Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge , kirurgisk afdeling, , for hans udfærdigelse af instruks i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt i journalmateriale, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763310

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****>, kirurgisk afdeling, <****>, for hans udfærdigelse af instruks i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt i journalmateriale, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 28. december 2005 fremsatte sammen med sin hustru en skriftlig anmodning overfor om aktindsigt i sin journal.

Den 31. januar 2006 afgik ved døden.

Den 18. marts 2006 modtog s hustru kopi af sin mands journal for perioden fra den 5. til den 28. december 2005.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At sundhedspersonen på kirurgisk afdeling, ikke har håndteret s anmodning den 27. eller 28. december 2005 om aktindsigt i hans journal korrekt.

Det er herved anført, at den 27. eller den 28. december 2005 anmodede om aktindsigt i sin ægtefælles journal. Kopi af journalen fra kirurgisk afdeling blev den 18. marts 2006 fremsendt til s afdøde ægtefælle. Journalen blev fremsendt uden afsender og følgebrev.

Nævnets afgørelse af klagen


Administrerende overlæge , kirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin udfærdigelse af instruks vedrørende behandling af anmodninger om aktindsigt.

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at der den 28. december 2005 blev fremsat en skriftlig anmodning fra om aktindsigt, mens han var indlagt på kirurgisk afdeling, .

Det fremgår endvidere af klagen, at anmodningen om aktindsigt først blev besvaret af afdelingen den 15. marts 2006, hvor der blev sendt kopi af journalmateriale til , og som hun modtog den 18. marts 2006.

I forbindelse med sagen er det oplyst over for nævnet, at det var en sekretær på afdelingen, der håndterede anmodningen om aktindsigt, og ikke en læge.

Patientklagenævnet kan ikke tage stilling til den pågældende sekretærs håndtering af anmodningen om aktindsigt, idet det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til denne persongruppe, jf. bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne.

Nævnet kan derimod tage stilling til, om der for den pågældende lægesekretær forelå en tilstrækkelig omhyggeligt udfærdiget instruks om håndteringen af anmodninger om aktindsigt.

Det fremgår af den instruks, som er tilsendt Patientklagenævnet ved brev af 2. maj 2007, at en anmodning om aktindsigt skal bekræftes og besvares inden 10 dage.

Det fremgår videre af instruksen, at kan materialet ikke fremsendes inden 10 dage, skal patienten have besked herom samt besked om, hvornår man forventer at afsende materialet.

Efter nævnets opfattelse er denne instruks i overensstemmelse med Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, hvoraf det fremgår, at afgørelser om aktindsigt i sygehusjournaler træffes af den overlæge, der er ansvarlig for den pågældende sygehusafdeling, eller af en anden sundhedsperson, som overlægen har bemyndiget hertil.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at der med den givne instruks for håndtering af anmodninger om aktindsigt, som den er forelagt for nævnet, er taget stilling til, at en sådan anmodning skal imødekommes eller afslås, eller der skal gives underretning om, hvornår en afgørelse kan forventes, inden 10 kalenderdage efter modtagelsen.

Nævnet finder derfor, at administrerende overlæge , kirurgisk afdeling, , har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udfærdigelse af instruks vedrørende behandling af anmodninger om aktindsigt i journalmateriale.