Klage over manglende information inden operation for lyskebrok

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for utilstrækkeligt informationsmateriale i forbindelse med information af den 27. juni 2005 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hendes indhentelse af informeret samtykke fra den 27. juni 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af den 12. august 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761625

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for utilstrækkeligt informationsmateriale i forbindelse med information af <****> den 27. juni 2005 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 27. juni 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> den 12. august 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
havde i gennem de sidste fem til seks år udviklet et venstresidigt lyskebrok og blev derfor henvist til operativ behandling på Sygehus X.

Ved forundersøgelsen den 27. juni 2005 blev undersøgt af reservelæge B, og hun gav i den forbindelse mundtlig information om operationen, herunder fordele og ulemper ved at lade sig operere og ved ikke at gennemgå operationen.

Reservelæge B udlevede desuden skriftligt informationsmateriale om operationen og udfyldte et patient accept-ark.

Den 12. august 2005 blev opereret af overlæge C. Operationen forløb uden komplikationer. blev udskrevet dagen efter, hvor han var velbefindende samt havde ganske få smerter.

Ved kontrol den 29. august 2005 klagede over mange stikkende og jagende smerter i lysken, strålende ned i pungen. Desuden klagede han over tiltagende hård arvævsdannelse i operationsarret. Han blev af reservelæge B informeret om, at der kan forekomme sådanne nervesmerter i efterforløbet af brokoperationer på grund af overskæring af overfladiske nervefibre.

Ved kontrol den 11. oktober 2005 klagede forsat over stærke smerter af stikkende karakter i operationsområdet og ømhed af venstre testikel samt manglende fornemmelse for fyldning af urinblæren.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. at ikke har modtaget tilstrækkelig information forud for operationen af lyskebrok, idet han ikke blev informeret om risici i form af smerter.

2. at ikke har modtaget en korrekt behandling i forbindelse med operationen for lyskebrok.

Det er herved anført, at en del nerver er blevet skåret over ved operationen, hvilket har medført store smerter.

Nævnets afgørelse af klagen
Ledende overlæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7, for utilstrækkeligt informationsmateriale i forbindelse med information af den 27. juni 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Reservelæge B har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved sin information af den 27. juni 2005, i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Overlæge C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. august 2005, på kirurgisk afdeling, Sygehus X.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 27. juni 2005, at var til forundersøgelse i kirurgisk ambulatorium, kirurgisk afdeling, Sygehus X. Han blev undersøgt af reservelæge B, der ved klinisk undersøgelse fandt, at der i det væsentlige var tale om en rask mand, hvis der sås bort fra hans forhøjede blodtryk. Der blev endvidere fundet et lyskebrok i venstre side målende 3 x 3 cm, som frit kunne skubbes på plads.

Det fremgår videre af journalen den samme dag, at der blev fundet indikation for at foretage operation af det venstresidigt lyskebrok. Men at man på grund af det forhøjede blodtryk var nødt til at indlægge for at foretage operationen, idet reservelægen B sammen med en narkoselæge ikke fandt, at var egnet til at få operationen foretaget i dagklinikken.

Det fremgår af reservelæge Bs udtalelse til sagen, at hun samme dag informerede om risikoen ved fortsat at gå med et indeklemt brok. Derudover informerede hun om risikoen i forbindelse med en operation for brok, hvor der ville kunne opstå komplikationer i form af blødninger, infektioner samt gener i form af ubehag og følelsesløshed i området omkring operationsarret, som følge af overskæring af små hudnerver.

Det fremgår videre af reservelæge Bs udtalelse til sagen, at hun gav skriftlig information om operationen samt udleverede et patient accept-ark, hvor samtykkede til operationen samt risikoen for komplikationer herved.

Det fremgår af patient accept-arket, at har samtykket.

Det fremgår af klagen, at ikke fik tilstrækkelig information forud for operationen, idet han ikke blev informeret om risikoen for smerter.

Nævnet kan oplyse, at man igennem mange år har vidst, at der kan komme smerter efter brokoperation, men har opfattet dette som et sjældent problem relateret til fri dissektion af nerverne i området.

Nævnet kan endvidere oplyse, at op til hver tredje patient efter en brokoperation får lejlighedsvise smerter i regionen og, at det hos 11 % af patienterne bliver et kronisk og lejlighedsvist arbejdshæmmende fænomen.

Det er således nævnets vurdering, at smerte efter en brokoperation er en hyppig og i visse tilfælde en alvorlig komplikation.

På denne baggrund finder nævnet, at der forud for en operation for lyskebrok skal informeres om risikoen for smerter, herunder at smerterne kan blive kroniske samt arbejdshæmmende.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at den information, der blev givet forud for operationen den 27. juni 2005 ikke var tilstrækkelig.

Det er nævnets opfattelse, at årsagen til, at reservelæge B gav utilstrækkeligt information den 27. juni 2005, skyldtes et utidssvarende informationsmateriale.

Nævnet finder således, at ledende overlæge A ikke havde sikret en tilstrækkelig information af forud for operationen den 27. juni 2005, idet informationsmaterialet vedrørende brokoperationer var utidssvarende.

Nævnet finder således endvidere, at reservelæge B ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 27. juni 2005.

Det fremgår af journalen den 12. august 2005, at blev indlagt med henblik på operation for venstresidigt lyskebrok samme dag. Det var overlæge C, der udførte operationen. Ved indgrebet blev de større nerver i operationsfeltet identificeret og holdt til side, hvorefter broksækken blev isoleret fra sædstrengen efter, at fibrene til testikelmusklen var fjernet. Derefter blev brokket skubbet på plads, og der blev indsat et net for at holde det på plads.

Nævnet kan oplyse, at den mest udbredte metode til holde lyskebrok på plads, er ved at anvende et net, selvom nettet og dets fixation kan øge risikoen for smerter.

Det er nævnets vurdering, at overlæge C foretog et relevant indgreb på , ved at frigøre broksækken efter at have identificeret nerverne.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge C ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. august 2005.