Klage over manglende opfølgning på CAVE angivelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 28. november 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 28. november 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, , der i perioden fra den 26. november til den 3. februar 2005 var involverede i behandlingen af , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0868630

Offentliggørelsesdato:

20. august 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 28. november 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 28. november 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, <****>, der i perioden fra den 26. november til den 3. februar 2005 var involverede i behandlingen af <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
fik i november måned 2005 pludseligt kraftige mavesmerter, og hun blev den 26. november 2005 akut indlagt på kirurgisk afdeling, , hvor hun efter indledende undersøgelser fik påvist galdesten, med sten fordelt i henholdsvis galdeblæren og i den store udførselsgang fra galdeblæren (ductus choledochus).

På denne baggrund blev tilbudt operativ kirurgisk behandling (laparoskopisk cholecystectomi, det vil sige fjernelse af galdeblæren gennem kikkertrør).

Operationen blev gennemført den 28. november 2005 af overlæge , idet den laparoskopiske fjernelse af galdeblæren blev suppleret med en såkaldt ERCP undersøgelse (kikkertundersøgelse med indsprøjtning af kontrast i udledningsafgangene fra henholdsvis galdeblære og bugspytkirtel), og der blev herunder fjernet 3-4 mindre sten fra galdegangen (ductus choledochus).

I det postoperative forløb havde en forbigående en betændelsesreaktion fra bugspytkirtlen, hvilket afstedkom en del smerter, hvorfor der blev ordineret henholdsvis Morfin, morfinlignende præparat og et såkaldt nonsteroidt antiinflammatorisk middel (tablet Ipren).

Bortset fra en beskeden maveblødning i efterforløbet var det postoperative forløb relativ ukompliceret. Den inflammatoriske reaktion fra bugspytkirtlen klingede spontant af.

blev i en på baggrund af foreholdende relativ velbefindende tilstand udskrevet til hjemmet 8 dage efter operationen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. at ikke modtog tilstrækkelig information før operationen.

Det er herved anført, at hun ikke blev ordentligt orienteret om bivirkninger ved operationen, og at hun ikke fik udleveret noget oplysende skriftligt materiale om indgrebet, hverken før eller efter operationen.

2. at ikke modtog korrekt medicinsk behandling.

Det er herved anført, at hun ikke kan tåle acetylsalicylsyre samt NSAID- præparater, og at der gentagne gange var kludder med hendes medicinering, fordi hun selv måtte gøre personalet opmærksom på, at hun ikke tålte disse præparater. Hun har endvidere anført, at hun ikke blev smertelindret i tilstrækkelig grad.

3. at ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med, at man konstaterede betændelse i hendes bugspytkirtel.

Det er herved anført, at hun fik medicin og væske oralt på trods af, at hun fik mere ondt i forbindelse hermed, samt at man insisterede på at mobilisere hende på trods af, at hun hver gang fik det meget dårligere.

4. at ikke blev korrekt behandlet.

Det er herved anført, at man undlod at sikre sig, at hendes blære blev tømt. Endvidere har anført, at der var kludder i kontrollen af hendes væskebalance.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jfr. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 28. november 2005.

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. november 2005.

De øvrige læger på kirurgisk afdeling, , der i perioden fra den 26. november til den 3. februar 2005 var involverede i behandlingen af , har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved deres behandling af hende.

Begrundelse
Nævnet kan oplyse, at sten i de dybe galdeveje skal fjernes, før en eventuel galdestensoperation for at undgå den let øgede komplikationsfrekvens, der er ved at åbne de dybe galdeveje i forbindelse med operationen. Ved ERCP, som er det indgreb, der anvendes ved fjernelsen af stenene i de dybe galdeveje, er der en kendt komplikationsfrekvens på 3-5 % for bugspytkirtelbetændelse.

Nævnet kan videre oplyse, at bugspytkirtelbetændelsen behandles med væske, antibiotika, indtagelse af mad via munden, så vidt det lader sig gøre og selvklart mobilisering ud fra et blodpropprofylaktisk synspunkt.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at en af de alvorlige komplikationer til små sten i de dybe galdeveje er bugspytkirtel betændelse.

Det fremgår af journalen, at overlæge forud for operationen den 28. november 2005 informerede om operationen, forventet forløb samt komplikationer.

Det fremgår videre af udtalelse indhentet i forbindelse med behandlingen af sagen fra den læge, der informerede den 27. november 2005, at han, når han har anført som gjort i journalen, har informeret om risikoen for bugspytkirtelbetændelse.

Det er nævnets vurdering, at det er operatørens ansvar at sikre, at patienten i tilstrækkeligt omfang forud for indgrebet er informeret.

Samlet finder nævnet, at overlæge i tilstrækkeligt omfang forud for operationen informerede , og tillige sikrede, at hun havde modtaget tilstrækkelig information.

Det er videre nævnets vurdering, at relevant før en eventuel galdestens operation fik fjernet sten i de dybe galdeveje.

Nævnet finder således, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 28. november 2005.

oplyste ifølge journalen ved indlæggelsen, at hun ikke tålte NSAID præparater.

I forløbet efter operationen havde ifølge journalen en forbigående betændelsesreaktion fra bugspytkirtlen, hvilket afstedkom en del smerter. Til lindring af disse smerter blev der blandt andet ordineret et såkaldt nonsteroidt antiinflammatorisk middel (tablet Ipren).

Nævnet kan oplyse, at når der ikke i journalen er anført en begrundelse for en CAVE meddelelse skal den tages ad notam, indtil man eventuelt har eksploreret nærmere i årsagen til denne meddelelse. Først derefter kan man eventuelt sidde en CAVE overhørig.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at overlæge derfor ikke burde have ordineret Ipren til .

Nævnet finder således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin ordination af Ipren til .

Smerterne opstået efter operationen blev videre ifølge journalen tillige behandlet med henholdsvis Morfin og morfinlignende præparat.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at der blev iværksat relevant smertebehandling, der blev forsøgt justeret på baggrund af det oplyste om smerter.

Det er videre på baggrund af gennemgang af væskeskema, medicinordinationer og observation skema nævnets vurdering, at der ikke foreligger oplysninger om forhold, der kunne antyde, at der har været handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, herunder ved opfølgning på blærefunktion og tømning.

Det er således videre nævnets vurdering, at relevant blev forsøgt givet mad og drikke gennem munden.

Ifølge journalen var der tegn på en ophobning af væske, der kom ud som store diureser sidst i forløbet og som undervejs havde givet mistanke om blødning. Bugspytkirteltallene faldt helt relevant for en mindre påvirkning efter ERCP, og der var ikke påvirkning af nyretal.

Samlet finder nævnet, at det postoperative forløb er forløbet som forventeligt efter et så stort indgreb.

Nævnet finder således, at overlæge ikke i øvrigt har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Nævnet finder videre, at de øvrige i behandlingen af involverede læger ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af hende.