri af leveren.


Der blev ifølge journalen på ny foretaget kikkertundersøgelse, hvor leveren blev vurderet, og hvor knuden under leveren kunne genfindes.


Det fremgår af udtalelse fra afdelingslæge A, at han herefter vurderede, at der kunne være tale om ondartet hormonproducerede knude, idet det fremgik af s journal fra et andet sygehus, at en elektron-mikroskopi foretaget på tidligere vævsprøver fra leveren ikke udelukkede kræft. Endvidere havde en hormonforstyrrelse i form af galaktore.


Det er endvidere anført, at han vurderede, at han kunne fjerne knuden helt ved en ny åben operation, og at det ville være uhensigtsmæssigt at efterlade en mistænkelig, udiagnosticeret og ubehandlet knude, uagtet at ikke var informeret specifikt om dette indgreb.


Det fremgår videre af journalen den 15. juli 2004, at der blev foretaget ny åben operation og lagt et snit i den øvre midtlinie. Det blev da konstateret, at knuden havde en forbindelse til leveren med en øget mængde blodkar, hvorfor det blev vurderet, at det var for risikabelt af fjerne den. Der blev taget kontakt til et andet hospital, som anbefalede knivbiopsi fra leveren.


Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 6, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.


Herved forstås, at patienten forud for sin stillingtagen skal have modtaget den nødvendige og tilstrækkelige information om behandlingsmuligheder, risici m.v. Der er tale om en dialog, hvor patient og sundhedsperson udveksler oplysninger, stiller spørgsmål og opnår enighed om, hvilken behandling, der skal iværksættes. Et gyldigt samtykke kræver, at patienten er i stand til at overskue konsekvenserne på baggrund af den givne information.


Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af udtalelsen fra afdelingslæge A, at ikke var informeret om et indgreb i leveren og ikke havde givet samtykke til et sådant.


Det er nævnets vurdering, at der var tale om et nyt operativt indgreb, som ikke var omfattet af det samtykke til behandling, som gav til en fjernelse af knuden i livmodervæggen og vurdering af leveren, og at hun burde have været informeret om fundet af en knude under venstre leverlap og haft lejlighed til at give sit samtykke.


På den baggrund finder nævnet, at afdelingslæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. juli 2004.