Klage over manglende aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hendes håndtering den 27. november 2006 af s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge B for hans håndtering den 19. december 2006 af s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0867606

Offentliggørelsesdato:

20. august 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger, Ansvarsfordeling

Speciale:

Intern medicin, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hendes håndtering den 27. november 2006 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge B for hans håndtering den 19. december 2006 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb
Den 12. november 2006 anmodede i fællesskab med sine forældre om aktindsigt i sin journal fra .

Den 15. november 2006 anmodede sygehusledelsen de ledende overlæger på henholdsvis kirurgisk afdeling og medicinsk afdeling om at besvare klagen, samt herunder at tilbyde samtale med patienten, jf. ønsket om aktindsigt på stedet.

Den 27. november 2006 besvarede ledende overlæge A klagen på vegne af kirurgisk afdeling. Besvarelsen indeholdt ingen stillingtagen til aktindsigtsanmodningen.

Den 19. december 2006 besvarede ledende overlæge B klagen på vegne af medicinsk afdeling. Besvarelsen indeholdt ingen stillingtagen til aktindsigtsanmodningen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke har imødekommet s anmodning af 12. november 2006 om aktindsigt i hans journal.

Det er herved anført, at i fællesskab med sine forældre ved brev af den 12. november 2006 til anmodede om aktindsigt i sin journal i forbindelse med hans indlæggelse på kirurgisk og medicinsk afdeling.

Nævnets afgørelse af klagen
Ledende overlæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering den 27. november 2006 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Ledende overlæge B har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering den 19. december 2006 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Begrundelse
Det fremgår af s og hans forældres klage til af den 12. november 2006, at denne klage var rettet til sygehusledelsen.

Det fremgår endvidere af svaret fra sygehusledelsen til af 15. november 2006, at dette brev var skrevet af en cheflæge fra sygehusledelsen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det som hovedregel ikke har kompetence til at behandle klager over en sygehusledelse, der er autoriserede sundhedspersoner, og som besvarer anmodninger om aktindsigt fra en patient, når dette sker som led i varetagelsen af stillingen som administrativt ansat sundhedsperson. Begrundelsen er, at der ikke foreligger et læge-patientforhold mellem sygehusledelsen og patienten.

Nævnet kan derfor ikke tage stilling til den besvarelse, som cheflægen fra sygehusledelsen sendte til den 15. november 2006.

Det fremgår videre af brev fra sygehusledelsen af 15. november 2006, at denne bad afdelingsledelsen på henholdsvis kirurgisk afdeling og medicinsk afdeling, om at fremkomme med forslag til besvarelsen af klagen, samt herunder at svaret til klager skulle indeholde et tilbud om samtale med patienten, jf. ønsket om aktindsigt på stedet.

Det fremgår af ledende overlæge As besvarelse af klagen af 27. november 2006, at hun redegjorde for s indlæggelse på kirurgisk afdeling, men det fremgår ikke af brevet, at hun tilbød et møde eller i øvrigt fremsendte aktindsigt til .

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, at hvis en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvilke helbredsoplysninger der er registreret om vedkommende. Det fremgår dog videre af lov om patienters retsstilling § 20, stk. 2, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Det fremgår af ledende overlæge As udtalelse til sagen af 19. februar 2007, at det var hendes klare opfattelse, at sygehusledelsen ville lave en samlet redegørelse til , og at sygehusledelsen også ville arrangere samlet aktindsigt med tilstedeværelse af en upartisk person.

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at det fremgår at lov om patienters retsstilling § 21, at afgørelser om retten til aktindsigt træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har patientjournalerne med videre i sin besiddelse. Det præciseres i vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt med videre i helbredsoplysninger, at for sygehusjournalers vedkommende træffes afgørelsen om aktindsigt af den overlæge, der er ansvarlig for den pågældende sygehusafdeling.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det var ledende overlæge As ansvar at træffe afgørelse om, hvorvidt s anmodning om aktindsigt kunne imødekommes, for så vidt angår den del af journalen, der vedrører kirurgisk afdeling.

Nævnet finder derfor, at ledende overlæge A burde have taget stilling til, hvorvidt kunne få aktindsigt i sin journal, eller at hun burde have sikret sig, at sygehusledelsen ville arrangere en samlet aktindsigt.

På denne baggrund finder nævnet, at ledende overlæge A handlede i strid med lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin besvarelse af s klage til sygehusledelsen den 27. november 2006.

Det fremgår af ledende overlæge Bs svar på klagen af 19. december 2006, at han redegjorde for s indlæggelse på medicinsk afdeling, men det fremgår ikke af brevet, at han tilbød et møde eller i øvrigt fremsendte aktindsigt til .

Det fremgår af ledende overlæge Bs udtalelse til sagen af 16. februar 2007, at det på intet tidspunkt var hensigten at berøve aktindsigt, men at han i forbindelse med den oprindelige klage sendte journalen til Patientforsikringen samt Patientklagenævnet, og at det var hans opfattelse, at journalen via disse institutioner ville blive sendt videre til .

Som ovenfor anført, er det dog nævnets opfattelse, at afgørelsen af hvorvidt en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, træffes af den overlæge, der er ansvarlig for den sygehusafdeling, hvor sygehusjournalen er udformet og opbevares.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det var ledende overlæge Bs ansvar at træffe afgørelse om, hvorvidt s anmodning om aktindsigt kunne imødekommes, for så vidt angår den del af journalen, der vedrører medicinsk afdeling.

Det er nævnets opfattelse, at det er uden betydning, om Patientforsikringen eller Patientklagenævnet på et senere tidspunkt ville fremsende akterne til .

På denne baggrund finder nævnet, at ledende overlæge B handlede i strid med lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin besvarelse af s klage til sygehusledelsen den 19. december 2006.