Klage over tvangsbehandling

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 25. september 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 11. september 2007 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0866502

Offentliggørelsesdato:

18. juni 2010

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 25. september 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 11. september 2007 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 74-årig mand, der er født og opvokset i land 1. Han har efterfølgende
boet 20 år i land 2, og har derefter rejst rundt i verden. Der foreligger ingen oplysninger om tidligere psykiatriske indlæggelsesforløb.

kom til Danmark januar 2007 uden at have noget sted at bo, hvorfor han henvendte sig i et ministerium, hvor han blev afvist og følte sig latterliggjort. På baggrund heraf foretog han ildspåsættelse den 20. april 2007, og blev derfor varetægtsfængslet. En mentalundersøgelse viste, at han var svært psykotisk, lidende af paranoid skizofreni med system af forfølgelsesvrangforestillinger.

Aktuelt blev den 27. juli 2007 overflyttet til psykiatrisk afdeling i varetægtssurrogat. Han fortrød ikke ildspåsættelsen og fortalte, at han lavede, hvad han skulle, at det var helt intentionelt. Han fortalte videre, at hans tidligere hustruer havde hjernevasket børnene, således at han ikke havde kontakt med dem længere, og at land 1 fratog ham hans hus. Han angav sig dårligt behandlet i fængslet, idet vagter forhindrede ham i at få aviser, ligesom de konsekvent gav ham mad som den sidste og i for ringe mængder. Han var desuden sikker på, at land 2 hadede ham, at der var et komplot imod ham, og at de efterstræbte hans liv. Han blev vurderet psykotisk med vrangforestillinger af både forfølgelsesmæssig og storhedskarakter. Han var konfabulerende og perseverende, og helt uden sygdomsindsigt eller erkendelse af behandlingsbehov.

Den 1. august 2007 blev der ordineret behandling med tablet Risperdal 0,5 mg dagligt, som der løbende blev motiveret for.

Den 28. august 2007 blev dømt til psykiatrisk behandling med mulighed for indlæggelse og efterfølgende udvisning af Danmark i 5 år.

Den 11. september 2007 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperdal 1 mg dagligt stigende hver 4. dag til 4 mg dagligt, dosis afpasset efter virkning og bivirkning, alternativt injektion Abilify 9,75 mg dagligt.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse
Det Psykiatriske Patientklagenævn underkendte ved afgørelse af 25. september 2007 beslutningen om tvangsmedicinering af , idet han var så velkonstrueret i sine paranoide forestillinger, at medicinsk behandling ville være meningsløs.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 25. september 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling, .


Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at han var psykotisk med forfølgelsesvrangforestillinger om regeringer og personer, og om at han skulle være dårligere behandlet end andre i både fængslet og på sygehuset.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at vrangforestillingerne ikke skønnes at have været egentlige velkonstrueret/systematiserede, idet der ikke under indlæggelsen blev set et gennemgående tema i s vrangforestillinger, såsom komplotdannelse eller forfølgelse fra organisation eller lignende.

Det er videre Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at det ikke på forhånd kunne vurderes om den medicinske behandling ville have effekt, idet formentlig aldrig havde været forsøgt behandlet med antipsykotisk medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at gennem 41 dage blev forsøgt motiveret for frivillig behandling, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der primært blev besluttet tvangsbehandling med tablet og subsidiært med injektion.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Risperdal og Abilify er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler ligesom de besluttede doseringer er almindelige.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn .