Klage over beskadigelse af blæren i forbindelse med fjernelse af livmoder.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes indhentelse af informeret samtykke fra den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes information af efter operationen den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656611

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes information af <****> efter operationen den 14. oktober 2002 på gynækologisk- obstetrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 11. oktober 2002 blev indlagt på gynækologisk-obstetrisk afdeling, til planlagt fjernelse af livmoderen. Baggrunden herfor var længerevarende blødningsproblemer, som det ikke var lykkedes at behandle på anden måde.

Den 14. oktober foretog overlæge , gynækologisk-obstetrisk afdeling, den aftalte operation, idet livmoderen blev fjernet nede fra (hysterectomia vaginalis).

Da det anlagte kateter i blæren den følgende dag blev fjernet, viste det sig, at ikke spontant kunne tømme blæren. Denne tilstand skulle vise sig at være permanent.

Der blev efterfølgende foretaget forskellige undersøgelser for at afklare årsagen til denne tilstand. Undersøgelserne viste, at den mest sandsynlige årsag måtte være, at der var sket en lokal beskadigelse af nerverne til blærevæggen i forbindelse med fjernelsen af livmoderen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en tilstrækkelig information i perioden fra den 14. oktober til den 28. november 2002 på .

Foreningen Fejlbehandlede Patienter har herved anført, at man, i forbindelse med, at livmoderen blev fjernet, skar en nerve til blæren over, hvilket har betydet, at skal kateterisere sig selv resten af livet. Foreningen Fejlbehandlede Patienter har anført, at ikke blev informeret om denne risiko, forinden hun blev opereret, ligesom hun ikke blev informeret om komplikationens alvor efterfølgende.

Nævnets afgørelse
Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin operation af den 14. oktober 2002 på Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, .

Overlæge har ikke overtrådt § 6, jf. § 7 i lov om patienters retsstilling ved sin indhentelse af informeret samtykke fra den 14. oktober 2002 på Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, .

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin information af efter operationen af den 14. oktober 2002 på Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, .

Begrundelse
fik den 14. oktober 2002 foretaget fjernelse af livmoderen ved operation gennem skeden på grund af problemer med menstruationsblødningerne. Efter operationen kunne ikke længere tømme blæren.

Det fremgår af journalen af den 14. oktober 2002, at operationen umiddelbart forløb uden komplikationer, samt at overlæge observerede at forholdene var normale.

Det fremgår af journalen den 20. november 2002, at en afdeling for blæreincontinens, , efter en urodynamisk undersøgelse konkluderede, at havde en lammet blære på grund af operationen den 14. oktober 2002.

Den 20. november 2003 blev undersøgt på en urodynamisk afdeling, . Det fremgår af journalen fra den 20. november 2003, at den urodynamiske undersøgelse tydede på, at blæren var lammet og at tilstanden måtte antages at være permanent. Lammelsen skyldes, at de nervebaner, der skulle sende impulser til urinblærens muskulatur, ikke længere fungerede (denervering). Det fremgår af journalen af den 20. november 2003, at blev informeret om, at hun formentligt resten af livet måtte tømme urinblæren med kateter.

Nævnet kan oplyse, at denne form for beskadigelse af urinblæren, såvel i tilslutning til livmoderfjernelse ved åben operation gennem bugvæggen som ved operation gennem moderskeden, er en kendt, men ekstremt sjældent forekommende komplikation. Den egentlige årsag til komplikationen er ikke kendt og kan indtræffe trods helt korrekt udført operation.

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge i henhold til journalnotatet ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med operationen den 14. oktober 2002.

Det fremgår ikke af s journal i Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, , at der forud for operationen blev informeret om eventuelle risici forbundet med operationen, herunder heller ikke om muligheden af beskadigelse af nerverne til blæren.

Ledende overlæge , Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, har den 29. november 2004 udtalt til sagen, at han ikke finder det nødvendigt at informerer om risikoen for blærelammelse i forbindelse med operativ fjernelse af livmoderen ved vaginalt indgreb, idet denne komplikation slet ikke er nævnt i det referenceprogram, som Danske Medicinsk selskab har udsendt om operationer for livmoderfjernelse.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 7, stk. 4, i lov om patienters retsstilling, at informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Ligeledes kan nævnet oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at det ikke entydigt kan fastsættes, i hvilket omfang en sundhedsperson har pligt til at informere om mulige komplikationer mv. i forbindelse med undersøgelse og behandlingen. Det fremgår, at sundhedspersonen som udgangspunkt altid skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer mv. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer mv., skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer mv.

Vurderingen af, hvornår der herefter skal gives information, beror på sundhedspersonens skøn.

Det er nævnets opfattelse, at lammelse af blæren er en alvorlig bivirkning, der dog er så sjælden, at den kun i litteraturen beskrives i enkelttilfælde (kasuistikker).

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge ikke havde pligt til at informere om denne komplikation.

Nævnet finder herefter, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin information af før operationen den 14. oktober 2003.

har endvidere klaget over, at hun ikke efter operationen fik information om, at der var opstået en alvorlig komplikation.

Det fremgår af journalen af den 14. november 2002, at blev undersøgt af overlæge , fordi ikke siden operationen har haft følelse med vandladningen og ingen spontan vandledning havde haft. Det fremgår endvidere af journalen, at overlæge ikke ved denne undersøgelse kom frem til en diagnose, og at det derfor blev aftalt, at skulle have undersøgt blærens kapacitet (cystoskopi).

Det fremgår af journalen, at der i perioden fra den 14. november 2002 til 20. november 2003 blev foretaget forskellige undersøgelser, med henblik på at konstatere, hvorfor s blære ikke fungerede.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen af den 29. november 2005, at hun i forbindelse med en urodynamisk undersøgelse den 20. november 2002 blev klar over, at blæren var lammet, men at hun ikke kendte den specifikke årsag til dette. Det fremgår endvidere, at hun havde en samtale med , hvor hun anbefalede hende til at blive indlagt til regnskabsføring over væskeindtag og vandladningsmønster. har endvidere oplyst, at ønskede denne undersøgelse foretaget på .

Den 20. november 2003 blev undersøgt på Urinvejskirugisk afdeling, , hvor det blev konstateret, at en nerve var blevet beskadiget i forbindelse med operationen den 14. november 2002, hvilket medførte, at blæren var permanent lammet. blev informeret om, at hun formentligt på livstid skulle tømme blæren med kateter.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge ikke havde kendskab til den konkrete beskadigelse af nerverne til blærevæggen, og derfor ikke havde mulighed for at informere om denne skade og dens permanente tilstand.

Nævnet finder herefter, at overlæge ikke har handlet i uoverensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med hendes information af efter operationen den 14. oktober 2003.