Klage over at sygehuset overså tuberkulose

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af i perioden fra den 3. juni til den 6. oktober 2005 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0658909

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Speciale:

Lungesygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A og overlæge B for deres behandling af <****> i perioden fra den 3. juni til den 6. oktober 2005 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

I december 2001 blev undersøgt i ambulatoriet, Sygehus X, på mistanke om bindevævssygdom (Sarcoidose).

Der ordineredes yderligere undersøgelser, som udeblev fra, hvorfor hun afsluttedes den 15. januar 2002.

Den 14. juni 2004 blev set i samme ambulatorium, henvist af egen læge for gentagne lungebetændelser. Herudover havde åndedrætsbesvær ved funktion samt hoste.

Den 28. juni 2004 blev der udført CT-scanning af lungerne (HRCT), der viste forstørrelse af lymfeknuder (i mediastium) og fibrose, eventuelt forårsaget af sarcoidose.

Den 5. juli 2004 foreslog en overlæge vævsprøve fra lungerne (transbronchial biopsi), men ønskede ikke flere undersøgelser foretaget. På denne baggrund startedes behandling med binyrebarkhormon (Prednisolon) med månedlige kontrolbesøg i ambulatoriet hos overlæge A.

Den 3. juni 2005 ordinerede overlæge A fortsat behandling med Prednisolon i 2 – 3 måneder.

Ved kontrol den 23. september 2005 konstaterede overlæge A, at havde fået det væsentlig dårligere.

Den 28. september 2005 blev der udført en kikkertundersøgelse, der var normal.

Den 5. oktober 2005 noterede overlæge B i journalen, at man ved en patologkonference havde konkluderet, at forandringerne i venstre lunges overlap måske var en lungebetændelse. Denne information gav overlægen til og hendes datter den 6. oktober 2005.

Efter denne konsultation rejste til udlandet i 4 uger. Under opholdet i udlandet blev hun indlagt på grund af opkastning af blod. Der stilledes diagnosen lungetuberkulose, og man startede medikamentel behandling heraf.

Den 17. november 2005 blev overflyttet til lungemedicinsk afdeling, Sygehus Y, til fortsat behandling.

Den 26. oktober 2005 viste prøven, udtaget den 28. september, en fremdyrket vækst af tuberkulosebakterier.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet

Det er herved anført, at i de sidste 3 år har modtaget behandling med Prednisol for tilbagevendende lungebetændelser. Det er endvidere anført, at den 28. september 2005 fik foretaget en bronkoskopi, i hvilken forbindelse, der opstod en blødning. Den 6. oktober 2005 fik oplyst, at bronkoskopien havde vist, at hun led af lungebetændelse. Endvidere er det anført, at under et ophold i udlandet blev akut indlagt, idet hun havde kastet blod op, hvilket hun næsten var ved at blive kvalt i. fik herefter stillet diagnosen tuberkulose på et hospital i udlandet. Endelig er det anført, at nu går til behandling på Sygehus Y.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A og overlæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved deres behandling af i perioden fra den 3. juni til den 6. oktober 2005 på Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at en overlæge ved sin undersøgelse af i juni og juli 2004 fandt tegn på bindevævsdannelse i lungerne. Ud fra en CT-scanning af lungerne var det ikke muligt sikkert at fastslå, hvilken form for bindevævsdannelse, der var tale om. Det lignede dog mest sarcoidose.

Det fremgår af journalen den 5. juli 2004, at ikke ønskede at få lavet en kikkertundersøgelse af lungerne med vævsprøve, og at overlægen i stedet foreslog behandling med Prednisolon, idet hendes lungefunktion var betydeligt nedsat.

Det fremgår af journalen den 3. juni 2005, at overlæge A fortsatte behandlingen med Prednisolon i 2 – 3 måneder frem til september 2005.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er almindelig faglig standard at forsøge behandling med Prednisolon mod sarcoidose eller bindevævsdannelse i lungerne af ukendt årsag, hvis lungefunktionen er betydeligt nedsat. Det er i overenstemmelse med den faglige standard at give Prednisolon mod sarcoidose i et år eller længere, hvis det er nødvendigt.

Det fremgår af overlæge Bs udtalelse, at A den 23. september 2005 fandt s tilstand forværret, og der var nytilkomne forandringer i venstre lunge på røntgenbilledet.

Det fremgår af journalen den 23. september 2005, at A iværksatte kikkerundersøgelse, der blandt andet omfattede undersøgelse for tuberkulose. Denne prøve viste ikke tegn på tuberkulose ved den første (mikroskopiske) undersøgelse. Der blev fundet enkelte bakterier i prøven fra bronkoskopien og alt i alt opfattedes de nytilkomne forandringer på s røntgenbillede som en lungebetændelse.

Nævnet kan oplyse, at det er helt almindeligt og normalt uden betydning, at der kommer en kortvarig blødning ved en kikkertoperation.

Det er nævnets opfattelse, at den svære lungeblødning, der opstod i udlandet nogle uger senere, intet havde med den tidligere blødning at gøre, men har været udløst af forværring i den fremadskridende infektion med tuberkulosebakterier.

Nævnet finder herefter, at overlæge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af i perioden fra den 3. juni til den 30. september 2005 på Sygehus X.

Det fremgår videre af journalen og overlæge Bs udtalelse, at overlæge B orienterede om prøveresultatet ved samtalen den 6. oktober 2005. Han angav, at der kunne være tale om en lungebetændelse.

Nævnets kan hertil bemærke, at det ofte tager lang tid at fremdyrke tuberkulosebakterier i de foretagne prøver, hvorfor resultatet af prøverne ikke altid giver svar herpå med det samme.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er lægeligt muligt at forudse, at der ville komme en forværring under s rejse til udlandet.

Det er herefter nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med den anerkendte faglige standard ikke at fraråde rejsen.

Nævnet finder herefter, at overlæge B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 5. og 6. oktober 2005 på Sygehus X.