Klage i forbindelse med overflytning til plejehjem

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i indlæggelsen af den 7. juli 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 15. til den 28. juli 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762321

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i indlæggelsen af <****> den 7. juli 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 15. til den 28. juli 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 7. juli 2005 blev af Falck indbragt til Sygehus X fra sit hjem i , hvor hun var faldet og havde pådraget sig smerter i højre arm og hofte. Ved indlæggelsen fandt man brud ved højre hofte og i højre overarm, og den følgende dag blev hun opereret.

havde en svær hjertesygdom og en ikke nærmere diagnosticerede kræftsygdom, som hun ikke ønskede udredning for. Da hun ikke ønskede at indtage føde eller modtage sondebehandling, fandt man derfor ikke indikation for aktiv behandling.

fik under indlæggelsen på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, væskebehandling og ilttilskud. Den 25. juli 2005 blev det besluttet, at ikke skulle have bevilling til ilttilskud ved overflytning til et plejehjem, idet hun ikke ønskede, at der skulle foretages nogen aktiv behandling. Samme dag blev hun overflyttet til plejehjem Y i . Den 28. juli 2005 døde på plejehjem Y.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At man ikke ved indlæggelsen på Sygehus X den 7. juni 2005 med det samme overflyttede til Sygehus Z.

Det er herved anført, at man på Sygehus X ved indlæggelsen oplyste, at burde have været indlagt på Sygehus Z.

2. At man på Sygehus X ikke ordinerede ilt og drop dels ved selve overførslen mandag den 1. august 2005 fra Sygehus X til et plejehjem, og dels under opholdet på plejehjemmet.

Det er herved anført, at hver dag under sin indlæggelse havde fået dette. Det er endvidere anført, at plejehjemmet kontaktede Sygehus X og fik oplyst, at det ikke var en fejl, at ikke havde fået ilt og drop med.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


De læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, der indlagde den 7. juli 2005, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. juli 2005, at blev indlagt på ortopædkirurgisk dagsafsnit, Sygehus X, på grund af mistanke om hoftebrud og brud på armen. Videre fremgår det af journalen, at der ved indlæggelsen blev lavet en behandlingsplan for s brud.

Det fremgår af klagen, at lægerne på Sygehus X ved ankomsten burde havde overflyttet til Sygehus Z, idet hun burde havde været kørt direkte dertil. Videre fremgår det af klagen, at lægerne på Sygehus X ved ankomsten oplyste, at burde have været kørt på Sygehus Z.

overlæge A har udtalt til sagen, at visitationsreglerne den 8. juni 2005 blev ændret ved en ny instruks, idet den ortopædkirurgiske enhed fandt det nødvendigt at genoprette optagerområdet for Sygehus X for patienter med hoftenære brud. Videre fremgår det, at de nye visitationsregler skulle gælde fra den 20. juni 2005 kl. 08.00, således at de omtalte patienter, der blev optaget i Sygehus X område for ortopædkirurgiske skadepatienter, skulle køres til Sygehus X efter samme kriterium, som de hidtil var blevet kørt til Sygehus Z.

Det fremgår ikke af journalen, at de indlæggende læger på Sygehus X var af den opfattelse, at burde have været indlagt på Sygehus Z til behandling.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående ikke grundlag for at antage, at de læger, der modtog vurderede, at hun ikke kunne behandles på Sygehus X.

Det er således nævnets opfattelse, at s brud kunne behandles på Sygehus X, hvorfor nævnet ikke finder nogen sundhedsfaglig begrundelse for, at lægerne på Sygehus X, skulle havde henvist hende til Sygehus Z.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet, at de læger på ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus X, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, ved indlæggelsen af den 7. juli 2005 på Sygehus X.

Nævnets afgørelse 2. klagepunkt


De læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 15. til den 28. juli 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse


Patientklagenævnet har ved sagens oplysning bemærket, at beslutningen om at overflytte til plejehjemmet uden ilt og drop blev taget i perioden fra den 15. juli 2005 og ikke den 1. august 2005, som det fremgår af klagen. Nævnet tager derfor i sin afgørelse stilling til perioden fra den 15. til den 28. juli 2005.

Det fremgår af journalen den 15. juli 2005, at overlæge B efter at have talt med anæstesiafdelingen konkluderede, at var uden for terapeutisk rækkevidde, at det var selvvalgt, at hun ikke indtog føde, og at de pårørende ikke ønskede, at man skulle påbegynde sondeernæring. Endvidere fremgår det af journalen, at overlæge B således fandt, at der ikke skulle foretages nogen aktiv behandling.

Af sygeplejejournalen den 15. juli 2005 fremgår det, at en sygeplejerske bestilte en udskrivningskonference med visitator med henblik på at overflytte til et plejehjem.

Det fremgår af journalen den 18. juli 2005, at en overlæge fandt, at var kirurgisk færdigbehandlet.

Den 16.juli 2005 fremgår det af sygeplejerjournalen, at fik et øget ilttilskud, hvilket hun ifølge sygeplejejournalen fik frem til udskrivelsen den 25. juli 2005. Af sygeplejejournalen i samme periode fremgår det, at hun ligeledes fik væske via drop, samt at hun til nogle måltider selv spiste og drak en smule.

Den 21. juli 2005 fremgår det af sygeplejejournalen, at havde fået en plejehjemsplads.

Af sygeplejejournalen den 24. juli 2005 fremgår det, at såfremt skulle have ilt med på plejehjemmet, skulle der laves en bevilling, som skulle noteres i journalen.

Den 25. juli 2005 blev det ifølge sygeplejejournalen besluttet, at ikke skulle fortsætte med ilt efter udskrivelsen i henhold til journalnotatet af den 15. juli 2005.

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at man normalt ikke udskriver patienter til plejehjem med en intravenøs adgang. Videre fremgår det af overlæge As udtalelse, at en overlæge talte med anæstesiafdelingen, der fandt, at var uden for terapeutisk rækkevidde, at de pårørende ikke ønskede sondebehandling, og at det var selvvalgt, at hun ikke indtog føde, samt at man ikke ønskede at give yderligere aktiv behandling. Endelig fremgår det af overlæge As udtalelse, at det på den baggrund blev skønnet, at der ikke var indikation for fortsat iltbehandling.

Nævnet har lagt vægt på, at var vurderet til at være uden for terapeutisk rækkevidde, at det var selvvalgt, at hun ikke indtog føde, og at der ikke var ønske om yderligere aktiv behandling.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at lægerne på ortopædkirurgisk afdeling vurderede, at der ikke var indikation for forsat behandling med ilt og væske hverken ved overflytningen eller senere under opholdet, idet ikke ønskede aktiv behandling, men skulle overflyttes til et plejehjem med henblik på almindelig pleje og omsorg.

Nævnet finder herefter, at lægerne på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med udskrivningen af i perioden fra den 15. til den 28. juli 2005.