Klage over manglende korrekt behandling i forbindelse med operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans manglende indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 10. februar 2005 i , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 10. februar 2005 i , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0764321

Offentliggørelsesdato:

12. december 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans manglende indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 10. februar 2005 i <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 10. februar 2005 i <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var den 4. januar 2005 til konsultation hos speciallæge i øjensygdomme , hvor det blev aftalt, at hun skulle opereres på begge øjne for tunge øvre øjenlåg.

Den 10. februar 2005 blev opereret af speciallæge , hvor hun i lokalbedøvelse fik fjernet den overskydende hud på øvre øjenlåg.

Den 17. februar 2005 fik fjernet sting og er ikke siden set i klinikken.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med operation af øjenlåg på begge øjne.

har herved anført, at operationen blev foretaget for langt nede på øjenlåget, og ikke i globelinien, hvilket har medført røde øjenlåg og blodsprængninger.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt lov om patienters retstilling § 6, jr. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 10. februar 2005.

Speciallæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 10. februar 2005.

Begrundelse


Ifølge det oplyste fik ved forundersøgelsen udleveret skriftlig patientinformation, hvoraf det fremgår, hvordan patienterne skal forholde sig til før og efter operationen.

Nævnet kan oplyse, at en sådan behandling ikke må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås i denne forbindelse et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side.

Nævnet kan oplyse, at skriftlig information kan supplere den mundtlige information, men en sådan information vil ikke alene kunne anses for tilstrækkelig.

Der fremgår ikke af journalen oplysninger om, at der i øvrigt blev givet information om operationen, risici eller muligheden for efterfølgende gener.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forud for operationen.

Nævnet kan oplyse, at begrundelsen for operationer for overskydende hud og eller fremposning af fedtvæv på øvre øjenlåg (dermatochalasis pest. blepharochalasis) kan være enten kosmetisk eller funktionelt begrundende. I sidstnævnte tilfælde opleves øjenlågene trættende tunge, og huden kan hænge så meget ned over øjenlågskanten, at synsfeltet opadtil indsnævres. Der siges da, at foreligge en medicinsk indikation for at operere.

Det er på baggrund af gennemgang af journalen fra speciallæge for konsultationen den 4. januar 2005 samt hans udtalelse til sagen nævnets vurdering, at der forelå medicinsk indikation for operationen.

Videre ifølge journalen foretog speciallæge indgrebene efter forudgående opmærkning af den overskydende øjenlågshud gående fra en naturlig foldefure ”globelinien” og opefter til grænsen fro den overskydende hudfold.

Det er således på baggrund af journalens oplysninger nævnets vurdering, at indgrebet er udført på relevant vis.

Nævnet kan oplyse, at andre faktorer end opmåling og operationsprocedure, således arvævsdannelse og slaphed af øjenlågets øvrige væv, ikke sjældent medfører et for patienten utilfredsstillende resultat.

Samlet finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .