Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans håndtering den 26. april 2007 af s anmodning om aktindsigt i svaret på hendes neurofysiologiske undersøgelse, jf. sundhedsloven § 37, stk. 2, jf. stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans håndtering den 26. april 2007 af s anmodning om aktindsigt i resten af hendes journal, jf. sundhedsloven § 37, stk. 1.

Sagsnummer:

0763922

Offentliggørelsesdato:

16. oktober 2007

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans håndtering den 26. april 2007 af <****>s anmodning om aktindsigt i svaret på hendes neurofysiologiske undersøgelse, jf. sundhedsloven § 37, stk. 2, jf. stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans håndtering den 26. april 2007 af <****>s anmodning om aktindsigt i resten af hendes journal, jf. sundhedsloven § 37, stk. 1.

Hændelsesforløb


var den 26. april 2007 til konsultation hos sin praktiserende læge for at få svar på en neurofysiologisk undersøgelse, som hun havde fået foretaget.

Undersøgelsen viste, at nerveledningshastigheden var normal. ønskede at få en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi hun gerne ville konferere situationen med en anden læge. Læge nægtede at udlevere en kopi af svararket.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt fremsat den 26. april 2007.

Det er herved anført, at læge ved konsultation den 26. april 2007 nægtede at give en kopi af hendes journal og af den prøve, som hun fik foretaget på den 21. juli 2006.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt sundhedsloven § 37, stk.2, jf. stk.1 ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt i svaret på den neurofysiologiske undersøgelse fremsat den 26. april 2007.

Læge har ikke overtrådt sundhedsloven § 37, stk.1 ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt i resten af sin journal fremsat den 26. april 2007.

Begrundelse


Det fremgår af klagen fra , at hun gerne ville have en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi hun gerne ville vise det til en anden læge, for at høre en anden mening om, hvad der kunne være galt med hendes hånd og arm.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han nægtede at udlevere en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi han fandt det uden mening, da det ud over konklusionen om at nerveledningshastigheden var normal, kun indeholdt for såvel læger som lægmand uforståelige tekniske specifikationer.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en patient fremsætter anmodning om aktindsigt i sin patientjournal, skal denne anmodning som udgangspunkt imødekommes.

Nævnet kan videre oplyse, at i de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af journalen, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud.

Endvidere kan nævnet oplyse, at en patient har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden sundhedsfaglig vejledning.

Nævnet kan videre oplyse, at det af sundhedsloven § 37, stk. 2 fremgår, at aktindsigten kan begrænses i det omfang, patientens interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at bestemmelsen om at begrænse aktindsigten især vil kunne finde anvendelse i forbindelse med behandlingen af patienter med psykiske lidelser, hvor afgørende hensyn til patientens udsigt til bedring i forbindelse med igangværende behandling vil kunne bevirke, at der er behov for at afslå en anmodning om aktindsigt.

Det er nævnets vurdering, at der i det konkrete tilfælde ikke er sådanne afgørende hensyn til , der bevirker, at der var grundlag for at afslå hendes anmodning om aktindsigt.

Det forhold at læge vurderede, at det var uden mening at udlevere en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, fordi det indeholdt dels en konklusion, som i forvejen var bekendt med, og dels uforståelige tekniske specifikationer, er således ikke et forhold, som gav ham ret til at afslå hendes anmodning om aktindsigt.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ikke var berettiget til at afslå s anmodning om aktindsigt i svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse.

Nævnet finder således, at læge har overtrådt sundhedsloven ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt i svaret på den neurofysiologiske undersøgelse fremsat den 26. april 2007.

Det fremgår videre af klagen fra , at hun ved samme konsultation den 26. april 2007 anmodede om at få udleveret en kopi af sin journal.

Ifølge læge s udtalelse til sagen, udtrykte på intet tidspunkt ønske om at få udleveret en kopi af det øvrige foreliggende journalmateriale.

Det fremgår af journalen den 26. april 2007, at bad om at få udleveret en kopi af svaret fra den neurofysiologiske undersøgelse, men det fremgår ikke af journalen, at hun også anmodede om at få udleveret en kopi af selve hendes journal.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om, hvorvidt bad om at få udleveret en kopi af sin journal. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at bad om at få udleveret en kopi af sin journal.

Patientklagenævnet finder herefter ikke, at læge har overtrådt sundhedsloven § 37, stk.1 ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt i sin journal fremsat den 26. april 2007.