Klage over fjernelse af modermærke samt information om indgrebet.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi for hans behandling af den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi for hans journalføring af behandlingen af den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Sagsnummer:

0761212

Offentliggørelsesdato:

20. april 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Hud- og kønssygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi <****> for hans behandling af <****> den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i dermatologi <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 2. august 2004 i sin klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Hændelsesforløb


Den 4. juni 2004 blev af sin praktiserende læge henvist til speciallæge for et kløende og farvevekslende modermærke (nævus) på højre ankels (malleol) udside. Modermærket voksede og målte 10 x 7 mm.

Den 2. august 2004 blev undersøgt af speciallæge i dermatologi , som fandt, at modermærket kunne mistænkes for at være hudkræft. Speciallæge fjernede modermærket, der blev sendt til undersøgelse på patologisk institut, Sygehus X.

Den 4. august 2004 henvendte sig til sin praktiserende læge, idet der var siven fra såret, som målte 2 x 2 cm gående ind til bindehinden.

Den 6. august 2004 blev efter henvisning fra egen læge tilset af en hjemme-sygeplejerske, som anbefalede skiftning med forbindingerne Aquacel og Mepilex Safetex. ønskede selv at foretage den daglige skiftning og afrensning af såret på dage, hvor hun skulle i byen.

Den 17. august 2004 var til kontrol hos speciallæge , som orienterede om mikroskopisvaret, som viste, at der var tale om modermærkekræft. Speciallæge fandt, at såret var uden infektion og anbefalede skiftning ca. hver 2. dag med levertransalve og tør forbinding.

Den 3. september 2004 blev undersøgt på plastikkirurgisk ambulatorium, Sygehus Y, efter henvisning fra speciallæge . Der blev aftalt operation med pålæggelse af delhudstransplantat.

Den 10. september 2004 blev af sin praktiserende læge sat i behandling med antibiotika (Dicillin), idet en podning viste vækst af stafylokokker (staf. aureus).

Den 13. september 2004 blev opereret på plastikkirurgisk ambulatorium, Sygehus Y med fjernelse af yderligere ½ cm af sårranden og bunden af såret samt pålæggelse af transplantat. Der var ingen tegn til umiddelbar sårinfektion.

blev behandlet med antibiotika og fysioterapi frem til udskrivelsen den 24. september 2004. Herefter blev hun fortsat kontrolleret i plastikkirurgisk ambulatorium, Sygehus Y.

Først ved kontrollen den 10. december 2004 var såret fuldstændig helet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev informeret om, at hudlæge foretog et operativt indgreb.

Det er herved anført, at troede, at hudlæge blot ville tage en prøve for at konstatere, om der var tale om modermærkekræft, men at han foretog et operativt indgreb uden hendes samtykke. Endvidere er det anført, at først den 4. august 2004 fik at vide, at havde foretaget et større operativt indgreb.

2. At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at efter operationen kun blev informeret om, at hun skulle skifte plaster, men at hun efter henvendelse til hendes egen læge fik at vide, at hendes forbinding skulle være steril, hvorefter hendes egen læge rekvirerede hjemmesygepleje til behandling af såret. Endvidere er det anført, at efter fjernelsen af hendes modermærke oplyst om, at det pågældende indgreb var så stort, at hun burde være henvist til behandling på et sygehus.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i dermatologi har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 2. august 2004 i sin klinik.

Speciallæge i dermatologi har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 2. august 2004 i sin klinik.

Speciallæge i dermatologi har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra den 2. august 2004 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af henvisningen, at blev henvist af egen læge til speciallæge på grund af et 10 x 7 mm stort, voksende og kløende modermærke ved højre ankel.

Det fremgår af journalen den 2. august 2004, at speciallæge fandt, der var tale om en ondartet vækst (malignt melanom). Han lavede en kikkertundersøgelse under huden af modermærket, og fjernede det efterfølgende med 1 cm fri zone og helt ned til den underliggende bindehinde (fascie).

Ifølge klager , blev hun ikke informeret om indgrebet, inden speciallæge foretog det.

Ifølge speciallæge blev der i forbindelse med konsultationen den 2. august 2004 informeret om indgrebet, ligesom karakteren af indgrebet blev forklaret før operationen, herunder at han ville fjerne modermærket.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om, hvorvidt der blev givet information om indgrebet den 12. juni 2003. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at antage, at der ikke blev givet en tilstrækkelig information.

Nævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 er overtrådt.

Nævnet finder herefter, at speciallæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information og indhentelse af samtykke fra den 2. august 2004.

Det fremgår ikke af journalen, hvilken information speciallæge gav , eller at hun samtykkede til operationen.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig faglig standard ved sin manglende journalføring af den givne information og samtykke i forbindelse med behandling af den 2. august 2004.

Det fremgår af svar fra patologisk institut, Sygehus X, at der blev fundet en overfladisk spredende modermærkekræft med dybde 0,72 mm, fjernet i sund hud (frie resectionsrande). Det fjernede hudstykke målte 23 x 20 x 5 mm.

Det fremgår af journalen den 17. august 2004, at af speciallæge blev orienteret om, at der var tale om modermærkekræft, samt at hun fik udleveret en pjece herom. Der var ikke tegn på infektion i såret, og der blev ordineret levertransalve, samt tør forbinding til pleje af såret. Forbindingen skulle skiftes hver eller hver anden dag. Hun blev herefter henvist til plastikkirurgisk vurdering på Sygehus Y.

Nævnet kan oplyse, at det er sædvanlig praksis, at der foretages en bortskæring (excision) af et modermærke med få mm fri margin, og at der umiddelbart herefter foretages direkte syning (suturering).
Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. august 2004, idet der ved den foretagne operation blev foretaget et betydeligt større indgreb.
Nævnet er opmærksom på, at modermærket var placeret i et specielt område, hvor tryk fra fodtøjet kan give problemer, og hvor huden kan være meget stram og vanskeligt mobiliserbar.
Det er nævnets opfattelse, at dersom speciallæge under disse forhold ikke kunne fjerne modermærket med få mm margin og direkte suturering, burde han have viderehenvist til plastikkirurgisk behandling.
Det er endvidere nævnets vurdering, at den iværksatte sårpleje var utilstrækkelig ved et sår af denne størrelse og dybde placeret på et hudområde, hvor tryk fra fodtøjet må påregnes.

Samlet finder nævnet, at den behandling modtog af speciallæge den 2. og 17. august 2004 i hans klinik var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.