Klage over at patientens tidligere praktiserende læger fremsendte journal til patientens nye praktiserende læge uden hendes samtykke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at lægerne A og B den 22. november 2004 har videregivet s journal til hendes praktiserende læge, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Sagsnummer:

0658810

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at lægerne A og B den 22. november 2004 har videregivet <****>s journal til hendes praktiserende læge, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Hændelsesforløb


skiftede i februar 2004 læge til de praktiserende læger A og B.

Den 22. juli 2004 skiftede læge igen. Hun var dog til flere konsultationer hos lægerne A og B efter denne dato.

Den 22. november 2004 besluttede lægerne A og B at videresende s journal til hendes nye praktiserende læge.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne A og B uden s samtykke og under tilsidesættelse af deres tavshedspligt har videregivet s journal til hendes nye læge.

Nævnets afgørelse af klagen


Lægerne A og B har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23, ved den 22. november 2004 at have videregivet s journal til hendes nye læge.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at i februar 2004 skiftede læge til de praktiserende læger A og B. Den 22. juli 2004 skiftede hun til en ny læge, men var alligevel til flere konsultationer hos lægerne A og B efter denne dato.

Lægerne A og B har i en udtalelse til sagen oplyst, at de den 22. november 2004 sendte s journal til hendes nye læge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han eller hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En læge kan dog i henhold til § 24, stk. 1, videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt.

Nævnet har lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at lægerne A og B kunne videregive hendes journal til hendes nye læge.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en praktiserende læge som altovervejende hovedregel ikke ved patientens skift til en anden læge kan sende patientens journal til den nye læge uden patientens konkrete samtykke.

Nævnet kan dog oplyse, at en læge i henhold til lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten. Således fremgår det af § 24, stk. 2, nr. 2, at der kan ske videregivelse uden patientens samtykke, hvis videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at reglen i § 24, stk. 2, nr. 2, er en såkaldt "værdispringsregel", der indebærer, at de hensyn, der taler for videregivelse til andre sundhedspersoner til brug for behandling af patienten, klart skal overstige hensynet til en patients ønske om fortrolighed.

I deres udtalelse til sagen har lægerne A og B oplyst, at baggrunden for, at de valgte at videresende s journal til hendes nye læge var, at havde konsulteret lægerne flere gange efter sit lægeskift den 22. juli 2004, og at lægerne mente, at den nye læge skulle være bedre forberedt, end de selv havde været.

Nævnet finder dog ikke, at der hermed forelå sådanne tungtvejende hensyn, at de kunne overstige hensynet til s ret til fortrolighed, jf. herved lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, nr. 2.

Patientklagenævnet finder således, at lægerne A og B ikke var berettiget til den 22. november 2004 at videresende s journal til hendes nye læge.