Klage over at information om abort ikke var neutral

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 11. og 14. august 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F008

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 11. og 14. august 2003 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb.


konsulterede den 11. august 2003 for første gang sin praktiserende læge, , og bad om at få en henvisning til abort. Ved konsultationen, der varede ca. 30 minutter, drøftedes s personlige situation.

Ved samtalens afslutning fik en ny tid med henblik på at tænke nærmere over situationen samt udleveret 2 brochurer ”På vej mod abort” og ”Abort – et ensomt valg”.

Ved konsultation den 14. august 2003 anmodede om en henvisning til svangerskabsafbrydelse, og læge skrev en henvisning til efter en gynækologisk undersøgelse. Af læge s journal fremgår, at henvisningen blev modtaget på , og indkaldt til abort den 20. august 2003.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke fik tilstrækkelig og neutral information om abort.

har herved anført, at hun føler, at samtalen var i strid med intentionerne om, at samtalen ikke må ”presse kvinden i retning af at afbryde eller gennemføre svangerskabet”

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 11. og 14. august 2003 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 11. august 2004, at konsulterede læge i anledning af en ufrivillig graviditet. Læge opfattede det således, at var meget i tvivl om, hvorvidt hun ønskede svangerskabet afbrudt eller bevaret. Læge havde ifølge notatet en ”lang samtale” med .

Ifølge læge s udtalelse til sagen er hun af den opfattelse, at det er lægens ”fornemste opgave at belyse alle sider af sagen” som en støtte for den enkelte til at tage den (mest) rigtige beslutning.

har i sin klageskrivelse med erindrede citater beskrevet, at hun følte sig udsat for et pres for at afstå fra abort.

Det fremgår af journalen den 14. august 2003, at igen henvendte sig hos læge med en beslutning om at få foretaget en provokeret abort. Lægen udførte vanlige forberedende undersøgelser og henviste til sygehus.

Det er nævnets vurdering, at læge s journal indeholder sætninger, som viser, at hun søgte at danne sig et indtryk af s livssituation og person, hvorfor det forekommer sandsynligt, at hun havde blik for s svære valg og den hermed forbundne krisesituation, og informerede med dette for øje.

Det er videre nævnets vurdering, at ved konsultationen den 14. august 2003 havde truffet sit valg, og læge udførte i overensstemmelse med dette valg de vanlige forberedende undersøgelser for provokeret abort uden yderligere rådgivningssamtale.

På denne baggrunde finder nævnet ikke godtgjort, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af .