Klage over smitte med en resistent bakterie (stafylokokker)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. juni til den 21. oktober 2003, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0654920

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 23. juni til den 21. oktober 2003, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev indlagt den 23. juni 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , idet han var faldet om og derved havde brækket højre underben.


På grund af forskydning af et knoglefragment blev bruddet sat på plads og lagt i gips den 25. juni 2003, men man afstod fra fiksation af knoglefragmenterne, idet infektionsrisikoen blev vurderet som værende for høj. Overlæge A så med ved indgrebet den 25. juni 2003, hvor der var blæredannelse i huden over brudstedet.


Indlæggelsen blev yderligere kompliceret af, at udviklede slap lammelse af højre arm som følge af små blodpropper i hjernen. Endvidere var der påvist sammenfald af lungevæv ved CT-scanning.


blev den 8. juli 2003 overflyttet til en afdeling for rehabilitering med henblik på genoptræning i apopleksiafsnittet, .


Efter supplerende genoptræning uden for hospitalet blev indlagt i reumatologisk afdeling, , den 17. september 2003 til udredning for træthed, blodmangel og lungebetændelse. blev imidlertid overflyttet til intern medicinsk afdeling, , på grund af manglende effekt af antibiotika den 20. oktober 2003. Den 21. oktober 2003 fik foretaget en kikkertundersøgelse af lungen, og der blev fundet grønt pus i venstre underlap. Ved dyrkning blev der påvist resistente stafylokokker af typen MRSA. Der blev iværksat langvarig antibiotikabehandling.


Klagen

Der er klaget over følgende:


• At i perioden fra juni til oktober 2003 ikke modtog en korrekt behandling på , idet han blev smittet med en resistent bakterie.


Det fremgår af det medsendte materiale, at fik påvist den resistente bakterie i forbindelse med en bronkoskopi den 21. oktober 2003.


Nævnets afgørelse af klagen

De læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. juni til den 21. oktober 2003, , har ikke overtrådt lægelovens § 6.


Begrundelse

Det fremgår af journalen fra , at den 25. juni 2003 fik sat benet på plads og lagt i gips. Der var blæredannelse i huden over brudstedet, og man afstod fra fiksation af knoglefragmenterne på grund af for høj infektionsrisiko.


Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at det forhold, at der opstår blæredannelse på underbenet i forbindelse med et dislokeret brud, er et normalt fænomen på grund af det øgede tryk og blødning i benet i forbindelse med bruddet samt det tryk, som den dislokerede knogle udøver. Der er således ikke tale om noget infektiøst respons.


Det fremgår videre af journalen fra , at ved en røntgenundersøgelse af brystkassen den 8. april 2003 havde et venstresidigt lungeinfiltrat, som blev genfundet ved indlæggelsen på ortopædkirurgisk afdeling, , den 30. juni og den 3. juli 2003. En CT-scanning den 7. juli 2003 viste infiltrat og væske i lungehinden, hvilket var uændret, da undersøgelsen blev gentaget den 10. november 2003.


Det fremgår af ledende overlæge Bs udtalelse til sagen, at røntgen af brystkassen ved indlæggelsen på ortopædkirurgisk afdeling, , viste infiltrat på venstre side, hvorefter der blev foretaget CT-scanning, der bekræftede denne mistanke, og man tolkede, at det drejede sig om et infiltrat i lungen, der havde været der gennem flere måneder. var i øvrigt ikke inficeret i blæren over bruddet med MRSA bakterier.


Det fremgår af journalen, at blev overflyttet til afdeling for rehabilitering med henblik på genoptræning i første omgang i apopleksiafsnittet i perioden fra den 8. juli til den 15. august 2003.


Det fremgår af overlæge Cs udtalelse til sagen, at der var to forløb på afdeling for rehabilitering, dels på Apopleksiafsnittet i perioden fra den 8. juli til den 15. august 2003 samt dels på reumatologiske afdeling i perioden fra den 17. september til den 17. oktober 2003.


Efter supplerende genoptræning uden for hospitalet blev indlagt i det reumatologiske afsnit den 17. september 2003 til udredning for træthed, blodmangel og lungebetændelse. Af journalnotat af 18. september 2003 fremgår det, at der tidligere havde været resistens for Mecillinam (penicillinpræparat, der blandt andet bruges til behandling af urinvejsinfektion), og at antibiotika blev skiftet til Ciproxin. Endvidere fremgår det af dette journalnotat, at der blev fundet tegn på lungebetændelse ved lytning på lungerne.


Det fremgår af journalnotat af 29. september 2003, at der fortsat var produktiv hoste, og dyrkningssvar af 29. september 2003 viste svælgflora uden vækst af patogene bakterier. Den 2. oktober 2003 blev medicinsk afdeling kontaktet, og det blev aftalt, at skulle flyttes dertil med henblik på at få foretaget kikkertundersøgelse af lungerne (fiberbronchoskopi).


Det fremgår af journalen fra , at fik foretaget en fiberundersøgelse (bronchoskopi) af lungerne den 21. oktober 2003, og at der blev påvist betændelse som ved dyrkning viste sig at indeholde den pågældende MRSA-stamme.


Det fremgår af overlæge Ds udtalelse til sagen, at blev overflyttet til medicinsk afdeling, idet der var persisterende sammenfald af lungevæv samt forhøjede infektionsparametre. Der blev fundet store mængder grønt pus ved kikkertundersøgelsen af vestre lunges underlap den 21. oktober 2003.


Det fremgår af skrivelse af 24. september 2004 fra Mikrobiologisk Afdeling, , at den pågældende MRSA-stamme (Multi-Resistente Staphylococcus Aureus), type 024, typisk spredes uden for hospitalerne, samt at var den første patient, der fik påvist denne stamme på .


Det er nævnets opfattelse, at journalmaterialet fra for de anførte indlæggelser i perioden fra den 23. juni til den 17. oktober 2003 ikke afspejler forhold, som lader formode, at en fejl eller brist i hygiejnen kan overføres som direkte bevis på, at inficeres med den pågældende MRSA-stamme under indlæggelserne på .


Det er nævnets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at infiltratet var til stede i månederne forud for indlæggelsen og således har været inficeret med MRSA-stammen allerede inden indlæggelsen på .


Det er nævnets opfattelse, at det anvendte fiberoptik til kikkerundersøgelsen af lungen steriliseres efter anerkendte retningslinier imellem de enkelte operationer, hvor det anvendes. Det fremgår af skrivelse af 24. september 2004 fra Mikrobiologisk afdeling, , at bronchoskopet, der blev brugt til undersøgelsen den 21. oktober 2003, blev undersøgt med mikrobiologisk teknik forud for undersøgelsen, uden at der var fundet vækst. Der blev ikke påvist MRSA fra andet end lungerne.


Det er nævnets opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at blev smittet med MRSA-stammen under indlæggelserne på . Det er således nævnets opfattelse, at det ved en gennemgang af journalmaterialet samt af de foreliggende udtalelser til sagen ikke er muligt at udpege en enkelt sundhedsfaglig handling som tidspunktet for overførelsen af smitten.


Nævnet finder herefter, at de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 23. juni tilden 21. oktober 2003, , ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.