Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 12. januar 2007 om indgivelse af beroligende medicin af den 2. januar 2007 kl. 10.20 og kl. 11.15 på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Sagsnummer:

0761008

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 12. januar 2007 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 2. januar 2007 kl. 10.20 og kl. 11.15 på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Hændelsesforløb


er 38 år gammel og modtager førtidspension. Han har en medfødt organisk hjerneskade og er svært til moderat retarderet. Han har gennem 6 måneder boet i en skurvogn på et bosted med pædagogisk tilsyn.

har talrige gange været indlagt på børneafdeling, børnepsykiatrisk afdeling og senere almenpsykiatrisk afdeling. I perioden fra1996 til 2005 var han indlagt 40 gange på Psykiatrisk Afdeling, Sygehus 2 under diagnoserne mental retardering og påvirkning af adfærd med skadeligt brug af alkohol. I 2005 fik han en behandlingsdom for vold og trusler.

har i flere år været forsøgt behandlet med antipsykotisk medicin, uden at man har været i stand til at dæmpe hans tilbøjelighed til affektgennembrud. Der har endvidere været forsøgt behandling med stemningsstabiliserende medicin, som dog heller ikke har haft nogen sikker effekt.

Forud for den aktuelle indlæggelse blev den 21. december 2006 indlagt på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1, i henhold til sin dom. I ugen op til indlæggelsen havde han været ustabil, haft alkoholforbrug og var blevet opfattet som truende. Han faldt ret hurtigt til ro i afdelingen, og den 27. december 2006 blev han udskrevet.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 28. december 2006, knap ½ døgn efter sin seneste udskrivelse. Han havde drukket alkohol og havde efterfølgende udvist truende adfærd, herunder løbet rundt med knive og truet med at ville brænde en nabobygning ned, hvorefter han blev genindlagt i henhold til sin dom. Ved indlæggelsen var han højttalende, til tider nærmest råbende, og han fastholdt, at han ønskede at brænde nabobygningen ned. Efterfølgende var han meget anspændt og vred. Han indvilligede dog i gå med hen til sin stue og modtage antipsykotisk medicin.

De følgende dage var nogenlunde rolig, men den 1. januar 2007 blev han tiltagende agiteret og udskældende, og han truede med at ville smadre afdelingen, hvis han ikke blev udskrevet.

Den 2. januar 2007 var højtråbende, vred og uden behovsudsættelse. Han opsøgte konstant sin kontaktperson og forlangte at blive udskrevet. Han overskred kontaktpersonens intimsfære flere gange og stod nærmest på tæerne af den pågældende. Han kunne ikke tales til ro, men kørte mere og mere op, og han virkede desperat og forpint. Han indvilligede i at gå med ned til sin stue, men også her kørte han tiltagende op, og han blev rødblussende og højtråbende. Samme dag kl. 10.20 blev der derfor truffet beslutning om at indgive beroligende medicin ved tvang i form af dråber Cisordinol 20 mg samt Stesolid 10 mg. Endvidere fik han medicin mod bivirkninger i form af Lysantin 50 mg.

Samme dag var til en lægesamtale, hvor også hans forældre deltog. Under samtalen blev han udadreagerende og forlangte at blive udskrevet. Han fik forklaret, at det ikke kunne lade sig gøre, og han var kortvarigt i stand til at samle sig og syntes at forstå forklaringen, men var dog stadig intermitterende grædende, højtråbende og udadprojicerende. Pludselig gik han amok og greb fat i sengebordet og derefter en stol, som han kastede mod personalet, og stolen ramte lægen på benet. Kl. 11.15 fik han derfor ved tvang indgivet beroligende medicin i form af injektion Zeldox 20 mg, injektion Akineton 5 mg samt injektion Stesolid 5 mg.

Klagen


klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20 og kl. 11.15 til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 12. januar 2007 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20 og kl. 11.15 af . Det blev som begrundelse anført, at nævnet efter en samlet vurdering fandt, at betingelserne for med magt at give beroligende medicin var opfyldt.

Det Psykiatriske Patientklagenævn lagde for så vidt angår indgivelsen af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20 vægt på hospitalets oplysninger om, at døgnet forud for indgivelsen af beroligende medicin havde været tiltagende agiteret, irritabel, udskældende og truende. Eftersom han virkede tiltagende forpint og desperat, blev han den 2. januar 2007 kl. 10.20 indgivet beroligende medicin.

For så vidt angår indgivelsen af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 11.15, lagde nævnet vægt på hospitalets oplysninger om, at forud for indgivelsen havde kastet med en stol, der ramte lægen.

Nævnet lagde endvidere vægt på hospitalets oplysninger om, at forud for indgivelsen af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20 blev forsøgt talt til ro, skærmet og tilbudt at tage medicinen frivilligt. Nævnet lagde videre vægt på hospitalets oplysninger om, at indgivelsen af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 11.15 skete akut, og at det derfor ikke var muligt at forsøge at tale ham til ro eller forsøge at skærme ham. Nævnet lagde endelig vægt på, at indgivelsen af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 11.15 kunne have medvirket til at undgå tvangsfiksering. Nævnet fandt under hensyn hertil, at indgivelserne af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Det var under hensyn til det ovenfor anførte nævnets opfattelse, at forud for indgivelserne befandt sig i en meget urolig tilstand, og at betingelserne for med magt at give ham beroligende medicin derfor var opfyldt.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 12. januar 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin af på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 10.20 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han ifølge journalen var opkørt, vred og højtråbende, og at han virkede desperat og forpint.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at tale til ro, skærme ham på stuen og tilbyde ham beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 12. januar 2007.

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 11.15


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 2. januar 2007 kl. 11.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han ifølge journalen var voldsomt opkørt og højtråbende, og at han kastede en stol efter personalet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at der grund af s opkørte og udadreagerende tilstand var tale om akut opstået og overhængende farlighed, hvorfor der forud for indgivelsen af den beroligende medicin ikke var tid til at forsøge at bringe ham til ro ved mindre indgribende midler. Nævnet har videre lagt til grund, at indgivelsen af beroligende medicin kunne medvirke til at undgå en tvangsfiksering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 12. januar 2007.