Indberetning i forbindelse med manglende relevant behandling af hjertesymptomer hos ung mand

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 21. oktober til 8. december 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0871412

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. oktober til 8. december 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


I foråret 2004 fik konstateret sygdom i skjoldbruskkirtlen (Basedows sygdom) og kom i medicinsk behandling. Efterfølgende afbrød han selv behandlingen flere gange.

Den 11. oktober 2005 blev set til kontrol i medicinsk ambulatorium, , hvor han havde klaget over trykken bag brystbenet. Der blev foretaget et hjertediagram (EKG), der ikke viste abnorme forhold.

Den 21. oktober 2005 konsulterede praktiserende læge , idet han i ca. 1-2 måneder havde haft trykken midt i brystkassen med udstråling til højre arm ned til hånden. Han fik ordineret behandling mod mavesyre i spiserøret (reflux).

Den 28. november 2005 oplyste telefonisk praktiserende læge om smerter i brystet med udstråling til begge arme. Han oplyste samtidig, at han ikke havde taget den ordinerede mavesårsmedicin.

Den 29. november 2005 oplyste telefonisk til praktiserende læge , at han havde måttet blive hjemme fra arbejde på grund af smerter i brystet. Der blev ordineret smertestillende behandling.

Den 8. november 2005 oplyste atter telefonisk til praktiserende læge , at han havde smerter i brystet. Han fik igen ordineret smertestillende tabletter samt ny medicin mod mavesår og blev henvist til videre undersøgelse i hospitalsregi.

afgik ved døden den 10. december 2005.

Ved den efterfølgende retslægelige obduktion blev der konstateret en forsnævring på venstre kranspulsåres nedadgående gren. Det blev vurderet, at dette muligvis havde haft betydning for dødens indtræden.

Indberetningen


Sundhedsstyrelsens indberetning af sagen:

• At praktiserende læge ikke udviste omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 21. oktober til den 8. december 2005.

Det er herved anført, at det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at anfald af brystsmerter af trykkende eller knugende karakter med udstråling til arme skal udløse akut eller hastig henvisning til hjerteundersøgelse, i første omgang EKG.

Nævnets afgørelse af indberetningen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 21. oktober til den 8. december 2005 i sin klinik.


Begrundelse


Den 21. oktober 2005 oplyste ifølge journalen til praktiserende læge , at han i ca. 1-2 måneder havde haft trykken midt i brystkassen, og udstråling til højre arm ned til hånden. Det kom primært, når han havde hårdt arbejde. Han var startet som jord- og betonarbejder. Han havde fået taget et EKG på medicinsk ambulatorium. Hans blodtryk var 120/70 og han var let øm i mellemgulvet. Der blev ordineret medicin mod mavesyre i spiserøret (Ranitidin), da der kunne være tale om tilbageløb (refluks).

Den 28. november 2005 kontaktede ifølge journalen telefonisk praktiserende læge og oplyste, at han ikke havde fået hentet sin medicin, og igen havde haft anfald med smerter eller sammensnøren i brystet, nu med udstråling til armene. Lægen oplyste, at han burde prøve Ranitidin, og såfremt det ikke hjalp, skulle han undersøges på ny.

Den 29. november 2005 oplyste ifølge journalen under en konsultation hos praktiserende læge , at han var blevet hjemme på grund af sine smerter midt i brystkassen og bag brystbenet. Han havde oplevet udstråling til begge arme. Han havde ikke mærket noget om natten. Han oplyste, at han ikke ville kalde det sure opstød, men det havde dog mindet om en gang, hvor han havde haft for meget mavesyre. Ifølge journalen røg han over 30 cigaretter dagligt. Han havde fået taget et EKG i medicinsk ambulatorium, der havde været normalt. Han havde ved undersøgelsen i konsultationen været upåvirket med et blodtryk på 140/80. Der blev ordineret smertestillede medicin (Tramadol) og Ranitidin i en uge for at se om det hjalp.

Den 8. december 2005 oplyste ifølge journalen telefonisk til praktiserende læge , at behandlingen med Ranitidin, som havde hjulpet i starten, nu ikke længere hjalp. Han fik ordineret anden medicin mod mavesyre i spiserøret (Lanzo) samt smertestillende (Tramadol). Endvidere blev han henvist til kikkertundersøgelse af mavesækken (gastroskopi), og sygemeldt i en uge.

Praktiserende læge har i sin udtalelse til sagen anført, at ved konsultationen den 21. oktober 2005 havde fået besked på at genhenvende sig efter to uger, men at han først havde henvendt sig igen telefonisk den 28. november 2005. Her oplyste han, at han ikke havde taget sin medicin, hvorfor dette igen var blevet indskærpet over for ham, og han skulle endvidere melde tilbage om effekten. Det er videre anført, at ved konsultationen den 29. november 2005 oplyste, at han godt kunne genkende symptomerne fra tidligere, hvor der var tale om for meget mavesyre. Han havde fortsat ikke taget den ordinerede Ranitidin, og fik råd om at gøre dette i en uge, og så henvende sig igen, hvis der ikke var effekt.

Praktiserende læge har videre i sin udtalelse anført, at han havde overvejet, hvorvidt s smerter kunne være udløst af hjertet, men at han klart opfattede, at var blevet undersøgt for dette ved den sidste undersøgelse på medicinsk ambulatorium, hvor der blandt andet var blevet taget et EKG. Desuden fandt praktiserende læge , at hans alder talte imod dette. Dertil kom yderligere, at flere gange i forløbet med sin stofskiftesygdom havde omtalt trykken bag brystet, specielt i de perioder, hvor han havde undladt at tage sin medicin. Desuden havde han tidligere haft for megen mavesyre og reflukssymptomer, hvorfor praktiserende læge anså dette som den mest sandsynlige forklaring på symptomerne.

Praktiserende læge har i en supplerende udtalelse til sagen anført, at da havde henvendt sig første gang med trykken i brystet, var hans første reaktion at få undersøgt, om der kunne foreligge en kardiel årsag. Praktiserende læge havde foreslået at få taget et EKG, men han havde fundet det unødvendigt, idet han lige havde fået lavet et på medicinsk ambulatorium i forbindelse med kontrol af sin stofskiftesygdom. Da praktiserende læge senere havde modtaget epikrisen fra medicinsk ambulatorium, fremgik det, at havde nævnt samme trykken bag brystet, og at den nok mest var blevet opfattet som en del af hans stofskiftesygdom. Praktiserende læge har endelig anført, at han godt kan se, at han skulle have revurderet diagnosen tidligere. Medvirkende til at sløre billedet var, at ofte ikke tog den ordinerede medicin, heller ikke det, som han fik ordineret for synkebesvær.

Det er nævnets opfattelse, at smerter midt i brystet med udstråling til én eller begge arme skal tolkes som udløst fra hjertet, indtil andet er bevist.

Det er videre nævnets opfattelse, at det forhold, at der den 11. oktober 2005 forelå et normalt hjertediagram ikke kan tillægges afgørende betydning. Dersom s smerter, var hjerteudløste, kunne det ikke forventes at et hjertediagram ville afsløre noget abnormt, medmindre diagrammet blev optaget under et anfald.

Det er nævnets vurdering, at burde have været henvist til udredning for hjertesygdom, i hvert fald senest ved henvendelsen den 29. november 2005, hvor han for anden dag i træk havde smerter i en sådan grad, at han måtte blive hjemme, idet så betydelige smerter ikke er vanlige ved syreopløb i spiserøret.

På denne baggrund finder nævnet, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 21. oktober til 8. december 2005 i sin klinik.