Klage over at privat klinik ikke imødekom begæring om aktindsigt

Hændelsesforløb var indlagt på fra den 27. til den 29...

Sagsnummer:

0867701

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2009

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb <****> var indlagt på <****> fra den 27. til den 29...

Hændelsesforløb


var indlagt på fra den 27. til den 29. oktober 2006 efter en rygoperation.

Ifølge sygeplejejournalen den 29. oktober 2006 anmodede om aktindsigt.

Ifølge anmodede hun om aktindsigt ved udskrivelsen den 29. oktober i sin sygeplejejournal fra sin indlæggelse i perioden fra den 27. til den 29. oktober 2006 på . Herudover anmodede om aktindsigt i sin journal ved telefoniske henvendelser den 30. oktober, den 9. og den 13. november 2006 samt ved telefax af 21.november 2006 til .

Ifølge sygeplejerske bad om, at sygeplejejournal fra blev tilsendt hendes forsikringsselskab, hvilket således blev fremsendt den 30. oktober 2006. Videre er det anført, at sygeplejerske var i tvivl om, hvorvidt sygeplejejournalen i privat pleje var omfattet af reglerne om aktindsigt, hvorfor hun kontaktede Dansk Sygeplejeråd, som ligeledes var i tvivl. Den 1. december 2006 fremsendte dog kopi af sygeplejejournalen til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt i hendes sygeplejejournal.

Det er herved anført, at mundtligt fremsatte anmodning om aktindsigt ved udskrivelsen fra , samt telefonisk den 30. oktober, 9. november og 13. november 2006 og igen ved telefax af den 21. november 2006 til . Det er endvidere anført, at den 13. november 2006 telefonisk fik meddelt, at kun ville give aktindsigt i hendes sygeplejejournal, såfremt man modtog en formel henvendelse fra hendes forsikringsselskab.

Nævnets afgørelse af klagen


Sygeplejerske har overtrådt § 21, stk. 3 i lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af s anmodninger om aktindsigt.


Begrundelse


Det fremgår af sygeplejejournalen, at var indlagt på fra 27. til 29. oktober 2006 efter en rygoperation.

Ifølge sygeplejejournalen den 29. oktober 2006 anmodede om aktindsigt.

Ifølge anmodede hun om aktindsigt ved udskrivelsen den 29. oktober i sin sygeplejejournal fra sin indlæggelse i perioden fra den 27. til den 29. oktober 2006 på . Herudover anmodede om aktindsigt i sin journal ved telefoniske henvendelser den 30. oktober, den 9. og den 13. november 2006 samt ved telefax af 21.november 2006 til .

Ifølge sygeplejerske bad om, at sygeplejejournal fra blev tilsendt hendes forsikringsselskab, hvilket således blev fremsendt den 30. oktober 2006. Videre er det anført, at sygeplejerske var i tvivl om, hvorvidt sygeplejejournalen i privat pleje var omfattet af reglerne om aktindsigt, hvorfor hun kontaktede Dansk Sygeplejeråd, som ligeledes var i tvivl. Den 1. december 2006 fremsendte dog kopi af sygeplejejournalen til .

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet kan tillige oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at loven gælder for patienter, der inden for sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, modtager eller har modtaget behandling af sundhedspersoner, medmindre andet særligt er fastsat i lovgivningen. Ved behandling forstås i denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient, m.v. Ved sundhedspersoner forstås i denne lov personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer, der handler på disses ansvar.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af § 5, stk. 1, i lov om sygeplejersker, at en sygeplejerske under udøvelsen af sin gerning er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af klage- og erstatningsloven, at Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke persongrupper inden for sundhedsvæsenet der er omfattet af dette kapitel, uanset at de ikke har autorisation efter særlig lovgivning. Indenrigs- og sundhedsministeren kan, når særlige hensyn taler herfor, efter forhandling med Patientklagenævnet fastsætte regler om, at nævnets virksomhed ikke skal omfatte dele af den faglige virksomhed, der udøves af persongrupper, som er autoriseret efter særlig lovgivning.

Det er således nævnets opfattelse, at pleje udøvet af autoriserede sygeplejersker på et privat hospital er omfattet af regler om aktindsigts i lov om patienters retsstilling.

Det er nævnets opfattelse ud fra ovenstående, at det allerede fremgår af sygeplejejournalen den 29. oktober 2006, at ønskede aktindsigt, og at dette måtte forstås som sygeplejejournalen, idet der ingen anden journal var på . Det er videre nævnets opfattelse, at først modtog kopi af sygeplejejournalen fremsendt ved brev af 1. december 2006 fra .

Ifølge sygeplejerske søgte hun råd hos Dansk Sygeplejeråd for så vidt angår s anmodninger om aktindsigt, idet hun var i tvivl om, hvorvidt hun var forpligtet til at udlevere journalen. Dansk Sygeplejeråd var efter det oplyste ligeledes i tvivl om forpligtelsen til at fremsende journalen til .

Det er dog nævnets opfattelse, at sygeplejerske den 1. december 2005 valgte at fremsende journalen til , uanset hendes egen tvivl og Dansk Sygeplejeråds tvivl om forpligtelsen hertil.

Nævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af s anmodninger om aktindsigt.