Klage over anvendelse af fysisk vold i forbindelse med fastholdelse var ikke omfattet af Det Psykiatriske Patientklagenævns kompetence

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 7. september 2005 om afvisning af klagen over den pågældende plejer.

Sagsnummer:

0659305

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 7. september 2005 om afvisning af klagen over den pågældende plejer.

Hændelsesforløb


, der er 39 år gammel, har flere gange har været indlagt på psykiatrisk afdeling, sygehus A og senere på psykiatrisk afdeling, sygehus B, hvorfra hun den 29. marts 2005 blev overflyttet til psykiatrisk afdeling, sygehus C, på grund af selvdestruktiv adfærd og truende adfærd overfor personalet.

Den 7. juni 2005 blev overflyttet til psykiatrisk afdeling, sygehus C.

Både på psykiatrisk afdeling, sygehus C, og siden på en anden psykiatrisk afdeling, sygehus C, har udvist en meget selvdestruktiv adfærd, og hun har fremtrådt svært truende overfor personale og læger, har ved flere lejligheder været korporligt voldelig og har i forbindelse hermed flere gange været tvangsfikseret med både bælte og remme, ligesom hun i disse situationer flere gange er givet beroligende medicin med tvang. har endvidere under den aktuelle indlæggelse været frihedsberøvet. har klaget til Det Psykiatriske Patientklagenævn over flere tilfælde af tvangsfikseringer og tvangsmedicinering med beroligende medicin.

Aktuelt forlod den 1. juli 2005 omkring kl. 22.30 afdelingen i forlængelse af, at personalet havde fjernet en el-pære fra hendes stue, idet der i hendes nærhed var fundet glasskår, som hun havde til hensigt at skære sig med. indfandt sig herefter i skadestuen, hvor hun talte med vagthavende 1. reservelæge og tog imod beroligende medicin i form af tablet Rivotril. Efter tilbagekomsten til afdelingen blev oprevet, udskældende, grov og truende. Hun erklærede, at hun ønskede at sove i dagligstuen eller aktivitetsrummet og henvendte sig senere på aftenen igen til 1. reservelægen og oplyste, at hun havde endnu et glasskår gemt et sted på afdelingen, og at hun havde tænkt sig at gøre noget voldsomt den kommende weekend, hvilket hun blev frarådet.

var herefter ved nattevagtens start og de efterfølgende to timer opkørt, råbende og skrigende, kastede vand og juice på gulvet, tændte flere gange for bruseren og sprøjtede med vand. Hun truede med at slå et personalemedlems kone og børn ihjel og kaldte vedkommende et ”perverst svin”. Da hun blev bedt om at dæmpe sig, råbte hun endnu højere, hvorefter personalemedlemmet lukkede døren af hensyn til medpatienter. gik herefter til angreb på samme personalemedlem, som sad fast vagt hos hende, og spyttede og kradsede ham i hovedet.
Personalemedlemmet fastholdt herefter , som fortsat forsøgt at spytte, kradse og bide samt sparke. Da øvrigt personale kom til stede, fastholdt personalemedlemmet med den ene hånd, mens han med den anden drejede hendes ansigt til siden for at undgå at blive spyttet på. anklagede efterfølgende personalemedlemmet for at ville voldtage hende og for at have taget hende på brysterne samt for at have tildelt hende knytnæveslag mod ansigtet. Efterfølgende blev hun tilbudt beroligende medicin, hvilket hun accepterede.

var fastholdt i tidsrummet kl. 0.55 – 1.00 den 2. juli 2005.

Ved undersøgelse om aftenen den 3. juli 2005 i skadestuen, Sygehus X, blev der ifølge skadejournalen konstateret et blåt mærke samt hævelse over den højre del af underkæben (mandiblen), hvor der var direkte ømhed. Der var normalt sammenbid og normal gabeevne. På højre arm blev der konstateret flere blå mærker, men der var ingen direkte eller indirekte ømhed, der tydede på sygdom (ossøs ømhed), og der var normal bevægelighed af armen. Der blev ikke iværksat behandling.

Ledelsen på afdelingen har efterfølgende anført, at der efter dennes opfattelse var grundlag for at fastholde den 2. juli 2005, og at på baggrund af personalets redegørelser ikke er blevet unødigt forulempet.

Klagen


klagede til Det Psykiatriske Patientklagenævn , idet hun ønskede at nævnet tog stilling til, om knytnæveslag i ansigtet i forbindelse med fysisk fastholdelse ikke er unødig forulempelse.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn afviste ved afgørelse af 7. september 2005 klagen. I afgørelsen er det anført, at nævnet havde forstået, at ønskede nævnets ord for, at knytnæveslag i ansigtet under anvendelse af fysisk magt, ikke er unødig forulempelse, og at nævnet på den baggrund fandt, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen over plejeren, idet en stillingtagen hertil måtte forudsætte en samtidig klage over et tvangsindgreb, jf. § 14, stk. 3 i forretningsordenen for de psykiatriske patientklagenævn.

Det fremgår videre af afgørelsen, at på mødet anførte, at hun tillige ønskede at klage over selve tvangsindgrebet (det vil sige fysisk fastholdelse om natten den 2. juli 2005), og at denne klage ville blive behandlet på nævnets næste møde, idet nævnet havde brug for yderligere oplysninger fra hospitalet.


Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 7. september 2005 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om afvisning af s klage over den pågældende plejer.


Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder i lighed med Det Psykiatriske Patientklagenævn , at det i § 14, stk. 3 i bekendtgørelsen om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn fremgår, at Det Psykiatriske Patientklagenævn alene er kompetent til at tage stilling til, om der er grundlag for at udtale kritik mod en sundhedsperson, der har deltaget i et tvangsindbreb, hvis Det Psykiatriske Patientklagenævn samtidig behandler en klage over selve tvangsindgrebet. Det Psykiatriske Patientklagenævn har således ikke kompetence til isoleret at tage stilling til, om der er grundlag for at udtale kritik af den pågældende sundhedsperson.

På denne baggrund tiltræder Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgørelsen af 7. september 2005 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om afvisning af s klage.

Såfremt mener, at der er anvendt vold i forbindelse med den fysiske fastholdelse den 2. juli 2005, kan der rettes henvendelse til politiet.