Klage over utilstrækkelig information til patienten om hans helbredssituation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere for hans behandling af den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere for hans information af og dennes pårørende i perioden fra den 13. oktober 2004 til den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6 jf. § 7.

Sagsnummer:

0656319

Offentliggørelsesdato:

11. december 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for hans behandling af <****> den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for hans information af <****> og dennes pårørende i perioden fra den 13. oktober 2004 til den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6 jf. § 7.

Hændelsesforløb


havde siden juli 2004 haft en knude på halsen, som efter flere undersøgelser blev fundet bestående af udsæd af kræftceller. Ved yderligere undersøgelser var det ikke muligt at finde modersvulsten.

blev indlagt på medicinsk afdeling, tre gange i perioden fra den 13. oktober 2004 til den 15. november 2004 og var i samme periode tillige tilknyttet en kræftafdeling på et andet sygehus.

Sidste indlæggelse på medicinsk afdeling, var den 12. november 2004. Den 15. november 2004 blev tilset af , som lagde en ernæringssonde.

afgik ved døden senere samme dag.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At den 15. november 2004 fik lagt en ernæringssonde til trods for, at han på dette tidspunkt var døende.

Det er herved anført, at døde en halv time efter anlæggelse af sonden.

2. At ikke modtog tilstrækkelig information om sin helbredstilstand.

Det er herved anført, at det ville have været mere reelt, om man tidligt i forløbet havde informeret om det udsigtsløse sygdomsforløb, således at han kunne have taget afsked med livet og sin familie i sit eget hjem.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen af den 13. oktober 2004 blev indlagt på medicinsk afdeling, på mistanke om maveinfektion. Han blev samme dag behandlet med blandet andet væske (væsketerapi).

Ifølge journalen af den 16. oktober 2004 fik blodtransfusion.

Det fremgår af journalen den 25. oktober 2004 blev udskrevet denne dag.

Ifølge journalen af den 27. oktober 2004 blev indlagt på et andet sygehus, idet han var fundet udendørs og havde ligget i ca. 3 timer i kulden. blev genopvarmet og overflyttet til medicinsk afdeling, samme dag.

Det fremgår af journalen den 29. oktober 2004 fik yderligere to portioner blod.

Ifølge journalen af den 30. oktober 2004 fik væsketerapi.

Det fremgår af journalen den 31. oktober 2004 fik øget den smertestillende behandling.

Ifølge journalen af den 1. november 2004 fra den kræftafdeling var tilknyttet afstod man på grund af hans dårlige almentilstand fra en behandlende strålebehandling og valgte en mere mild og lindrende strålebehandling. Den lindrende strålebehandling blev planlagt til den 16. november 2004.

Det fremgår af journalen den 8. november 2004 fik tilbudt samordnet pleje.

Ifølge journalen af den 12. november 2004 blev indlagt med hoste, åndenød og aftagende almentilstand.

Ifølge journalen af den 15. november 2004 ordinerede en ernæringssonde og satte i behandling med et svampemiddel på grund af svampebelægninger i munden. Det fremgår af journalen, at familie udtrykte tvivl om, det kunne nytte at sende ham til strålebehandling dagen efter. anbefalede dog, at man prøvede, og da ikke kunne spise, skulle der lægges en ernæringssonde, og han skulle have 2 l. ilt på næsekateter. havde meget dårlig vejrtrækning og kunne ikke hoste op.

Videre fremgår det af journalnotatet, at afgik ved døden senere samme dag kl. 13.05.

Ifølge s udtalelse til sagen begrundede han behandlingen med ernæringssonde med, at man kunne håbe på, at den sammen med strålebehandlingen kunne bedre pladsforholdene, så bedre kunne synke og hoste. anbefalede derfor, at man overholdt den planlagte strategi.

Nævnet kan oplyse, at det er meget vanskeligt at bedømme, hvornår døden indtræder hos et alvorlig sygt menneske,og vurderingen beror derfor altid på et skøn.

Det er nævnet opfattelse, at der i tilfælde ikke var tvivl om, at han var svært kronisk medtaget, men skønnede, at noget af den dårlige almentilstand kunne skyldes svamp i mund og snævre pladsforhold i halsregionen. En lindrende strålebehandling kunne eventuelt afhjælpe dette, og for at det kunne lykkes bedst muligt måtte man derfor sikre sig, at fik ernæring.

På denne baggrund finder nævnet, at handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 jf. § 7 ved sin information af og dennes pårørende i perioden fra den 13. oktober 2004 til den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, .

Begrundelse


Nævnet skal indledningsvist bemærke, at det af journalen af den 13. oktober 2004, 18. oktober 2004 og den 19. oktober 2004 fremgår, at blev tiltagende forvirret og havde en demensagtig tilstand.

Det er derfor nævnets opfattelse, at information i tilfælde skulle gives til både og dennes pårørende.

Det fremgår af journalen af den 18. oktober 2004, at en afdelingslæge havde en samtale med ægtefælle om hans demensagtige tilstand. Ifølge journalen blev ægtefællen også informeret om, at havde skrevet til det sygehus, hvor var tilknyttet kræftafdelingen.

Det fremgår af journalen af den 28. oktober 2004, at en medicinstuderende havde en samtale med ægtefælle og datter. Familien ønskede, at vide lidt mere om situation, og den medicinstuderende henviste dem til at tale med lægerne på den kræftafdeling, var tilknyttet, og hvor han havde tid få dage efter. Ifølge journalen informerede den medicinstuderende desuden om muligheden for samordnet pleje og plejehjem.

Det fremgår af journalen af den 9. november 2004, at en reservelæge informerede om, at han via samordnet pleje havde en stående åben indlæggelse.

Det fremgår af sygeplejejournalen af 13. november 2004, at en sygeplejerske havde en god snak med familien.

Ifølge s udtalelse til sagen havde han en samtale med familie den 15. november 2004, og ifølge udtalelsen var de klar over situationen.

Nævnet har bemærket, at det af journalen fra medicinsk afdeling, f remgår, at man på medicinsk afdeling i starten af indlæggelsesforløbet, blandt andet den 19. oktober 2004, ikke var klar over om skulle have kurativ (helbredende) eller palliativ (lindrende) stråleterapi.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der på medicinsk afdeling, ikke blev informeret specifikt om, at sygdomsforløbet formentlig var udsigtsløst, idet typen af stråleterapi ikke blev besluttet og ikke blev iværksat af medicinsk afdeling, .

På denne baggrund finder nævnet således, at ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af og dennes pårørende i perioden fra den 13. oktober 2004 til den 15. november 2004 på medicinsk afdeling, .