Klage over operation. Nævnet indtalte kritik af journalføringen Klage over at der under en hofteoperation blev påført en beskadigelse af en nerve (mangelfuld journalføring).

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 30. november 2006 på Sygehus X, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 30. november 2006 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870722

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 30. november 2006 på Sygehus X, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 30. november 2006 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


kom i marts 2006 til skade under en håndboldkamp, hvor hun under et sammenstød slog højre hoftekam.

Den 24. oktober 2006 henvendte sig på Sygehus X på grund af fortsatte smerter. Hun blev undersøgt af overlæge . En ultralydsscanning viste et lille, afslået knoglestykke med arvæv omkring, som overlæge mente kunne forklare symptomerne.

Under en operation den 30. november 2006 løsnede og fjernede overlæge det sammenklistrede arvæv i området. Ved efterfølgende kontrol den 15. januar 2007 gik det godt, og blev instrueret i træning.

Den 6. november 2007 henvendte sig på Sygehus Y, idet hun efter operationen havde smerter dybt ved hoften og havde fornemmelsen af ikke at kunne løbe, idet benene gav efter. Samtidig havde hun dødhedsfornemmelse op på forsiden af låret. Ved en undersøgelse var der mistanke om nerveknude (neurom) på en hudnerve (nervus cutaneus femoris lateralis).

Den 21. november 2007 blev opereret på Sygehus Y og fik løsnet flere tværgående strukturer, hvor den ene blev vurderet til at være den omtalte nerve, som var overskåret. Der var ingen tegn til neurom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af læge på Sygehus X ved en hofteoperation den 30. november 2006.

Det er hertil oplyst, at hun skulle have fjernet en flig, der var slået af hoften, og at hun under operationen mærkede noget der sprang. Det er hertil anført, at hun efter operationen ikke havde nogen følelse i låret ej heller ind i dybden. Det er endvidere anført, at hun efterfølgende havde været til undersøgelse på Sygehus Z, hvor det blev konstateret, at hendes symptomer måtte tilskrives en læsion af nervus cutaneus femoris lateralis (hudnerve) i forbindelse med operationen den 30. november 2006.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 30. november 2006 på Sygehus X.

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. november 2006 på Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. oktober 2006, at havde smerter i højre hofte lige ved cristakammen efter en kollisionsskade under håndbold i marts 2006. En ultralydsscanning viste et lille afslået knoglestykke (knogleavulsion) med arvæv omkring, hvilket overlæge vurderede kunne forklare symptomerne.

Det fremgår af klagen, at under operationen den 30. november 2006 fik påført en beskadigelse af en nerve (nervus cutaneus femoris lateralis), idet hun efterfølgende havde ændret følesans på udsiden af låret.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 30. november 2006, at blev opereret af overlæge . Han foretog et undersøgende operativt indgreb i højre balleregion (expl hø regio glutalis). Han fandt arvævssammenklistringer i området og disse blev løsnet.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen, mener han ikke at have påført en operativ skade på s nervus cutaneus femoris lateralis under operationen den 30. november 2006, idet han slet ikke opererede i området, hvor denne nerve ligger. Han har videre anført, at han opererede på forandringer ved hoftekammens (crista-kammen) udside (lateralt). Han har desuden vedlagt kopi af side fra en lærebog, hvor han med rød tusch præcist har angivet, hvor han opererede . Afmærkningen svarer til hoftekammens udside.

Ifølge s partshøringssvar, er hun ikke opereret på det sted, som overlæge har angivet på tegningen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra overlæge og om, hvorvidt blev opereret på det sted, som overlæge har angivet på tegningen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev opereret på det sted, som overlæge har angivet på tegningen.

Det er nævnets opfattelse, at det er meget lidt sandsynligt, at overlæge læderede nervus cutaneus femoris lateralis eller nervus femoralis under sin operation.

Videre er det nævnets opfattelse, at operationen blev udført på relevant vis.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. november 2006 på Sygehus X.

Det er dog nævnets opfattelse, at operationsbeskrivelsen specifikt og detaljeret burde have angivet den anatomiske lokalisation for indgrebet samt hvilke strukturer der blev opereret i.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 30. november 2006 på Sygehus X.